نحوه طرح دعاوی ملکی در محاکم دادگستری ، ابراهیم مشعوف - مسلم قزل بیگلونحوه طرح دعوا علیه جرم کلاهبرداری در محاکم دادگستری ، ابراهیم مشعوف
 
نحوه طرح دعوا در دیوان عدالت اداری ، ابراهیم مشعوف- مسلم قزل بیگلو
مشاهده تصوير سايز كامل
قيمت هر واحد (عدد): استعلام بهاء
نام کالا: نحوه طرح دعوا در دیوان عدالت اداری ، ابراهیم مشعوف- مسلم قزل بیگلو
کد کالا: 122
پرسش در مورد محصول: پرسيدن يك سوال درباره اين كالا
 
توضيحات بيشتر:

نام کتاب: نحوه طرح دعوا در دیوان عدالت اداری

مؤلفین: ابراهیم مشعوف، مسلم قزل بیگلو

{ناشر: اندیشه سبز نوین، 66973277

{ناشر همکار: اندیشه عصر

{شابک: 1-53-8106-600-978

 

مرکز پخش: اندیشه سبز نوین

تهران- میدان انقلاب- خیابان منیری جاوید (اردیبهشت)- ساختمان اردیبهشت

پلاک 71- طبقه اوّل (مشعوف)

تلفن: 66463518                      دورنویس: 66973278

www.bookeshop.ir

فهرست مطالب
عنوان صفحه
مقدمه  11
فصل اول: كليات
بند اول- كنترل سياسي  15
بند دوم- كنترل قضايي  16
بند سوم- كنترل تفتيشي  17
تشكيلات ديوان عدالت اداري  18
آئين وروش تفسير در نظريات شوراي نگهبان  20
بررسي صلاحيت هيأت عمومي ديوان عدالت اداري  24
سازمان ها و مؤسسات طرف شكايت:  27
زمان اثر ابطال مصوبات: 27
ايجاد وحدت رويه قضايي  28
صدور رأي وحدت رويه در مورد آراي متناقض صادره از شعب ديوان:  29
صدور رأي وحدت رويه در مورد آراي مشابه متعدد:  29
ابطال يا تغيير آراي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري:  30
صلاحيت و اختيارات ديوان  31
ترتيب رسيدگي در ديوان  33
فصل دوم: تجزيه و تحليل محتوا
وظايف و اهداف ديوان عدالت اداري چيست؟  41
مأموريت، اهداف و وظايف اساسي و محوري ديوان عدالت اداري  42
آشنايي با ارزشهاي محوري و هنجار ها و بايد و نبايدهاي سازماني در ديوان عدالت اداري  50
قسمت اول: راهنماي طرح دعوي در ديوان عدالت اداري  50
قسمت دوم  52
نظرية اول: حصر مصاديق واحدهاي دولتي به دستگاه هاي قوة مجريه  52
نظرية دوم: گسترش مصاديق واحدهاي دولتي به كلية واحدهاي قواي سه گانه  53
صلاحيت و اختيارات ديوان عدالت از نظر اركان ديوان  57
الف صلاحيت و اختيارات شعب عادي  57
ب صلاحيت و اختيارات شعب تشخيص  58
ج صلاحيت و اختيارات هيئت عمومي  59
طرح شكايت در ديوان عدالت اداري  61
اختيارات وصلاحيت هيأت عمومي ديوان عدالت اداري:  61
صدور راي وحدت رويه  61
ضمانت اجراي آراء هيات عمومي ديوان عدالت اداري  62
نحوه ي اجراي حكم ديوان در واحد اجراء  62
صدور دستور ابطال اسناد يا تصميمات اتخاذ شده مغاير با راي ديوان عدالت  62
وكالت در ديوان عدالت  62
شرايط وكالت در ديوان عدالت  63
موارد رد شكايت در ديوان عدالت اداري  63
نحوه طرح شكايت در ديوان عدالت اداري  63
يكم: مراحل طرح دعوي بدوي در ديوان عدالت اداري:  64
دوم: ارسال دادخواست و منضمات و دلائل  65
نهاد ها و مؤسسه هاي عمومي غير دولتي:  65
موارد استثنا بر صلاحيت عام ديوان عدالت اداري   66
اقامه دعوي در ديوان عدالت اداري   66
الف: راهنماي طرح داد خواست در ديوان عدالت اداري:  67
ب: مدارك لازم جهت ارائه دادخواست به طرفيت شهرداري ها  71
پ: مدارك لازم جهت ارائه دادخواست به طرفيت آموزش و پرورش:  71
ت: مدارك لازم جهت ارائه دادخواست به طرفيت اداره كار و اموراجتماعي  71
ث: مدارك لازم جهت ارائه دادخواست به طرفيت سازمان تامين اجتماعي  72
ج: درخواست احتساب حق بيمه  72
چ: درخواست مستمري از كارافتادگي  72
ح: درخواست برقراري مستمري توسط وراث  72
خ: درخواست برقراري مستمري قطع شده وراث:  72
د :مدارك لازم جهت اعتراض به آراء هيئت هاي رسيدگي به تخلفات اداري  73
ذ: مدارك لازم براي ساير موارد  73
ر: موضوعات مربوط به كاركنان نظامي و انتظامي  73
ز- راهنماي طرح داد خواست اعاده دادرسي   75
ژ: جلب ثالث  76
س: ورود ثالث  76
ش: اعتراض ثالث  76
ص: راهنماي طرح داد خواست تجديد نظر خواهي از آرا شعب بدوي ديوان  77
نحوه تنظيم دادخواست مخصوص ديوان عدالت اداري  78
تعداد برگه هاي دادخواست و هزينه آن  79
نحوه تقديم دادخواست به ديوان  80
ارجاع دادخواست به شعبه ديوان  82
صدور دستور موقت  82
طرق اعتراض فوق العاده نسبت به آراء صادره از شعب ديوان  83
مدارك لازم ونحوه شكايت به ديوان عدالت اداري  83
مدارك لازم جهت ارائه دادخواست به طرفيت شهرداري ها  83
مدارك لازم جهت ارائه دادخواست به طرفيت آموزش و پرورش  84
مدارك لازم جهت ارائه دادخواست به طرفيت اداره كار و امور اجتماعي  84
مدارك لازم جهت ارائه دادخواست به طرفيت سازمان تامين اجتماعي  84
مدارك لازم جهت اعتراض به آراء هيئت هاي رسيدگي به تخلفات اداري  85
مدارك لازم براي ساير موارد  85
نحوه تنظيم دادخواست مخصوص ديوان عدالت اداري  88
تعداد برگه هاي دادخواست و هزينه آن  89
نحوه تقديم دادخواست به ديوان  90
موضوع وكالت و سمت در دعاوي مطروحه  91
صلاحيت ديوان از نظر اركان دعوا  93
الف صلاحيت ديوان از حيث شاكي (خواهان)  93
101  « خوانده » ب صلاحيت ديوان در رابطه با
فصل سوم: نتيجه گيري
صلاحيت ديوان از نظر اركان دعوا  105
نظرية اول: نظرية صلاحيت مطلق ديوان در رابطه با شاكي (خواهان)  106
107  « مردم » نظرية دوم: نظرية اختصاص جايگاه شاكي به
فصل چهارم: پيوست ها
قوانين مربوط به صلاحيت و اختيارات ديوان  119
قوانين مربوط به ترتيب رسيدگي در ديوان  121
فهرست منابع  135

مقدمه
اين تحقيق در مورد نحوه ي طرح دعوا در ديوان عدالت اداري مي باشد، و در اين خصوص
در اصل 173 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در خصوص ديوان عدالت اداري سخن گفته
به منظور رسيدگي به شكايات، تظلمات و اعتراضات » : شده است، در اين اصل گفته شده است
مردم نسبت به مأمورين يا واحدها يا آئين نامه هاي دولتي و احقاق حقوق آنها ديواني به نام ديوان
عدالت اداري زير نظر رئيس قوه قضائيه تأسيس مي گردد حدود اختيارات و نحوه ي عمل اين
« ديوان را قانون تعيين مي كند
همانطور كه در اين اصل عنوان شده به نوعي قوه تحت نظ ر رييس قوه قضاييه قرار گرفته
است، در اين تحقيق به اين مسئله پرداخته مي شود كه چه كساني و چه گونه مي توانند به اين
ديوان شكايت هايشان را ارائه دهند و دادخواهي نمايند
اين تحقيق در چهار فصل ترتيب بندي شده است، قبل از شروع فصول در ابتد ا مقدمه آورده
مي شود، كه مختصر توضيحي در خصوص طبقه بندي فصول است، در فصل اول به كليات پرداخته
مي شود، اعم از مفاهيم و تعاريف از منظر حقوقي مي باشد  ( طبيعتا از آنجايي كه اين تحقيق
بصورت داخلي است و تطبيقي كار نمي شود، در همه ي موارد منظور از حقوق، حقوق جمهوري
اسلامي ايران و بطور خاص قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مدنظر است، و در آن قسمت
كه بر حسب نياز قوانين كشورهاي ديگر استفاده شود نام آن كشور ذكر خواهد شد)
در فصل دوم به تجزيه و تحليل نحوه ي طرح دعوا و استخوان بندي موضوع تحقيق پرداخته
خواهد شد، فصل سوم به نتيجه گيري اختصاص خواهد يافت كه مي شود گفت حاصل رساله در
نحوه طرح دعوا در ديوان عدالت اداري  12
اين قسمت گفته مي شود، در فصل چهارم يا همان فصل آخر پيوست آورده خواهد شد كه شامل
قوانين و مقررات مرتبط با موضوع و فورم هاي مورد نياز براي طرح دعوا و مراجعه به دادگاه هاي
صالح است، و در آخر رساله منابعي كه از آن استفاده شده است را مي آوريم كه ظن سرقت ادبي
بر ما نرود و راهي باشد براي جويندگان علم و دانش

تصاوير محصول :
 

 
نمايش سبد خريد
سبد خريد شما در حال حاضر خالی می باشد.

جستجوی پیشرفته

نماد اعتماد الکترونیکی