نحوه طرح دعوا علیه جرم کلاهبرداری در محاکم دادگستری ، ابراهیم مشعوفنحوه پرداخت و وصول مالیات‌ها در ایران ،مسلم قزل بیگلو - ابراهیم مشعوف
 
نحوه عملی رسیدگی به درخواست تعیین قیم و امین ، ابراهیم مشعوف
مشاهده تصوير سايز كامل
قيمت هر واحد (عدد): 200,000 ریال
نام کالا: نحوه عملی رسیدگی به درخواست تعیین قیم و امین ، ابراهیم مشعوف
کد کالا: 60
پرسش در مورد محصول: پرسيدن يك سوال درباره اين كالا
 
توضيحات بيشتر:

نام کتاب         : امور حسبی1.نحوه عملی رسیدگی به درخواست تعیین قیم و امین

مؤلف          : ابراهیم مشعوف

{ صفحه آرا   : مریم رحیمی

{ناشر            : اندیشه سبز نوین، 66973277

{ناشر همکار  : اندیشه عصر

{شابک          : 9-86-8106-600-978

 

مرکز پخش: اندیشه سبز نوین

تهران- میدان انقلاب- خیابان منیری جاوید (اردیبهشت)
ساختمان اردیبهشت - پلاک 71- طبقه اوّل (مشعوف)

تلفن: 66463518                      دورنویس: 66973278

صندوق پستی:1715-13145

www.bookeshop.ir

فهرست مطالب

مقدمه. 7

بخش اول : در حجر. 9

فصل اول کليات.. 11

فصل دوم تعريف صغير. 13

فصل سوم اشخاص غير رشيد. 17

فصل چهارم مجانين.. 22

فصل پنجم حفظ اموال محجورين قبل از تعيين قيم. 26

فصل ششم نحوه عملي رسيدگي به دعاوي حجر. 28

فصل هفتم چگونگي صدور حکم رشد. 34

فصل هشتم چگونگي صدور حکم حجر. 40

بخش دوم: در ولايت.. 45

فصل اول ولايت عام وولايت خاص (ولايت پدروجدپدري ووصي) 47

فصل دوم مولي عليه چه کساني هستند. 52

فصل سوم تکاليف وحقوق ولي قهري ووصي.. 55

فصل چهارم موارد سقوط وپايان حق ولايت ولي.. 59

وچگونگي ضم امين وتعيين قيم با بودن ولي.. 59

بخش سوم : قیمومیت.. 66

فصل اول تعريف قيم وچگونگي نصب آن. 69

فصل دوم تکاليف واختيارات قيم. 75

فصل سوم مسئوليت قيم وچگونگي نظارت در اعمال قيم. 85

فصل چهارم عزل قيم وپايان دوران قیمومت.. 87

فصل پنجم نحوه رسيدگي عملي به درخواست قيم. 91

بخش چهارم : تعيين امين. 111

فصل اول دادگاه صالح و موارد وتعيين وضع امين.. 113

فصل دوم وظائف واختيارات امين وچگونگي عزل آن. 120

فصل سوم نحوه رسيدگي عملي به درخواست ضم يا تعيين امين.. 123

بخش پنجم : سرپرستي وضعيت حقوقي غايب مفقودالاثر. 141

فصل اول تعريف غائب مفقودالاثر وفرق آن با مجهول المکان. 143

فصل دوم وضعيت امور مالي غائب مفقود الاثر. 144

فصل سوم وضعيت امور غير مالي غايب مفقو دالاثر. 155

بخش ششم : مواد قانوني.. 159

فصل اول مواد قانوني مدني در رابطه با ولايت قهري – حجر – قيمومت – امين مفقودالاثر. 161

باب سوم – در ولايت قهري پدر و جد پدري.. 161

کتاب دهم – در حجر وقيمومت.. 162

مصوب 1و13 مهرماه و8 آّبان ماه 1314. 162

فصل اول – درکليات.. 162

فصل دوم – درموارد نصب قيم وتربيت آن. 164

فصل سوم – دراختيارات ووظايف ومسئوليت قيم وحدود آن. 166

فصل چهارم – در موارد عزل قيم. 168

فصل پنجم – درخروج ازتحت قيمومت.. 169

كتاب پنجم – درغايب مفقود الاثر. 170

فصل دوم مواد قانوني امور حسبي دررابطه با ولايت قهري – حجر-. 173

قيمومت – امين – مفقود الاثر. 173

باب دوم در قیمومت.. 179

فصل اول صلاحيت دادگاه قيمومت.. 179

ماده 54-. 180

فصل دوم تربيت تعيين قيم. 180

فصل سوم اختيارات ومسئوليت قيم. 182

فصل چهارم عزل قيم. 185

باب سوم راجع به امين.. 186

باب چهارم راجع به غايب مفقودالاثر. 188

فصل اول در صلاحيت دادگاه 188

فصل دوم در تعيين امين.. 189

فصل سوم دادن اموال به طور موقت به تصرف ورثه. 189

فصل چهارم درحكم موت فرضي.. 191

مقدمه

اگر انسان را از نگاه فلاسفه اسلامي بنگريم ، و از ديدگاه مکتب نجات بخش اسلام بررسي کنيم به يک اصل مي رسيم و آن اين است که انسان موجودي متعهد و مسئول است .

علاوه بر اين اصل ، انسان داراي ويژگي ها و خصوصيات ديگري است که آنها بدين اصل باز مي گردند ، يعني انسان موجودي است داراي شعور برتر ، قدرت ، تفکر ، صاحب اراده و انديشه و داراي حق انتخاب و موجودي آزاد ، که همه اينها زيربناي آن مسئوليت و تعهد است . انسان براي اينکه مسئوليت انساني خويش را در مراحل عمل نمايان کند ، بايد انديشه او جهت و حرکت او هماهنگ باشد و مسئوليت انساني خويش را بشناسد و بدان پايبند بوده و از عمل به آن دريغ نورزد . مسئوليت اجتماعي هر انساني عبارتند از ريشه کن کردن محروميت ها و تامين نيازهاي اجتماعي ، دفاع از محرومان و مستضعفان جامعه ، ارشاد و راهنمايي ديگران ، بازداشتن از ستم و ناروايي ها ، گسترش عدل و داد بر پايه قسط و اجراي عدالت در جامعه و .... است . بطور کلي اسلام پيامبر دین با مسئوليت است که همه در برابر يکديگر مسئول مي باشند ؛ و انسان اسلام هرگز از شدت ترس زندگي و هراس و مواجهه با دشواري هاي زندگي مسئوليت قبول نمي کند ، بلکه براي اينکه خود را شناخته و وجود خويش را مسئول يافته ، مشکل ترين و سخت ترين دشواري ها را در قبال مسئوليت خويش پذيرا مي شود ؛ نه اينکه مسئوليت را به خاطر تمايلات دروني و نفساني خويش قبول نمايد . اگر چند گروهي از انسان ها با چشم داشت به بهشت و يا بيم از دوزخ اعمالي را انجام مي دهند ، تا همچون تاجران و بزدلان بهشتي خريداري و از دوزخي نجات يابند ، گروهي همچون علي (ع) مسئوليت پذيري را ، بر قامت خويش سزاوار دانستند. و آن را بدون هيچ ترس و چشمداشتي قبول مي نمايند . اما هر کسي که معني مسئوليت را در درون خويش انگونه که امام علي (ع) احساس و دريافته است ، بايد نگرش او به زندگي همچون نگرش علي (ع) به حيات و زندگي باشد.

علي (ع) مردي که ، نه در آرزوي مال دنيا و نه ، در جستجوي لذتي ناپايدار بود ، بدين سبب بود که علي (ع) روي از جهان برتافته و در زهد و تقوي و عدالت و شجاعت و .... خويش مانند همه سخنان و احوال و رفتار هايش صادق بود.

تا جايي که جرج جرداق مسيحي در مورد علي (ع) مي گويد : او (علي (ع)) در حاليکه خليفه مسلمانان جهان بود با فرزندانش در خانه اي محقر مي زيست ، و از نان جويني مي خورد که همسرش با دست خويش آن را آرد مي کرد ، و در حالي که فرمانگذاران و عاملان او در پهنه خلافت اسلامي ، در مصر و عراق و حجاز و شام ، از خوشي هاي زندگي و نعمت هاي حياتي بهره مند بودند ، قوت وي نان جويني خشک بوده و در زمستان و تابستان کم بهاترين جامعه را در بر مي کرد. او در سرتاسر دوره فرمانروايش خشتي بر خشتي ننهاد تا خانه اي براي خود بسازد و همواره از قامت در قصر سفيدي که کوفه براي خليفه ساخته شده بود ، پرهيز داشت مي گفت : آيا اين سزاوار است که من نام خود را امير مومنان بگذارم ، ولي با مسلمانان در دشواري هاي زندگي شرکت نجويم ؟ و مي گفت : بهترين پرهيزگار آن است که در نهان باشد .[1] در واقع اين عمل علي (ع) است که مسئوليت نام مي گيرد ، و اگر مسئوليت بدون عمل باشد ، مسئوليت معنا ندارد . علي (ع) پرورش يافته مکتب اسلام است و در اين مکتب است که پي به وجود والاي انساني خويش مي برد ، و در قبال انجام مسئوليت فداکاري ها و جانبازها مي کند ، تا مسئوليت انساني و اجتماعي خويش را پايان برساند . امروزه حقوقدانان وکلاء و قضات محترم تکيه بر جايي زدند که علي (ع) اين شهيد راه عدالت بر آن تکيه زده بود . و سزاوار است چون او ببنديشيم ، و چون او عمل کنيم ، و عدالت را در جامعه اجرا کنيم و ما با اين باور که بتوانيم در راه بازسازي و اعتلاء انديشه هاي او ( آن امام همام ) گامي کوچک برداريم ، قلم در دست گرفته و با بضاعت کم علمي خود نگارش را پيشه خود ساختيم . ما در اين نوشتار به : نحوه عملي رسيدگي به درخواست تعيين قيم و امين مي پردازيم ، مطالب را تحت عناوين ولايت قهري و قانوني ، حجر و تعيين قيم و تعيين امين و تعيين وضعيت حقوقي غايب مفقود الاثر ، چگونگي صدور حکم رشد و حجر گردآوري کرده ايم ؛ و در پايان از همکاري صميمانه دوستان و آشناياني که در امر نشر و چاپ اين اثر مرا ياري نمودن ، کمال تشکر را دارم.

منصور اباذري فومشی1-صوت العداته انسانیه – جرج جرداق مسیحی

تصاوير محصول :
 

 
نمايش سبد خريد
سبد خريد شما در حال حاضر خالی می باشد.

جستجوی پیشرفته

نماد اعتماد الکترونیکی