قانون قاچاق کالا و ارز ، ابراهیم مشعوف / سید محسن نوربخشقانون مدنی (مجموعه قوانین و مقررات با آخرین اصلاحات و الحاقات) ، ابراهیم مشعوف
 
قانون مجازات اسلامی ، ابراهیم مشعوف
مشاهده تصوير سايز كامل
قيمت هر واحد (عدد): 150,000 ریال
نام کالا: قانون مجازات اسلامی ، ابراهیم مشعوف
کد کالا: 66
پرسش در مورد محصول: پرسيدن يك سوال درباره اين كالا
 
توضيحات بيشتر:

نام كتاب:....................................................... قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/1392

تدوین:.......................................................................................................... ابراهیم مشعوف

صفحه آرا:........................................................................................................ مریم رحیمی

ناشر:.......................................................................................... انتشارات اندیشه سبز نوین

ناشر همکار:...................................................................................... انتشارات اندیشه عصر

شابک:.......................................................................................... 3-17-8106-600-978

 

مرکز پخش: اندیشه سبز نوین- مشعوف

تهران- میدان انقلاب- خیابان منیری جاوید (اردیبهشت)

ساختمان اردیبهشت- پلاک 71- طبقه اول

تلفن 66463518              دورنگار 66973278

صندوق پستی:1715-13145

www.bookeshop.ir

 

فهرست مطالب

قانون مجازات اسلامي.. 15

كتاب اول- كليات... 15

بخش اول- مواد عمومي.. 15

فصل اول- تعاريف.... 15

فصل دوم- قلمرو اجراي قوانين جزائي در مكان. 15

فصل سوم- قلمرو اجراي قوانين جزائي در زمان. 18

فصل چهارم- قانوني بودن جرائم، مجازات‌ها و دادرسي كيفري.. 20

بخش دوم- مجازات‌ها 21

فصل اول- مجازات‌هاي اصلي.. 21

فصل دوم- مجازاتهاي تكميلي و تبعي.. 27

فصل سوم- نحوه تعيين و اعمال مجازاتها 32

فصل چهارم- تخفيف مجازات و معافيت از آن. 35

فصل پنجم- تعويق صدور حكم.. 37

فصل ششم- تعليق اجراي مجازات... 40

فصل هفتم- نظام نيمه آزادي.. 43

فصل هشتم- نظام آزادي مشروط.. 44

فصل نهم- مجازاتهاي جايگزين حبس.... 47

فصل دهم- مجازات‌ها و اقدامات تأميني و تربيتي اطفال و نوجوانان. 54

فصل يازدهم- سقوط مجازات... 60

بخش سوم- جرائم.. 69

فصل اول- شروع به جرم. 69

فصل دوم- شركت در جرم. 70

فصل سوم- معاونت در جرم. 70

فصل چهارم- سردستگي گروه مجرمانه سازمان يافته. 73

فصل پنجم- تعدد جرم. 73

فصل ششم- تكرار جرم. 76

بخش چهارم- شرايط و موانع مسؤوليت كيفري.. 78

فصل اول- شرايط مسؤوليت كيفري.. 78

فصل دوم- موانع مسؤوليت كيفري.. 79

بخش پنجم- ادله اثبات در امور كيفري.. 86

فصل اول- مواد عمومي.. 86

فصل دوم- اقرار. 87

فصل سوم- شهادت... 89

فصل چهارم- سوگند. 95

فصل پنجم- علم قاضي.. 96

بخش ششم- مسائل متفرقه. 98

كتاب دوم- حدود. 100

بخش اول- مواد عمومي.. 100

بخش دوم- جرائم موجب حد. 101

فصل اول- زنا 101

فصل دوم- لواط، تفخيذ و مساحقه. 104

فصل سوم- قوادي.. 106

فصل چهارم- قذف... 107

فصل پنجم- سبّ نبي.. 111

فصل ششم- مصرف مسكر. 111

فصل هفتم- سرقت... 112

فصل هشتم- محاربه. 115

فصل نهم- بغي و افساد في الارض.... 116

كتاب سوم- قصاص.... 118

بخش اول- مواد عمومي.. 118

فصل اول- اقسام و تعاريف جنايات... 118

فصل دوم- تداخل جنايات... 121

فصل سوم- شرايط عمومي قصاص.... 124

فصل چهارم- راههاي اثبات جنايت... 129

فصل پنجم- صاحب حق قصاص.... 137

فصل ششم- شركت در جنايت... 142

فصل هفتم- اكراه در جنايت... 144

بخش دوم- قصاص نفس.... 146

بخش سوم- قصاص عضو. 148

فصل اول- موجب قصاص عضو. 148

فصل دوم- شرايط قصاص عضو. 150

بخش چهارم- اجراي قصاص.... 156

فصل اول- مواد عمومي.. 156

فصل دوم- اجراي قصاص نفس.... 162

فصل سوم- اجراي قصاص عضو. 163

كتاب چهارم- ديات... 166

بخش اول- مواد عمومي.. 166

فصل اول- تعريف ديه و موارد آن. 166

فصل دوم- ضمان ديه. 167

فصل سوم- راههاي اثبات ديه. 167

فصل چهارم- مسؤول پرداخت ديه. 170

فصل پنجم- مهلت پرداخت ديه. 176

فصل ششم- موجبات ضمان. 177

فصل هفتم- تداخل و تعدد ديات... 192

بخش دوم- مقادير ديه. 195

فصل اول- ديه نفس.... 195

فصل دوم- قواعد عمومي ديه اعضاء. 197

فصل سوم- ديه مقدر اعضاء. 201

فصل چهارم- قواعد عمومي ديه منافع. 225

فصل پنجم- ديه مقرر منافع. 226

فصل ششم- ديه جراحات... 233

فصل هفتم- ديه جنين.. 237

فصل هشتم- ديه جنايت بر ميت... 239

كتاب پنجم قانون مجازات اسلامي.. 242

فصل اول- جرايم ضد امنيت داخلي و خارجي كشور. 242

فصل دوم-اهانت به مقدسات مذهبي و سوء‌ قصد به مقامات داخلي.. 246

فصل سوم – سوء ‌قصد به مقامات سياسي خارجي.. 247

فصل چهارم- تهيه و ترويج سكه قلب... 248

فصل پنجم- جعل و تزوير. 249

فصل ششم- محو يا شكستن مهر و پلمب و سرقت نوشته‌ها از اماكن دولتي   256

فصل هفتم- فرار محبوسين قانوني و اخفاي مقصرين.. 257

فصل هشتم- غصب عناوين و مشاغل.. 262

فصل نهم- تخريب اموال تاريخي، فرهنگي.. 263

فصل دهم- تقصيرات مقامات و مأمورين دولتي.. 268

فصل يازدهم- ارتشاء و ربا و كلاهبرداري.. 274

فصل دوازدهم- امتناع از انجام وظايف قانوني.. 277

فصل سيزدهم- تعديات مأمورين دولتي نسبت به دولت... 277

فصل چهاردهم- تمرد نسبت به مأمورين دولت... 282

فصل پانزدهم- هتك حرمت اشخاصي.. 282

فصل شانزدهم- اجتماع و تباني براي ارتكاب جرايم.. 283

فصل هفدهم- جرايم عليه اشخاص و اطفال. 284

فصل هجدهم- جرايم ضد عفت و اخلاق عمومي.. 290

فصل نوزدهم- جرايم بر ضد حقوق تكاليف خانوادگي.. 292

فصل بيستم- قسم و شهادت دروغ و افشاء سر. 293

فصل بيست و يكم- سرقت و ربودن مال غير. 294

فصل بيست و دوم- تهديد و اكراه 300

فصل بيست و سوم- ورشكستگي.. 300

فصل بيست و چهارم- خيانت در امانت... 301

فصل بيست و پنجم- احراق و تخريب و اتلاف اموال و حيوانات... 301

فصل بيست و ششم- هتك حرمت منازل و املاك غير. 306

فصل بيست و هفتم- در افتراء و توهين و هتك حرمت... 309

فصل بيست و هشتم- تجاهر به استعمال مشروبات الكلي و ...  311

فصل بيست و نهم- جرايم ناشي از تخلفات رانندگي.. 315

قانون استفساريه نسبت به كلمه اهانت، توهين و... 322

قانون جرايم رايانه‌اي.. 323

بخش يكم- جرايم و مجازات‌ها 323

فصل يكم- جرايم عليه محرمانگي داده‌ها و سامانه‌هاي رايانه‌اي.. 323

فصل دوم- جرائم عليه صحت وتماميت داده‌ها و سامانه‌هاي رايانه‌اي و مخابراتي   326

فصل سوم- سرقت و كلاهبرداري مرتبط با رايانه. 328

فصل چهارم- جرائم عليه عفت و اخلاق عمومي.. 329

فصل پنجم- هتك حيثيت و نشر اكاذيب... 331

فصل ششم- مسؤوليت كيفري اشخاص.... 332

فصل هفتم- ساير جرائم.. 337

فصل هشتم- تشديد مجازات‌ها 338

بخش دوم- آيين دادرسي.. 340

فصل يكم- صلاحيت... 340

فصل دوم- جمع آوري ادله الكترونيكي.. 341

فصل سوم- استنادپذيري ادله الكترونيكي.. 347

بخش سوم- ساير مقررات... 348

قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداري.. 350

قانون مبارزه با پولشويي.. 360

قانون مبارزه با تأمين مالي تروريسم.. 366

قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غيرمجاز  375

فصل اول- كليات... 375

فصل دوم- سلاح و مهمات... 376

فصل سوم- اقلام و مواد تحت كنترل. 379

فصل چهارم- تشديد و تخفيف مجازاتها 381

فصل پنجم- ساير مقررات... 383

قانون تعزیرات حکومتی............................................ 418

فصل اول: تخلفات و تعزیرات مربوطه............................ 418

فصل دوم: تخلفات بخش دولتی................................... 431

فصل سوم: تشکیلات تعزیرات حکومتی- بخش دولتی........... 433

فصل چهارم: تشکیلات تعزیرات حکومتی- بخش غیردولتی.... 439

فصل پنجم: اصلاحات قانون نظام صنفی مصوب 13/4/1359 شورای انقلاب               445

فصل ششم: سایر مقررات.......................................... 446

. مواردی از آرای وحدت رویه باستناد قانون جدید مجازات اسلامی. 415

نظریات مشورتی ادارۀ کل حقوقی و تدوین قوانین قوۀ قضائیه. 429

تصاوير محصول :
 

 
نمايش سبد خريد
سبد خريد شما در حال حاضر خالی می باشد.

جستجوی پیشرفته

نماد اعتماد الکترونیکی