قانون برنامه پنجساله ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران ، ابراهیم مشعوفقانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ، ابراهیم مشعوف
 
قانون تجارت ، ابراهیم مشعوف
مشاهده تصوير سايز كامل
قيمت هر واحد (عدد): 110,000 ریال
نام کالا: قانون تجارت ، ابراهیم مشعوف
کد کالا: 106
پرسش در مورد محصول: پرسيدن يك سوال درباره اين كالا
 
توضيحات بيشتر:

نام كتاب:. قانون تجارت (مجموعه قوانین و مقررات با آخرین اصلاحات و الحاقات)

تدوین:.......................................................................................................... ابراهیم مشعوف

صفحه آراء:.................................................................................................. الهام سماواتیان

ناشر:.......................................................................................... انتشارات اندیشه سبز نوین

ناشر همکار:..................................................................................... انتشارات اندیشه عصر

شابک:......................................................................................... 978-600-8106-26-5

 

مرکز پخش: اندیشه سبز نوین- مشعوف

تهران- میدان انقلاب- خیابان منیری جاوید (اردیبهشت) ساختمان اردیبهشت- پلاک 71- طبقه اول

تلفن 66463518                            دورنگار 66973278

 

فهرست..................................................................................................................................... صفحه

اصول قانون اساسی مربوط به قانون تجارت................................................................................. 11

قانون تجارت (مواد 1الی 20 قانون  تجارت مصوّب13/2/1311).......................................... 14

باب اول- تجار و معاملات تجارتی.......................................................................................... 14

باب دوم- دفاتر تجارتی و دفتر ثبت تجارتی........................................................................ 15

فصل اول- دفاتر تجارتی........................................................................................................... 15

فصل دوم- دفتر ثبت تجارتی.................................................................................................. 17

باب سوم شرکت‌های تجارتی...................................................................................................... 18

فصل اول- در اقسام مختلقه شرکت‌ها و قواعد راجعه به آنها........................................ 18

لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت............................................................................... 19

مبحث اول- شرکت‌های سهامی عام و خاص................................................................... 19

بخش 1- تعریف و تشکیل شرکت سهامی ............................................................................... 19

بخش 2- سهام .................................................................................................................................... 28

بخش 3- تبدیل سهام بخش............................................................................................................ 33

بخش 4- اوراق قرضه........................................................................................................................ 36

بخش 5- مجامع عمومی.................................................................................................................. 42

بخش 6- هیأت مدیره ...................................................................................................................... 51

بخش 7- بازرسان................................................................................................................................ 61

بخش 8- تغییرات در سرمایه شرکت............................................................................................ 65

بخش 9- انحلال وتصفیه.................................................................................................................. 78

بخش 10- حساب‌های شرکت ...................................................................................................... 86

بخش 11- مقررات جزایی............................................................................................................... 90

بخش 12- مقررات  مختلف مربوط به شرکت های سهامی.............................................. 100

مواد 94 الی 600 قانون تجارت  مصوّب13/2/ 1311....................................................... 112

مبحث دوم- شرکت با مسئو لیت محدود ..................................................................... 112

مبحث سوم- شرکت تضامنی ............................................................................................ 117

مبحث چهارم- در شرکت مختلط غیر سهامی ............................................................ 123

مبحث پنجم- شرکت مختلط سهامی............................................................................... 127

مبحث ششم- شرکت نسبی ................................................................................................ 131

مبحث هفتم- شرکت تعاونی تولید و مصرف................................................................ 132

فصل دوم- در مقررات راجعه به ثبت شرکت‌ها و نشر شرکت نامه‌ها .................... 133

فصل سوم- در تصفیه اُمور شرکتها ................................................................................... 135

فصل چهارم- مقررات مختلف............................................................................................ 138

باب چهارم- برات-  فته طلب- چک................................................................................... 140

فصل اول- برات........................................................................................................................ 140

مبحث اول-  صورت برات ............................................................................................... 140

مبحث دوم- در قبول و نکول............................................................................................ 141

مبحث سوم- در قبولی شخص ثالث ............................................................................. 142

مبحث چهارم- در وعده برات.......................................................................................... 143

مبحث پنجم- ظهرنویسی................................................................................................... 143

مبحث ششم- مسئولیت ..................................................................................................... 144

مبحث هفتم- در پرداخت  ............................................................................................... 145

مبحث هشتم- تأدیه برات به واسطه شخص ثالث ..................................................... 148

مبحث نهم- حقوق و وظایف دا رنده برات................................................................. 148

مبحث دهم- در اعترض ( پرو تست) .......................................................................... 151

مبحث یازدهم- برات رجوعی.......................................................................................... 153

مبحث دوازدهم- قوانین خارجی..................................................................................... 154

فصل دوم- در فته طلب (سفته )......................................................................................... 155

فصل سوم- چک ..................................................................................................................... 155

فصل چهارم- در مرور زمان................................................................................................. 157

باب پنجم- اسناد در و جه حامل.......................................................................................... 158

باب ششم- دلالی ........................................................................................................................ 161

فصل اول- کلیات...................................................................................................................... 161

فصل دوم- اجرت دلال  و مخارج .................................................................................... 163

فصل سوم- دفتر........................................................................................................................ 164

باب هفتم- حق العمل کاری (کمیسیون) ............................................................................ 165

باب هشتم- قرارداد حمل و نقل ............................................................................................ 169

باب نهم- قائم مقام تجارتی و سایر نمایندگان تجارتی .................................................. 173

باب دهم- ضمانت....................................................................................................................... 174

باب یازدهم- در ورشکستگی................................................................................................... 176

فصل اول- در کلیات .............................................................................................................. 176

فصل دوم- در اعلان ورشکستگی و اثرات آن ................................................................ 176

فصل سوم- در تعیین عضو ناظر......................................................................................... 179

فصل چهارم- در اقدام به مهر و موم و سایر اقدامات اولیه نسبت بهورشکسته ............. 180

فصل پنجم- در مدیر تصقیه ................................................................................................ 181

فصل ششم- در وظایف مدیر تصفیه ................................................................................ 181

مبحث اول- در کلیات.......................................................................................................... 181

مبحث دوم- در رفع توقیف و ترتیب صورت دا رایی ........................................... 183

مبحث سوم- در فروش اموابل و وصول مطالبات...................................................... 184

مبحث چهارم- در اقدامات تأ مینیه................................................................................. 185

مبحث پنجم- در تشخیص مطالبات طلبکارها ........................................................... 186

فصل هفتم- در قرارداد  ارفاقی و تصفیه حساب ورشکسته ...................................... 189

مبحث اول- در دعوت طلبکارها و مجمع عمومی آن‌ها.......................................... 189

مبحث دوم- در قرارداد ارفاقی ........................................................................................ 189

فقره اول- در ترتیب قرارداد ارفاقی............................................................................................ 189

فقره دوم- در اثرات قرارداد ارفاقی............................................................................................. 192

فقره سوم- در ابطال یا فسخ قرارداد ارفاقی ............................................................................ 193

مبحث سوم- در تفریغ حساب و ختم عمل ورشکستگی  ..................................... 195

فصل هشتم- در اقسام مختلفه طلبکارها وحقوق هریک از آنها................................ 197

 

 

مبحث اول- در طلب کارهایی که رهینه منقول دارند................................................ 197

مبحث دوم- در طلب کارهایی که نسبت به اموال غیر منقول حق تقدم دارند.. 198

فصل نهم- در تقسیم بین طلبکارها و فروش اموال منقول ......................................... 199

فصل دهم- در دعوی استرداد.............................................................................................. 201

فصل یازدهم- در طرق شکایت از احکام صادره راجع به ورشکستگی ................ 203

باب دوازهم- در ورشکستگی به تقصر و ورشکستگی به تقلب .................................. 205

فصل اول- در ورشکستگی به تقصر .................................................................................. 205

فصل دوم- ورشکستگی به تقلب......................................................................................... 207

فصل سوم- در جنحه و جنایاتی که اشخاص غیر از تاجر ورشکسته در امر ورشکستگی مرتکب می‌شوند    207

فصل چهارم- در اداره کردن اموال  ورشکسته در صورت ورشکستگی به تقصیر یا به تقلب      209

باب سیزدهم- در اعاده اعتبار ................................................................................................. 210

باب چهاردهم- اسم تجارتی.................................................................................................... 213

باب پانزدهم- شخصیت حقوقی............................................................................................. 213

فصل اول- اشخاص حقوقی.................................................................................................. 213

فصل دوم- حقوق و وظایف و اقامتگاه و تابعت شخص حقوقی............................ 214

باب شانزدهم- مقررات نهایی................................................................................................... 215

مواد 21 الی 93 قانون تجارت مصوّب 13/12/1311 .............................................................. 217

1- کلیات ........................................................................................................................................... 217

2- تشکیل شرکت ........................................................................................................................... 219

3- مدیرهای شرکت و وظایف آنها ........................................................................................... 223

4- مفتش شرکت و وظایف آنها ................................................................................................. 226

5- مجمع عمومی شرکت............................................................................................................. 227

6- در تبدیل سهام .......................................................................................................................... 229

7- بطلان شرکت و یا بطلان اعمال و تصمیمات آن ............................................................ 231

8- مقررات جزائی............................................................................................................................ 232

 

 

9- در انحلال شرکت...................................................................................................................... 233

آیین­نامه اصلاحی ثبت تشکیلات و مؤسسات غیرتجارتی مصوب 1337 وزارت دادگستری           234

فصل اول...................................................................................................................................... 235

فصل دوم..................................................................................................................................... 237

فصل سوم.................................................................................................................................... 237

قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی........................................................................................... 238

مبحث اول- سازمان اداره تصفیه...................................................................................... 238

مبحث دوم- اقدامات تأمینی اداره تصفیه...................................................................... 240

مبحث سوم- دعوت بستانکاران........................................................................................ 242

مبحث چهارم- اداره اموال................................................................................................. 244

مبحث پنجم- رسیدگی به مطالبات.................................................................................. 245

مبحث ششم- تصفیه............................................................................................................. 246

مبحث هفتم- تقسیم وجوه حاصله از فروش................................................................ 249

مبحث هشتم- خاتمه ورشکستگی................................................................................... 250

مبحث نهم- مقررات مالی................................................................................................... 250

مبحث دهم- مقررات مخصوص..................................................................................... 251

آیین­نامه قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی.......................................................................... 253

فصل اول- صورتمجلس­ها و حسابداری........................................................................... 253

مبحث اول- مقررات عمومی............................................................................................. 253

مبحث دوم- صورتمجلس­ها............................................................................................. 253

مبحث سوم- نگاهداری اسناد ورشکستگی.................................................................... 256

مبحث چهارم- نگاهداری دفاتر حسابداری................................................................... 257

فصل دوم- اجرای مقررات مربوط به مراحل مختلفه ورشکستگی .......................... 259

مبحث اول- تهیه صورت دارایی...................................................................................... 259

مبحث دوم- دعوت بستانکاران......................................................................................... 262

مبحث سوم- اداره اموال..................................................................................................... 263

 

 

مبحث چهارم- رسیدگی به مطالبات............................................................................... 264

مبحث پنجم- تصفیه............................................................................................................ 266

مبحث ششم- تقسیم وجوه حاصله.................................................................................. 267

مبحث هفتم- خاتمه ورشکستگی..................................................................................... 269

مبحث هشتم- تصفیه اختصار............................................................................................ 269

مبحث نهم- مقررات مخصوص....................................................................................... 270

قانون تجارت الکترونیک................................................................................................................ 272

باب اول- مقررات عمومی..................................................................................................... 272

مبحث اول- در کلیات.......................................................................................................... 272

فصل اول- قلمرو و شمول قانون.......................................................................................... 272

فصل دوم- تعاریف ................................................................................................................ 272

فصل سوم- تفسیر قانون......................................................................................................... 275

فصل چهارم- اعتبار قراردادهای خصوصی...................................................................... 275

مبحث دوم- در احکام (داده پیام)................................................................................... 276

مبحث سوم- (داده پیام) مطمئن...................................................................................... 277

فصل اول- امضاء و سابقه الکترونیکی مطمئن................................................................. 277

فصل دوم- پذیرش، ارزش اثباتی و آثار سابقه و امضای الکترونیکی مطمئن........ 278

مبحث چهارم- مبادله (داده پیام)..................................................................................... 279

فصل اول- اعتبار قانونی ارجاع در (داده پیام)، عقد و اراده طرفین......................... 279

فصل دوم- انتساب (داده پیام) ............................................................................................ 279

فصل سوم- تصدیق دریافت................................................................................................. 280

فصل چهارم- زمان و مکان ارسال و دریافت (داده پیام)............................................. 281

باب دوم- دفاتر خدمات صدور گواهی الکترونیکی.......................................................... 282

باب سوم- در قواعد مختلف................................................................................................... 283

مبحث اول- حمایتهای انحصاری در بستر مبادلات الکترونیکی............................. 283

فصل اول- حمایت از مصرف کننده................................................................................... 283

فصل دوم- در قواعد تبلیغ ................................................................................................... 287

 

 

فصل سوم- حمایت از (داده پیام)­های شخصی............................................................. 288

مبحث دوم- حفاظت از (داده پیام) در بستر مبادلات الکترونیکی........................ 289

فصل اول- حمایت از حقوق مؤلف در بستر مبادلات الکترونیکی.......................... 289

فصل دوم- حمایت از اسرار تجاری.................................................................................. 291

فصل سوم- حمایت از علائم تجاری................................................................................. 291

باب چهارم- جرایم مجازاتها.................................................................................................... 292

مبحث اول- کلاهبرداری کامپیوتری................................................................................ 292

مبحث دوم- جعل کامپیوتری............................................................................................ 292

مبحث سوم- نقض حقوق انحصاری در بستر مبادلات الکترونیک....................... 293

فصل اول- نقض حقوق مصرف کننده و قواعد تبلیغ................................................... 293

فصل دوم- نقض حمایت از (داده پیام)­های شخصی/ حمایت از داده.................. 294

مبحث چهارم- نقض حفاظت از (داده پیام) در بستر مبادلات الکترونیکی........ 294

فصل اول- نقض حق مؤلف................................................................................................. 294

فصل دوم- حمایت از اسرار تجاری.................................................................................. 295

فصل سوم- حمایت از علائم تجاری................................................................................. 295

فصل چهارم- سایر................................................................................................................... 295

باب پنجم- جبران خسارت....................................................................................................... 296

باب ششم- متفرقه........................................................................................................................ 296

آیین­نامه اجرایی ماده (32) قانون تجارت الکترونیکی.......................................................... 297

آیین­نامه اجرایی ماده (48) قانون تجارت الکترونیکی.......................................................... 310

تصویب­نامه راجع به موارد فقدان حق انصراف مصرف کننده به علت شرایط خاص کالا و خدمات به شرح مندرج دربند (د) ماده (38) قانون تجارت الکترونیکی 312

برنامه جامع توسعه تجارت الکترونیکی..................................................................................... 314

قانون صدور چک ............................................................................................................................ 330

ماده (8) قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک.............................................................. 339

قانون استفساریه تبصره الحاقی به ماده (2) قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک.......... 340

نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام............................................................................................ 340

 

 

از قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری............................... 341

آیین­نامه تعیین ضوابط و مقررات مربوط به محرومیت اشخاص از افتتاح حساب جاری و چگونگی پاسخ استعلام بانکها       346

آیین­نامه وصول مطالبات سررسید گذشته، معوق و مشکوک­الوصول مؤسسات اعتباری (ریالی و ارزی)             348

قانون داوری تجاری بین­المللی..................................................................................................... 364

فصل اول- مقررات عمومی................................................................................................... 364

فصل دوم- موافقتنامه داوری................................................................................................ 367

فصل سوم- ترکیب هیأت داوری........................................................................................ 368

فصل چهارم- صلاحیت داور............................................................................................... 372

فصل پنجم- نحوه رسیدگی داوری.................................................................................... 374

فصل ششم- ختم رسیدگی و صدور رأی.......................................................................... 377

فصل هفتم- اعتراض به رأی................................................................................................. 380

فصل هشتم- اجرای رأی........................................................................................................ 382

فصل نهم- سایر مقررات......................................................................................................... 382

لایحه قانون ممنوعیت خروج بدهکاران بانکها........................................................................ 383

آراء وحدت رویه.............................................................................................................................. 385

نظریات مشورتی............................................................................................................................... 392

تصاوير محصول :
 

 
نمايش سبد خريد
سبد خريد شما در حال حاضر خالی می باشد.

جستجوی پیشرفته

نماد اعتماد الکترونیکی