قوانین مجازات و جرائم نیروهای مسلح ، ابراهیم مشعوفقوانین و مقررات استخدامی ، ابراهیم مشعوف
 
قوانین و مقررات  کار و تأمین اجتماعی ، ابراهیم مشعوف
مشاهده تصوير سايز كامل
قيمت هر واحد (عدد): 160,000 ریال
نام کالا: قوانین و مقررات کار و تأمین اجتماعی ، ابراهیم مشعوف
کد کالا: 61
پرسش در مورد محصول: پرسيدن يك سوال درباره اين كالا
 
توضيحات بيشتر:

نام کتاب              : قوانین و مقررات کار و تامین اجتماعی

مؤلف              : ابراهیم مشعوف

{ صفحه آرا       : محمدحسن مشعوف رانکوهی

{ناشر               : اندیشه سبز نوین، 66973277

{ناشر همکار    : اندیشه عصر

{شابک             : 3-62-8106-600-978

 

مرکز پخش: اندیشه سبز نوین

تهران- میدان انقلاب- خیابان منیری جاوید (اردیبهشت)
ساختمان اردیبهشت - پلاک 71- طبقه اوّل (مشعوف)

تلفن: 66463518      دورنویس: 66973278

صندوق پستی: 1715 – 13145

www.bookeshop.ir

 

 

فهرست

باب اول: قانون کار و قانون تامین اجتماعی.. 9

بخش اول: قانون کار و آئین دادرسی آن. 9

‌فصل اول- تعاريف كلي و اصول. 9

فصل دوم- قرارداد كار 11

‌مبحث اول: تعريف قرارداد كار و شرايط اساسي انعقاد آن. 11

‌مبحث دوم: تعليق قرارداد كار 13

مبحث سوم: خاتمه قرارداد كار 17

‌مبحث چهارم: جبران خسارت از هر قبيل و پرداخت مزاياي پايان كار 20

‌فصل سوم- شرايط كار 22

‌مبحث اول: حق‌السعي.. 22

‌مبحث دوم: مدت.. 28

‌مبحث سوم: تعطيلات و مرخصي‌ها 31

‌مبحث چهارم: شرايط كار زنان. 34

‌مبحث پنجم: شرايط كار نوجوانان. 35

‌فصل چهارم- حفاظت فني و بهداشت كار 36

‌مبحث اول: كليات.. 36

‌مبحث دوم: بازرسي كار 42

فصل پنجم- آموزش و اشتغال. 47

‌مبحث اول: كارآموز و مراكز كارآموزي.. 47

‌مبحث دوم: اشتغال. 52

‌مبحث سوم: اشتغال اتباع بيگانه. 53

‌فصل ششم- تشكل‌هاي كارگري و كارفرمايي.. 56

‌فصل هفتم- مذاكرات و پيمانهاي دسته جمعي كار 61

‌فصل هشتم- خدمات رفاهي كارگران. 65

‌فصل نهم- مراجع حل اختلاف.. 68

‌فصل دهم- شوراي عالي كار 71

‌فصل يازدهم- جرائم و مجازاتها 73

‌فصل دوازدهم- مقررات متفرقه. 79

بخش دوم: قانون تأمين اجتماعي.. 85

فصل اول - تعاريف – كليات.. 85

فصل دوم- اركان و تشكيلات.. 93

فصل سوم- منابع درآمد- مأخذ احتساب.. 100

فصل چهارم مقررات مالي.. 110

فصل پنجم- حوادث و بيماريها و بارداري.. 111

فصل ششم- از كار افتادگي.. 118

فصل هفتم – بازنشستگي.. 121

فصل هشتم – مرگ.. 126

فصل نهم- ازدواج و عائله‌مندي.. 130

فصل دهم- مقررات كلي راجع به كمكها 132

فصل يازدهم- تخلفات- مقررات كيفري.. 135

فصل دوازدهم- مقررات مختلف.. 139

باب دوم  قوانین مرتبط با قانون کار و قانون تأمین اجتماعی.. 142

فصل اول- اهداف، قلمرو و وظايف.. 143

فصل دوم- اصول و سياستهاي كلي.. 149

فصل سوم – تشكيلات.. 156

قانون تشكيل شوراي‌عالي اشتغال. 166

قانون بيمه‌هاي اجتماعي ... شاغلان صنايع‌دستي شناسه‌دار (كددار) 170

قانون ارتقاء بهره‌وري كاركنان باليني نظام سلامت.. 172

قانون استفساريه قانون‌اصلاح تبصره ماده(14)‌ 174

قانون اصلاح قانون‌بيمه‌اجتماعي رانندگان حمل و نقل بار و مسافر بين‌شهري.. 175

قانون اصلاح قانون تأمين اجتماعي و برخي قوانين مربوط به منظور تشويق كارفرمايان به تأديه ديون معوقه سنواتي .... 176

قانون پرداخت مستمري به فرزندان زنان متوفي .... 180

‎‎‎‎‎‎قانون بيمه‌هاي اجتماعي كارگران ساختماني.. 181

قانون استفساريه قانون اصلاح تبصره ماده‌(14) 186

قانون استفساريه اصلاحيه تبصره(2) الحاقي به ماده (76) 187

قانون نحوه تأثير سوابق منتقله بر سازمان تأمين اجتماعي.. 188

قانون بيمه بازنشستگي، فوت و ازكارافتادگي بافندگان قالي، قاليچه ، .... 189

قانون بيمه همگاني خدمات درماني كشور 190

قانون بيمه بيكاري.. 201

قانون بازنشستگي پيش از موعد كاركنان دولت.. 210

باب سوم: آیین نامه‌ها و بخش‌نامه‌های مربوط به کار و تأمین اجتماعی.. 213

اساسنامه سازمان تأمين اجتماعي.. 213

آيين‌نامه اجرايي بند(م) ماده(16) قانون ساختار نظام‌جامع رفاه... 225

آيين‌نامه داخلي شوراي‌عالي رفاه و تأمين اجتماعي.. 227

اساسنامه صندوق بازنشستگي كشوري.. 229

روش پرداخت حق بيمه كاركنان طرحهاي عمراني.. 240

باب چهارم: آيين‌نامه نحوه اداره صندوق قرض‌الحسنه حمايت از فرصت‌هاي شغلي و اساسنامه مربوط به آن   243

فصل اول – كليات.. 243

فصل دوم- وظايف و حدود عمليات.. 244

فصل سوم- اركان صندوق. 245

اساسنامه صندوق بيمه خدمات درماني.. 251

اساسنامه صندوق بازنشستگي كشوري.. 261

تصويب‌نامه درخصوص ضريب‌حقوق بازنشستگان، وظيفه بگيران ... 272

آيين‌نامه انتخاب اعضاي هيأت‌هاي تشخيص... 277

آيين‌نامه اجرايي قانون‌الحاق يك تبصره به ماده 38. 284

آيين‌نامه اجرايي قانون الحاق يك تبصره به بند(1) ماده(81) 286

‌آيين‌نامه اجرايي قانون اصلاحي بند «ب» و تبصره 3 ماده 4. 287

آيين‌نامه اجرايي قانون اصلاح تبصره ماده(14) 292

تصويب ‌آيين‌نامه اجرايي ماده(198) 294

آيين‌نامه اجرايي ماده 136 قانون كار 298

آيين‌نامه اجرايي ماده(129) 301

دستورالعمل چگونگي تشكيل و نحوه اداره شوراي‌عالي كار 306

آيين‌نامه اجرايي قانون بيمه بيكاري.. 309

آيين‌نامه انتخاب اعضاي هيات‌هاي تشخيص... 318

آيين‌نامه انتخاب اعضاي هيأت‌هاي حل اختلاف.. 324

قانون كار. 335

فصل اول- تعاريف كلي و اصول. 335

‌فصل دوم- قرارداد كار 336

‌مبحث اول- تعريف قرارداد كار و شرايط اساسي انعقاد آن. 336

‌مبحث دوم: تعليق قرارداد كار 339

‌مبحث سوم- خاتمه قرارداد كار 341

‌مبحث چهارم- جبران خسارت از هر قبيل و پرداخت مزاياي پايان كار 345

‌فصل سوم- شرايط كار 347

‌مبحث اول- حق‌السعي.. 347

‌مبحث دوم – مدت.. 353

‌مبحث سوم- تعطيلات و مرخصي‌ها 356

‌مبحث چهارم- شرايط كار زنان. 359

مبحث پنجم- شرايط كار نوجوانان. 361

‌فصل چهارم- حفاظت فني و بهداشت كار 362

‌مبحث اول – كليات.. 362

‌مبحث دوم- بازرسي كار 367

‌فصل پنجم- آموزش و اشتغال. 372

‌مبحث اول- كارآموز و مراكز كارآموزي.. 372

‌مبحث دوم – اشتغال. 377

‌مبحث سوم- اشتغال اتباع بيگانه. 378

فصل ششم- تشكل‌هاي كارگري و كارفرمايي.. 381

‌فصل هفتم- مذاكرات و پيمانهاي دسته جمعي كار 386

‌فصل هشتم- خدمات رفاهي كارگران. 390

‌فصل نهم- مراجع حل اختلاف.. 393

‌فصل دهم- شوراي عالي كار 396

‌فصل يازدهم- جرائم و مجازاتها 398

‌فصل دوازدهم- مقررات متفرقه. 404

آیین دادرسی کار. 409

مقدمه. 409

فصل اول- اصول کلی.. 409

فصل دوم- صلاحیت.. 412

فصل سوم- وکالت.. 414

فصل چهارم- دادخواست.. 415

فصل پنجم- ابلاغ. 417

فصل ششم- جلسه رسیدگی.. 421

فصل هفتم- ایرادهای رسیدگی.. 424

فصل هشتم- ادله اثبات دعوا 427

فصل نهم- رأی.. 430

فصل دهم- تجدیدنظر خواهی.. 432

فصل یازدهم- سایر مقررات.. 433

تصاوير محصول :
 

 
نمايش سبد خريد
سبد خريد شما در حال حاضر خالی می باشد.

جستجوی پیشرفته

نماد اعتماد الکترونیکی