قطعیت آراء و آثار آن در حقوق موضوعه ایران ، رسول حميدپور رازيانقوانین مجازات و جرائم نیروهای مسلح ، ابراهیم مشعوف
 
قوانین شهرداری ها ، ابراهیم مشعوف
مشاهده تصوير سايز كامل
قيمت هر واحد (عدد): 550,000 ریال
نام کالا: قوانین شهرداری ها ، ابراهیم مشعوف
کد کالا: 58
پرسش در مورد محصول: پرسيدن يك سوال درباره اين كالا
 
توضيحات بيشتر:

& نام کتاب        :    قوانین شهرداری­ها

?مؤلف                :     ابراهیم مشعوف

| صفحه آرا        :      مریم رحیمی

|ناشر                  :      اندیشه سبز نوین.66463518

| ناشرهمکار      :     اندیشه عصر

|شابک               :       4-81-8106-600-978

مرکز پخش: اندیشه سبز نوین

تهران- میدان انقلاب- خیابان منیری جاوید (اردیبهشت)
ساختمان اردیبهشت- پلاک 71- طبقه اوّل (مشعوف)

صندوق پستی    1715-13145

تلفن: 66463518       دورنویس: 66973278

www.bookeshop.ir

فهرست مطالب

شوراها. 11

فصل هفتم اساسي.. 11

قانون اصلاح موادی از قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات... 13

شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1/3/1375 و اصلاحات بعدی... 13

قانون تشکیل ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور. 21

و انتخابات شهرداران مصوب1/3/1375 و اصلاحات بعدی آن.. 21

فصل اول – تشکیلات.. 21

فصل دوم – انتخابات.. 26

فصل سوم – وظایف و اختیارات شوراها 42

فصل چهارم – ترتیب رسیدگی به تخلفات.. 56

موضوع استفساریه ماده 89 : مصوب 12/8/1395.. 57

موضوع استفساریه ماده 90: مصوب 12/ 8/1395.. 59

موضوع استفساریه: مصوب 30/4/1389.. 62

فصل پنجم – سایر مقررات.. 62

قانون استفساريۀ مادۀ (71) قانون تشكيلات،وظايف و انتخاب شوراهاي اسلامي كشور و. 65

انتخاب شهرداران مصوب 1375.. 65

قانون استفساريۀ مادۀ (28) قانون تشكيلات، وظايف و انتخاب شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 25/10/1384   66

قانون اصلاح قانون تشكيلات، وظايف و اختيارات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 3/5/1385   66

قوانین شهرداری قانون شهرداري... 67

مصوب 11/4/1334.. 67

فصل اول- در تأسيس شهرداري.. 67

فصل دوم- انتخابات انجمن شهر. 68

فصل سوم- در تشكيل انجمن شهر. 68

فصل چهارم-  در وظايف انجمن.. 68

فصل پنجم-  در انتخاب شهردار و معاون شهرداري.. 71

فصل ششم- در وظايف شهرداري.. 73

فصل هفتم – مقررات استخدامي و مالي.. 81

فصل هشتم –در مقررات جزائي.. 88

فصل نهم – خاتمه. 89

قسمت اول – امور معاملات.. 100

قسمت دوم – مناقصه. 102

قسمت سوم - انعقاد پيمان.. 104

قسمت چهارم – ترتيب تحويل.. 104

قسمت پنجم – مزايده 105

قسمت ششم – ساير معاملات شهرداري.. 105

قسمت هفتم – مقررات عموي.. 106

قسمت دوم – امور مالي.. 108

فصل اول – بودجۀ. 108

فصل دوم – درآمدها 109

فصل سوم – هزينه ها 110

فصل چهارم – صندوق و عمليات استقراضي شهرداري.. 111

فصل پنجم –حسابداري.. 112

فصل ششم- مميزي و حسابرسي.. 112

فصل هفتم- اموال. 113

مصوب 25/1/1355 با اصلاحات بعدي.. 115

فصل اول- نصاب معاملات.. 115

فصل دوم – مناقصه. 117

آگهي مناقصه (مناقصۀ عمومي) 117

دعوتنامه (مناقصۀ محدود) 120

كميسيون مناقصه. 120

فصل سوم - ترتيب تحويل كالا يا خدمات... 124

فصل چهارم- مزايده. 125

فصل پنجم-ترك مناقصه يا مزايده و حراج.. 127

فصل ششم-مقررات عمومي.. 129

قانون راجع به منع توقيف اموال منقول وغير منقول متعلق به شهرداري 130

اصناف – اماكن عمومي قانون نظام صنفي كشور 131

فصل اول – تعاريف... 131

فصل دوم – فرد صنفي.. 133

فصل سوم – اتحاديه ها 135

فصل چهارم – مجمع امور صنفي.. 143

فصل پنجم – شوراي اصناف كشور 147

فصل ششم – كميسيون نظارت.. 149

فصل هفتم- هيأت عالي نظارت.. 152

فصل هشتم- تخلفات و جريمه ها 154

فصل نهم-  سایر مقررات.. 161

دستورالعمل شوراهای حل اختلاف صنفی... 165

مصوب2/7/1384.. 165

ضوابط لازم برای صدور پروانه کسب در اتحادیه های صنفی... 167

موضوع بند 1 ماده 25 قانون نظام صنفی... 167

آئین نامه اجرایی موارد لغو پروانه کسب واحد های صنفی موضوع تبصره 3 ماده 39 قانون نظام صنفی مصوب 24/12/1370 هيأت عالي نظارت... 173

آئين نامۀ چگونگي صدور پروانۀ كسب موقت و تبديل آن به پروانۀ كسب دائم. 178

فصل اول – شرایط صدور پروانه کسب موقت... 178

فصل دوم- چگونگی تبدیل پروانه کسب موقت به دایم. 179

فصل سوم _ سایر موارد. 180

آئین نامه صدور پروانه کسب موقت برای توسعه واحدهای صنفی و جلوگیری از توسعه واحد های بدون پروانه فعالیت 183

آئین نامه اجرایی تنظیم امور اصناف و پیشه وران و نظارت بر. 186

مقررات صنفی خارج از محدوده حفاظتی شهر ها 186

دستورالعمل اجرايي نحوۀ صدور پروانۀ تخصصي اشتغال براي مشاورين املاك و خودرو 189

فصل اول: كليات و تعاريف... 189

فصل دوم: شرايط و ضوابط دريافت پروانۀ تخصص اشتغال.. 189

فصل سوم: وظايف و اختيارات مشاورين.. 190

فصل چهارم : امور اداري و مالي.. 192

فصل پنجم: نظارت بر عملكرد و نحوه رسيدگي به تخلفات مشاورين.. 193

لايحه قانوني راجع به نحوه واگذاري اماكن و ميادين وغرفه ها به منظور ايجاد تسهيل در تهيه و توزيع ميوه وتره بار و فرآورده هاي كشاورزي 194

آئين نامها اجرايي قانون اصلاح ماده واحده قانون نحوه واگذاري اماكن و ميادين وغرفه توزيع ميوه مصوب 5/10/1358 195

وظائف شهرداري.. 199

تهعدات غرفه دار 200

اصلاحية مصوبة عوارض كسب و پيشه در شهر تهران.. 201

اصلاحية تكميلي كسب و پيشه در شهر تهران.. 202

اصلاحية تعرفة عوارض از انواع گوشت مصرفي در تهران.. 206

آئين نامة اجرايي نظام صنفي كارهاي كشاورزي و منابع طبيعي.. 207

فصل اول.. 207

فصل دوم- نظام صنفي بخش- شهرستان.. 208

فصل سوم- نظام صنفي استاني.. 209

فصل چهارم هيات عمومي.. 214

فصل پنجم- شوراي مركزي.. 215

فصل ششم- رييس نظام صنفي.. 217

فصل هفتم- تخلفات و ضمانت اجراهاي مربوط.. 218

فصل هشتم- نحوة رسيدگي به تخلفات.. 220

آئين نامة اماكن عموميمصوب 23/3/1363 هيات وزيران.. 222

اصلاحية مصوبة تعرفة عوارض نقل و انتقال خودرو در شهر تهران.. 231

تعيين بهاي خدمات انجام معاينة فني.. 231

لايحۀقانوني اصلاح قسمتي از مقررات قانون نوسازي وعمران شهري.. 249

آئين نامۀ ترتيب مميزي و تشخيص وطرز وصول عوارض (موضوع تبصرۀ يك.... 251

فصل اول – ترتيب مميزي.. 251

فصل دوم – وصول.. 253

ضوابط بهاي اراضي و ساختمان ها و مستحدتاث موضوع ماده 4 قانون نوسازي و عمران شهري.. 255

تصويب نامه راجع به بهاي اراضي، ساختمان ها ومستحثات براي محاسبه عوارض نوسازي.. 259

آئين نامه اجراي تبصره 2 ماده 16قانون نوسازي و عمران شهري.. 261

نحوه تشكيل هيات هاي ارزيابي.. 261

طرز اعلام طرح هاي مصوب.. 262

ترتيب رسيدگي.. 263

قانون راجع به لغو حق مرغوبيت... 265

آئين نامه نحوه واگذاري املاك به شركت ها وموسسات و شرايط فسخ قراردادها 266

آيين نامه اجرايي ماده 31 قانون نوسازي و عمران شهري.. 274

قانون تاسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران 277

قانون الحاق يك بند به مادۀ   (3) قانون  تأسيس شوراي عالي شهرسازي و  معماري ايران.. 281

مصوبۀ شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در خصوص صدور مجوز  افزايش  تراكم ساختماني در  سطح شهر تهران 282

تعيين عوارض املاك داراي تراكم بيش از سيصد درصد. 287

مجوز كاهش  عوارض  زيربنا وتراكم مازاد جهت تشويق مالكين به منظور تجميع  پلاك هاي همجوار 287

اراضي و املاك... 289

قانون نحوۀ تقويم ابنيه،  املاك و اراضي  مورد نياز  شهرداري ها 289

لايحۀ  قانوني نحوۀ خريد و تملك اراضي و املاك براي اجراي برنامه هاي عمومي، عمراني و نظامي دولت... 291

قانون تعيين وضعيت املاك واقع درطرح هاي دولتي و شهرداري ها 297

قانون اصلاح تبصره (1) ماده واحدۀ  تعيين وضعيت املاك واقع در طرح هاي دولتي و شهرداري ها 299

آئين نامۀ مربوط به استفاده از اراضي احداث بنا و تأسيسات در خارج از محدودۀ  قانوني و حريم شهرها 299

فصل اول –كليات و تعاريف... 299

فصل دوم- ايجاد ساختمان ها و تأسيسات غير شهرك... 301

فصل سوم- احداث شهرك... 306

اصلاحيۀ عوارض صدور پروانه و تفكيك اراضي.. 311

تعيين عوارض جهت تغيير كاربري املاك واقع در طرح هاي دولتي.. 313

ساختمان.. 315

مصوبه شوراي عالي اداري در خصوص هماهنگ نمودن صدور پروانه، گواهي عدم خلاف و گواهي پايان ساختمان در سطح شهرداري هاي كشور 315

آیین نامه طراحی ساختمان ها در برابر زلزله. 318

* تعاريف... 319

فصل اول – کلیات.. 325

فصل دوم – محاسبه ساختمان ها در برابر نیروی زلزله. 333

فصل سوم- ضوابط ساختمان های با مصالح بنایی غیر مسلح. 360

آیین نامه مقاوم سازی ساختمان ها در برابر زلزله. 375

فصل اول- کلیات ، اهداف و خط مشی.. 377

فصل دوم- تشکیلات ، ارکان، وظایف و اختیارات سازمان.. 379

فصل سوم_ امور کاردان ها و صنوف ساختمانی: 389

فصل چهارم_ مقررات فنی و کنترل ساختمان: 389

فصل پنجم- آموزش و ترویج.. 391

فصل ششم – متفرقه. 392

آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان.. 393

فصل اول - کلیات.. 393

فصل دوم- پروانه اشتغال به کار مهندسی ، حدود صلاحیت و ظرفیت اشتغال.. 394

فصل سوم:پروانه اشتغال به کار کاردانی و تجربی.. 403

فصل چهارم : نظارت و کنترل ساختمان.. 406

فصل پنجم: سازمان ناظام مهندسي ساختمان استان.. 407

فصل ششم-شوراي انتظامي نظام مهندسي.. 433

فصل هفتم- هيات عمومي.. 435

فصل هشتم- شوراي مركزي.. 437

فصل نهم- رئيس سازمان.. 441

فصل دهم- مقررات متفرقه. 443

آيين نامه اجرايي ماده (27) قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان.. 445

آيين نامه اجرايي ماده (33) قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان.. 448

فصل اول- تعاريف... 448

فصل دوم-مقررات ملي ساختمان.. 448

فصل سوم- اشخاص حقوقي و دفاتر مهندسي طراحان ساختمان.. 449

فصل چهارم-اشخاص حقوقي و دفاتر مهندسي اجراي ساختمان.. 450

فصل پنجم- ناظر. 452

فصل ششم- شهرداري ها وساير مراجع صدور پروانه ساختمان.. 453

فصل هفتم- سازمان نظام مهندسي ساختمان استان.. 454

فصل هشتم- وزارت مسكن وشهرسازي.. 454

فصل نهم-شناسنامه فني وملكي ساختمان.. 455

فصل دهم-ترويج.. 456

فصل يازدهم-متفرقه. 456

ارزش واگذاري امتياز تراكم مازاد ساختماني وتغيير كاربري ساختمان و كسر پاركينگ.... 457

ميزان عوارض كسري پاركينگ.... 470

اصلاحيه عوارض پيش آمدگي مشرف به معابر عمومي.. 471

اصلاحيه مجوز اخذ عوارض حق مشرفيت در شهر تهران.. 472

اصلاحيه عوارض ايمني ساختمانها در شهر تهران.. 472

مجوز اخذ عوارض تمديد پروانه ساختمان هاي نيمه كاره 475

فضاي سبز – آلودگي هوا 477

لايحه قانوني حفظ و گسترش فضاي سبز در شهرها 477

ضوابط اجرائي مربوط به چگونگي اجراي ماده 1 لايحه. 480

دستورالعمل موضوع تبصره دوم ماده 13 مصوبه اصلاحيه مصوبه ضوابط اجرائي ماده 1 قانون حفظ وگسترش فضاي سبز در شهرها 485

قانون نحوه جلوگيري از آلودگي هوا 491

فصل اول- كليات.. 491

فصل دوم – وسايل نقليه موتوري.. 492

فصل سوم- كارخانجات و كارگاه  و نيروگاه ها 493

فصل چهارم- منابع تجاري خانگي و منابع متفرقه. 497

فصل پنجم- مجازات ها 498

فصل ششم- مقررات مختلف... 499

آيين نامه اجرايي قانون نحوه جلوگيري از آلودگي هوا 500

فصل اول- كليات.. 500

فصل دوم- وسايل نقليه موتوري.. 502

فصل سوم- منابع تجاي و متفرقه. 503

آيين نامه اجرايي تبصره ماده (6) قانون نحوه جلوگيري از آلودگي هوا 504

فصل اول- كليات.. 504

فصل دوم- نحوه اعمال محدوديت و صدور مجوز تردد و چگونگي نظارت بر اجراي محدوديتها 505

فصل سوم – ساماندهي حمل و نقل شهري.. 506

آراء‌ديوان عدالت اداري.. 511

تصاوير محصول :
 

 
نمايش سبد خريد
سبد خريد شما در حال حاضر خالی می باشد.

جستجوی پیشرفته

نماد اعتماد الکترونیکی