نحوه طرح دعوا در دیوان عدالت اداری ، ابراهیم مشعوف- مسلم قزل بیگلونحوه عملی رسیدگی به درخواست تعیین قیم و امین ، ابراهیم مشعوف
 
نحوه طرح دعوا علیه جرم کلاهبرداری در محاکم دادگستری ، ابراهیم مشعوف
مشاهده تصوير سايز كامل
قيمت هر واحد (عدد): 70,000 ریال
نام کالا: نحوه طرح دعوا علیه جرم کلاهبرداری در محاکم دادگستری ، ابراهیم مشعوف
کد کالا: 62
پرسش در مورد محصول: پرسيدن يك سوال درباره اين كالا
 
توضيحات بيشتر:

& نام کتاب        :    نحوه طرح دعوا علیه جرم کلاهبرداری در محاکم دادگستری(علمی-کاربردی)

?مؤلف                :     ابراهیم مشعوف

| صفحه آرا        :      مریم رحیمی

|ناشر                  :      اندیشه سبز نوین.66463518

| ناشرهمکار      :     اندیشه عصر

|شابک               :       4-78-8106-600-978

مرکز پخش: اندیشه سبز نوین

تهران- میدان انقلاب- خیابان منیری جاوید (اردیبهشت)
ساختمان اردیبهشت- پلاک 71- طبقه اوّل (مشعوف)

صندوق پستی         1715-13145

تلفن: 66463518       دورنویس: 66973278

www.bookeshop.ir

 

فهرست مطالب

 

پیشگفتار. 7

مقدمه.. 9

فصل اول تعاريف و كليات.... 11

مبحث اول :  تعاريف.... 11

گفتار اول : تعريف جرم كلاهبرداري... 11

گفتار دوم : عناصر تشكيل دهنده جرم كلاهبرداري: 12

مبحث دوم. 24

گفتار اول : همكاري در ارتكاب جرم كلاهبرداري... 24

گفتار دوم :تعدد يا تكرار جرم كلاهبرداري... 27

گفتار سوم :صور خاص جرم كلاهبرداري... 28

فصل دوم مصاديق جرم كلاهبرداري در حقوق جزای ایران... 35

مبحث اول:  كلاهبرداري در امور ثبتي... 35

گفتار اول : تقاضاي ثبت ملك متعلق به ديگري... 35

گفتار دوم :  امتناع از رد حق به صاحب آن... 36

گفتار سوم :  انجام معاملة معارض...... 37

مبحث دوم :  كلاهبرداري در شركت ها  و انواع ديگر كلاهبرداري... 37

گفتار اول :  كلاهبرداري در شركت هاي سهامي... 37

گفتار دوم :‌ كلاهبرداري در شركت هاي مختلط سهامي... 38

گفتار سوم :  كلاهبرداري در شركت هاي با مسئووليت محدود. 38

گفتار چهارم :  تحصيل متقلبانة تصديق انحصار وراثت.... 39

گفتار پنجم :  جعل عنوان نمايندگي بيمه.. 39

گفتارششم : سوء استفاده از ارز دريافتي از دولت.... 39

گفتار هفتم : جرائم بازرگاني و اقتصادي در حكم كلاهبرداري... 39

گفتار هشتم : جرائم جنبي كلاهبرداري... 41

گفتار نهم : جرم سوء استفاده از ضعف نفس و يا هوي و هوس ديگران... 42

مبحث  سوم :مجازات جرم كلاهبرداري... 50

گفتار اول :  مجازات اصلي... 50

گفتار دوم :  مجازات تبعي و تكميلي... 51

گفتار سوم :  مجازات شروع به كلاهبرداري... 52

گفتار چهارم :  تخفيف و تعليق مجازات كلاهبرداران... 52

مبحث چهارم: کلاهبرداری رایانه ای... 52

شروع به كلاهبرداري رايانه اي... 58

سخن اخر. 63

منابع و مأخذ: 65

 

پیشگفتار

قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در اصول مختلف خود مالكيت مشروع را محترم شمرده است براساس اصل 46 ق ا. هركسي مالك حاصل كسب و كار مشروع خويش است و هيچ كس نمي تواند به عنوان مالكيت نسبت به كسب و كار خود امكان كسب و كار را از ديگري سلب كند.

ماده 47 ق ا. مالكيت شخصي كه از راه مشروع باشد محترم است ضوابط آن را قانون معين مي كند.

با عنايت به مالكيت شخصي و احترام به آن افراد در جامعه از يك تضمين برخوردارند يعني از آنچه در اختيار دارند البته اشياء و لوازمي كه مشروع باشد قانونگذار به آن ارزش گذاشته و هر گونه تصرف و هجوم غير نسبت به آن را جرم دانسته است و فرد مجرم را مجازات مي كند در بحثي كه در اين تحقيق مورد بررسي است جرم كلاهبرداري است يعني جرمي كه مستقيماً با مال افراد سروكار دارد افراد مجرم از طريق حيله و تقلب و با وسايل متقلبانه اموال مردم را با رضايت خودشان مي برند كه اين افراد كلاهبردار محسوب شده و به كيفر اعمالشان دچار مي شوند در ماده(1) قانون تشديد تعريف كلاهبرداري امده است كلاهبرداري از زمره جرائمي است كه نوعي اكل مال بباطل محسوب مي شود و با توجه به عموم آيه شريفه «ولا تأكلو اموالهم بينكم بالباطل» و با استفاده از عنوان كلي تعزيرات قابل مجازات مي باشد در متون فقهي از كلاهبرداري تحت عنوان احتيال و از كلاهبردار به عنوان محتال نام برده شده است.

 

مقدمه

جرم پديده اي است انساني اجتماعي. انسان در هر جامعه به اقتضاي انگيزه هاي رواني خود ، مرتكب جرمي مي شود كه زمينه هاي ارتكاب آن را از سازمانهاي فرهنگي ، سياسي و اقتصادي جامعه خود كسب كرده است. لذا بين جرم و عوامل جرمزاي اجتماعي همبستگي نزديك و مستقيم وجود دارد ، به نحوي كه تغييرات پيوسته عوامل مذكور در تغيير چهره جرايم كاملاً مشهود است و در كيفيت و كميت جرايم تأثير بسزايي دارد.

از زماني كه مالكيت خصوصي به عنوان يك نهاد اجتماعي پذيرفته شده ، تجاوز به اموال ديگران نيز به عنوان يك عمل زشت مورد توجه بوده است. منتها شيوه اين تجاوز و چهره آن با تحولات اجتماعي و پيچيده شدن روابط اجتماعي ، رنگهاي متنوعي به خود گرفته است. روزگاري تجاوز به مال غير همراه با خشونت و اعمال زور ، بيشتر به صورت سرقت واقع مي شده است ، ولي تحول جوامع و صنعتي شدن ، اين نوع ربودن را تغيير داده و به جاي ربودن خدعه آميز مال غير كه معمولاً دور از نظر صاحب مال صورت مي گرفته است ؛ كلاهبرداران امروزه با توسل به وسايل متقلبانه و از راه خدعه و نيرنگ بدون هيچگونه خشونتي مال ديگران را (حتي با رضايت صاحب مال) از چنگال آنها خارج مي كنند و در ظاهر هم ، خود را از نخبگان جامعه به شمار مي آورند. هر چند كلاهبرداري و سرقت در ربودن مال غير ، مشابهند ، كلاهبرداران از نظر جرم شناسي در رديف مجرمين حرفه اي و انسانهاي يقه سفيد هستند ، كه به دليل هوش و ذكاوت سرشار شناسايي آنها بسيار مهم و پيچيده است. همانطور كه روش خدعه آميز آنها در ربودن مال مردم عجيب و بعضاً بظاهر مواجه است ، روش آنها در توجيه اعمال مجرمانه خود و فرار از چنگ قانون هم ، چشم ظاهر بين را به شك وا مي دارد كه مبادا اينان از انسانهاي خارق العاده اي هستند كه دست خلقت در ذات آنها راه مال اندوزي را به وديعت گذاشته است. لذا شناخت اين قبيل مجرمين هم از نظر حقوقي و هم از نظر جرم شناسي واجد اهميت است و نبايد تصور كرد كه عدالت اقتضا دارد اگر سارقي مالي را معادل يك چهارم دينار طلاي مسكوك در غير سال قحطي از حرز بربايد دستش بايد قطع شود ، اما يك كلاهبردار كه با هزار حيله و تقلب ديگران را مي فريبد و از اين طريق ميليونها تومان به دست مي آورد ، فقط بايد تعزير شود ؛ آن هم به ميزاني كه مادون حد باشد.

بعيد است كسي قائل به ابدي بودن مقررات الهي اسلام و جامع الاطراف بودن آن باشد و چنين تصور كند كه كلاهبرداراني كه اموال مردم را به يغما مي برند و نظم جامعه را به هم مي زنند و پايه هاي اقتصادي و فرهنگي و سياسي حكومت اسلامي را متزلزل مي كنند ، از سارقي كه ربع دينار از حرز مي ربايد ، خطرناكتر نيستند. اگر سرقت به دليل خاص «السارق والسارقه فاقطعوا ايديهما جزءاً بما كسبا نكالاً من الله» حرام و مذموم است كلاهبرداري نيز به دليل عام «ياايها الذين آمنوا لا تاكلو اموالكم بينكم بالباطل» و با توجه به قاعده غرر كه از حديث «نهي النبي عن الغرر» اخذ شده ، حرام و مذموم است.

در كتب فقهي از «محتال» بحث شده و منظور كسي است كه با حيله و نيرنگ مال را از ديگران اخذ مي كند ؛ به اين صورت كه با نامه هاي جعلي و دوروغين و امثال آن خود را عامل اخذ مال جلوه ميدهد.

تصاوير محصول :
 

 
نمايش سبد خريد
سبد خريد شما در حال حاضر خالی می باشد.

جستجوی پیشرفته

نماد اعتماد الکترونیکی