نحوه ثبت املاک و چگونگی طرح دعاوی ثبتی املاک در محاکم ایران ،ابراهیم مشعوف- ابراهیم شعبانی - مسلم قزل‌بیگلونحوه صادرات و واردات کالا در ایران ، ابراهیم مشعوف/ابراهیم شعبانی
 
نحوه ثبت، تغییر و انحلال شرکت‎ها در ایران ، ابراهیم مشعوف
مشاهده تصوير سايز كامل
قيمت هر واحد (عدد): 240,000 ریال
نام کالا: نحوه ثبت، تغییر و انحلال شرکت‎ها در ایران ، ابراهیم مشعوف
کد کالا: 50
پرسش در مورد محصول: پرسيدن يك سوال درباره اين كالا
 
توضيحات بيشتر:

& نام کتاب     : نحوه ثبت، تغییر و انحلال شرکتها در ایران

?مؤلف            :     ابراهیم مشعوف

| صفحه آرا    :      مریم رحیمی

|ناشر                :      اندیشه سبز نوین.66463518-66973277

| ناشرهمکار   :     اندیشه عصر

|شابک             :       3-75-8106-600-978

مرکز پخش: اندیشه سبز نوین

تهران- میدان انقلاب- خیابان منیری جاوید (اردیبهشت)
ساختمان اردیبهشت- پلاک 71- طبقه اوّل (مشعوف)

صندوق پستی   1715-13145    تلفن: 66463518       دورنویس: 66973278

www.bookeshop.ir


فهرست مطالب

عناوین صفحه

 

فصل اول: معرفی شرکت‎ها 27

بخش اول: تعریف شرکت... 27

مبحث اول: تعریف شرکت مدنی.. 27

مبحث دوم: تعریف شرکت تجاری... 29

بخش دوم: خصایص شرکت تجاری.. 31

مبحث اول: عناصر تشکیل دهندۀ شرکت... 32

گفتار اول: همکاری دو یا چند نفر . 32

بند اول: تعدد شرکاء. 32

بند دوم: آوردن حصه. 33

گفتار دوم: ماهیت حقوقی شرکت: 38

مبحث دوم: جستجوی سود و تقسیم آن میان شرکاء. 40

گفتار اول: مفهوم سود. 40

گفتار دوم: طرز تقسیم سود و زیان.. 42

فصل دوم: شخصیت حقوقی شرکت‎های تجاری.. 45

بخش اول: اعطای شخصیت حقوقی.. 45

مبحث اول: شرکت‎های تجاری دارأی شخصیت حقوقی.. 45

مبحث دوم: مبنای حقوقی شخصیت حقوقی شرکت.... 46

گفتار اول: نظریات راجع به شخصیت اشخاص حقوقی... 46

بند1: نظریه واقعی بودن شخصیت حقوقی... 46

بند2: نظریه فرضی بودن شخصیت حقوقی.... 47

گفتاردوم: ماهیت شخصیت حقوقی شرکتهای تجاری... 48

مبحث سوم: آغاز شخصیت حقوقی شرکت.... 49

مبحث چهارم: تبدیل شرکت تجاری... 52

گفتار1: فایده بقای شخصیت حقوقی شرکت.... 53

گفتار2: جواز تبدیل شرک.... 53

گفتارج: شرأیط تبدیل صحیح شرکت.... 54

مبحث پنجم: ادغام و تجزیه شرکت‎ها 55

مبحث ششم: پایان شخصیت حقوقی... 56

مبحث هفتم: حدود شخصیت حقوقی شرکت و خطرهای آن.. 58

مبحث هشتم: نتایج شخصیت حقوقی شرکت.... 59

گفتار اول: اسم شرکت.... 60

گفتاردوم: دارأیی شرکت.... 60

گفتارسوم: اهلیت شرکت تجاری... 61

گفتارچهارم: اقامتگاه شرکت.... 62

بنداول: مفهوم اقامتگاه. 63

بند دوم: نحوه تعیین اقامتگاه. 65

بند سوم: شرأیط تغییر اقامتگاه. 66

بخش دوم: تابعیت شرکت.... 66

مبحث اول: مفهوم و معنای تابعیت شرکت.. 66

مبحث دوم: فواید داشتن تابعیت برأی شرکت‌ها 67

مبحث سوم: طرزتعیین تابعیت شرکتهای تجاری... 68

گفتاراول: تعیین تابعیت در حقوق تطبیقی. 68

گفتار دوم: تعیین تابع در حقوق بین‌الملل. 69

گفتار سوم: تعیین تابعیت ردحقوق ایران. 70

گفتارچهارم: تغییر تابعیت شرکت.... 72

فصل سوم: شرکتهای تجاری.. 75

بخش اول: معرفی انواع شرکتهای تجاری... 75

بخش دوم: طبقه‌بندی شرکتهای تجاری.. 80

مبحث اول: طبقه‌بندیهای معمول: 80

مبحث دوم: طبقه‌بندیهای ممکن: 81

گفتار اول: طبقه‌بندی براساس مسئولیت شرکاء. 81

گفتاردوم: طبقه‌بندی بر اساس طرز تشکیل شرکتها 81

گفتار سوم: طبقه‎بندی بر اساس قابلیت انتقال حصة شرکاء. 83

گفتار چهارم: طبقه‌بندی براساس موضوع شرکتها 84

گفتار پنجم: طبقه‎بندی بر اساس صاحبان سرمایه. 85

گفتار ششم: طبقه‌بندی بر اساس تابعیت شرکت‎ها 85

مبحث سوم: تعریف شخصیت حقوقی... 88

فصل چهارم: انواع شرکت.. 91

بخش اول: ماهیت شرکتها 91

مبحث اول: شرکت‎های مدنی... 91

مبحث دوم: شرکت‎های تجاری: 94

گفتار اول: تعریف شرکتهای تجاری: 94

گفتار دوم: فرضیات مربوط به شرکتهای تجاری... 96

بند اول: نظریه قراردادی بودن شرکت.... 96

بند دوم: نظریه شخصیت حقوقی یا سازمانی... 97

گفتار سوم: تقسیمات مربوط به شرکت‎های تجاری... 98

مبحث سوم: شرکتهای اشخاص و سرمایه. 100

مبحث چهارم: شرکت تضامنی... 102

گفتار اول: تشکیل شرکت تضامنی... 102

بند اول: اسم شرکت..... 102

بند دوم: تشریفات تشکیل شرکت تضامنی... 104

بند سوم: سرمایه شرکت تضامنی... 104

بند چهارم: شرکای شرکت تضامنی... 105

گفتار دوم: موضوع شرکت تضامنی... 107

بند 1: تعریف شرکت تضامنی... 107

بند 2: ثبت شرکت تضامنی.... 107

بند3: سازماندهی شرکت تضامنی.... 108

بند سوم: نقش شرکاء رد اداره شرکت تضامنی... 115

گفتار سوم: حیات شرکت تضامنی... 117

بند اول: تغییر شرکاء. 117

بند دوم: تقسیم سود و زیان.. 120

بخش سوم: معرفی شرکت نسبی... 121

گفتار اول: تشابه شرکت نسبی و شرکت تضامنی... 121

گفتاردوم: خصوصیات شرکت نسبی... 123

بند اول: اسم شرکت..... 123

بند دوم: مسئولیت شرکاء. 124

مبحث پنجم: شرکت مختلط غیر سهامی... 125

گفتار اول: تشکیل شرکت مختلط غیرسهامی... 128

بند اول: ارکان اداره‌كنندۀ شركت مختلط غيرسهامي.... 128

بند دوم: آورده‌ها وسرمایۀ شرکت.... 130

بند سوم: اسم شرکت مختلط غیر سهامی.... 133

بند چهارم: شرکای شرکت مختلط غیر سهامی... 133

گفتاردوم: طرز کار شرکت مختلط غیر سهامی... 136

بند اول: مدیریت شرکت.... 137

بند دوم: نحوه تصمیم‎گیری جمعی شرکاء. 139

گفتار سوم: تقسیم سود و زیان شرکت مختلط غیر سهامی... 140

بند1: تقسیم زیان... 140

بند2: تقسیم سود. 141

گفتار چهارم: انحلال شرکت مختلط غیر سهامی... 142

بند اول: موارد انحلال شرکت.... 143

بند دوم: نتایج انحلال شرکت..... 143

مبحث پنجم: وضعیت حقوقی شركاء. 144

بخش پنجم: شرکت با مسئولیت محدود. 144

مبحث اول: معرفی شرکت با مسئولیت محدود. 147

گفتار اول: تاریخچه شرکت با مسئولیت محدود.. 150

گفتار دوم: ماهیت حقوقی شرکت با مسئولیت محدود.. 151

بند1: خصایص شرکت با مسئولیت محدود.. 151

بند 4: وجوه مشترک شرکت با مسئولیت محدود و شرکتهای سرمایه.. 152

بند2: وجوه مشترک شرکت با مسئولیت محدود و شرکت‌های اشخاص..... 152

گفتار سوم: شخصیت حقوقی شرکت با مسئولیت محدود. 153

بند1: ملاحظات اقتصادی به شرکت با مسئولیت محدود.. 154

مبحث دوم: شرأیط تشکیل شرکت با مسئولیت محدود. 156

گفتار اول: شرأیط شکلی تشکیل شرکت با مسئولیت محدود.. 156

گفتار دوم: شرأیط ماهوی تشکیل شرکت با مسئولیت محدود.. 157

بند1: شرأیط راجع به شرکاء. 157

بند 2: شرأیط راجع به سرمایه.. 158

گفتار سوم: ضمانت اجراهای عدم رعایت شرأیط تشکیل شرکت با مسئولیت محدود. 161

بند اول: بطلان شرکت..... 162

بند دوم: مسئولیت مدنی ناشی از عدم تشکیل شرکت..... 163

بند سوم: مسئولیت کیفری عدم رعایت قواعد تشکیل شرکت.... 166

مبحث سوم: حیات شرکت با مسئولیت محدود. 167

گفتار اول: ثبت شرکت با مسئولیت محدود. 167

بند1: تعریف شرکت با مسئولیت محدود. 167

بند 2: روش و مراحل ثبت شرکت با مسئولیت محدود. 167

بند 3: نکاتی رد خصوص شرکت با مسئولیت محدود در قانون تجارت... 169

گفتار دوم: مدیریت شرکت با مسئولیت محدود. 173

بند1: نصب و عزل مدیر. 174

بند 2: اختیارات مدیر. 176

بند3: مسئولیتهای مدیر. 178

گفتار سوم: تصمیمات جمعی راجع به شرکت با مسئولیت محدود.. 183

بند اول: تصمیمات عادی.... 183

بند دوم: تصمیمات فوق‎العاده. 186

مبحث چهارم: نتایج تبدیل شرکت با مسئولیت محدود. 187

گفتار اول: حیات مالی شرکت با مسئولیت محدود. 187

بند دوم: وضعیت حساب‌های شرکت.... 188

بند سوم: انتقال سهم‎الشرکه.. 189

بند چهارم: تقسیم منافع شرکت..... 193

بند پنجم: تغییر سرمایه شرکت.... 196

مبحث پنجم: انحلال شرکت با مسئولیت محدود. 198

گفتار اول: علل عام انحلال شرکت با مسئولیت محدود. 198

گفتار  دوم: علل خاص انحلال شرکت با مسئولیت محدود. 199

گفتار سوم: مراحل تصفیه در شرکت با مسئولیت محدود. 202

گفتار چهارم: وجوه افتراق و اشتراک شرکتهای سهامی خاص و با مسئولیت محدود. 206

بخش ششم: کلیات شرکت سهامی.. 208

مبحث اول: تعریف شرکت سهامی.. 208

گفتار اول: تاریخچه شرکت سهامی.... 208

بند 1: شرکت‎های سهامی در حقوق تطبیقی.... 209

بند2: شرکتهای سهامی ردحقوق ایران... 213

گفتار دوم: ماهیت حقوقی شرکت سهامی... 213

گفتار سوم: شخصیت حقوقی شرکت سهامی... 215

بند الف: استقلال شخصیت حقوقی شرکت.... 215

بند دوم: آثار شخصیت حقوقی شرکت سهامی... 215

گفتار سوم: تشکیل شرکتهای سهامی... 219

بند1: تشکیل شرکت سهامی عام. 220

بند2: انجام‌پذیره‎نویسی... 221

بند 2: شرأیط پذیره‎نویسی... 223

بند3: ماهیت حقوقی پذیره‎نویسی.... 229

گفتار سوم: تشکیل سرمایه و تخصص سهام. 232

بند1: میزان سرمایه. 233

بند2: تخصیص سهام. 234

گفتار چهارم: تشریفات نهایی تشکیل شرکت.... 235

بند1: ایجاد شرکت قبل از ثبت آن رد مرجع ثبت شرکت‎ها 235

بند2: شخصیت حقوقی شرکت بعد از ثبت آن رد مرجع ثبت شرکت‎ها 243

بخش هفتم: تشکیل شرکت سهامی خاص.... 246

گفتار اول: ارکان شرکت سهامی خاص..... 249

بند اول: مجمع عمومی... 249

گفتار دوم: اداره شرکت سهامی خاص..... 268

بند دوم: حقوق و تکالیف فردی مدیر. 277

بند3: طرزکارهیئت مدیره. 281

گفتار سوم: کنترل قراردادهای مدیران با شرکت.... 287

بند 1: اشخاص مشمول کنترل.. 287

بند 2: قراردادهای مشمول کنترل... 288

بند 3: تشریفات کنترل.. 289

بند4: ضمانت اجرأی عدم رعایت تشریفات کنترل.. 291

بند 5: انقاضای مدت مأموریت.... 293

بند 6: اختیارات مدیرعامل... 297

گفتار چهارم: مسئولیت‌های ناشی از اداره شرکت.... 299

بند1: مسئولیت‌های مدنی مدیران و مدیر عامل... 299

بند 2: انواع مسئولیت مدنی مدیران و مدیرعامل... 299

بند 4: مسئولیت‌های کیفری مدیران و مدیر عامل... 304

مبحث دوم: کنترل شرکت سهامی.. 307

گفتار اول: ملاحظات کلی در مورد امر نظارت... 307

بند1: تحول مفهوم نظارت.... 307

بند 2: ماهیت کار بازرس..... 308

بند 3: سازماندهی بازرسی از شرکتهای سهامی.... 309

گفتار دوم: وضعیت حقوقی بازرس شرکت.... 310

بند 1: انتصاب بازرس..... 310

بند 2: ضمانت اجراهای عدم انتخاب صحیح بازرس...... 312

بند3: مدت مأموریت بازرس..... 312

بند 4: حق‎الزحمه بازرس..... 313

بند 5: عزل بازرس..... 313

بند6: وظایف بازرس..... 314

گفتار دوم: مأموریت بررسی حسابها 314

بند 1: مأموریت اطلاع رسانی.... 315

گفتار چهارم: حقوق و اختیارات بازرس رد اجرأی وظایف خود. 316

بند 1: مسئولیت‌های بازرس..... 317

مبحث نهم: حیات شرکت سهامی.. 319

گفتار اول: بررسی عملکرد و سود و زیان شرکت.... 319

بند1: تصویب حسابهای شرکت..... 319

بند2: تخصیص سود. 323

گفتار دوم: تغییرات اساسنامه. 325

بند اول: اختیارات مجمع عمومی... 326

بند دوم: محدودیت‌های مجمع عمومی رد تغییر اساسنامه. 327

مبحث چهارم: تبدیل شرکت سهامی.. 328

گفتار اول: فروض تبدیل شرکت.... 329

بند1: تبدیل شرکت سهامی به یکی از شرکتهای موضوع قانون تجارت 1311.. 329

بند2: تبدیل شرکت سهامی خاص به عام یا بلعکس..... 330

مبحث پنجم: نتایج تبدیل شرکت سهامی.. 331

گفتار اول: اوراق بهادار شرکت سهامی... 332

بند اول: خصایص سهم... 332

بنددوم: انواع سهم... 337

گفتار چهارم: حقوق و تعهدات ناشی از مالکیت سهام. 344

بند اول: حقوق ناشی از مالکیت سهام. 344

بند2: تعهدات ناشی از مالکیت سهام.. 352

گفتار پنجم: اوراق مشارکت.... 356

بند اول: معرفی اوراق مشارکت.... 356

بخش هشتم: شرکت‎های سرمایه. 380

مبحث اول: معرفی شرکت‎های سرمایه. 380

بند1: انواع شرکت سهامی و وجوه ممیزه آنها 383

بند دوم: تعریف و ویژگی شرکت با مسولیت محدود. 388

بند1: مسئولیت محدود شرکاء. 389

بند2: اهمیت سرمایه. 389

بند3: عدم تقسیم سرمایه به سهام یا قطعات سهم.. 390

بند4: محدودیت رد واگذاری سهم‎الشرکه. 390

بند5: نظارت بر شرکت.... 393

مبحث دوم: تشکیل شرکت سرمایه. 394

گفتار اول: تشکیل شرکت سهامی... 394

بند اول: مفهوم تشکیل- تأسیس..... 394

بند دوم: مفهوم مؤسّس..... 395

گفتار دوم: دوره حیات شرکت سرمایه. 411

بند اول: دوره حیات شرکت سهامی... 411

گفتار سوم: اداره شرکت سهامی.... 428

بند اول: مفهوم اداره و مدیران... 428

بند دوم: جایگاه مدیران در شرکت..... 429

بند سوم: شیوه و شرأیط انتخاب مدیران... 431

بند چهارم: پایان دوره ماموریت مدیران.. 441

بند پنجم: شمار اعضا و ساختار هیئت مدیره. 442

گفتار چهارم: شیوه تشکیل جلسه و تصمیم‌گیری رد هیئت مدیره. 445

بند1: وظایف مدیران.. 446

بند2: اختیارات مدیران.. 447

بند3: مدیر عامل... 450

بند4: محدودیتها و ممنوعیتهای مدیران و مدیر عامل رد انجام معاملات... 456

گفتار پنجم: مسئولیت مدیران شرکت.... 461

بند1: مسئولیت مدنی مدیران.. 462

بند2: مسئولیت کیفری مدیران.. 464

مبحث سوم: ارکان کنترل کننده. 465

گفتار اول: مفهوم و اشکال نظارت... 465

بند1: روند دگرگونی نظام بازرسی در شرکتهای تجاری رد  نظام حقوقی ایران.. 468

بند دوم: جایگاه و نقش بازرسان.. 472

بند دوم: شیوه و شرأیط انتخاب بازرسان.. 475

بند4: وظایف بازرسان.. 480

بند5: مسئولیت بازرسان.. 482

گفتار دوم: سرمایه و امور مالی شرکت سهامی... 484

بند اول: سرمایه. 484

بند دوم: اوراق بهادار شرکت سهامی... 511

بند3: اوراق مشارکت – اوراق قرضه. 512

بندسوم: اوراق مشارکت – اوراق قرضه. 534

مبحث چهارم: دوره حیات شرکت با مسئولیت محدود. 547

بند اول: اداره شرکت با مسئولیت محدود. 558

گفتار دوم: بازرسی و نظارت در شرکت با مسئولیت محدود. 573

بند1: مفهوم نظارت در شرکت با مسئولیت محدود. 573

گفتار سوم: سرمایه و امور مالی شرکت با مسئولیت محدود. 579

مبحث پنجم: شرکت‎های  اشخاص و شرکت‎های مختلط.. 585

گفتار اول: شرکت‎های اشخاص ( تضامنی و نسبی ) 585

بند اول: ویژگی شرکت‎های اشخاص ( تضامنی و نسبی ) 585

گفتار پنجم: ارتباط دیون شخصی شرکاء با بقای شرکت.... 594

بند دوم: تشکیل شرکت‎های تضامنی و نسبی... 595

بند سوم: دوره فعالیت و حیات شرکت‎های نسبی و تضامنی... 599

گفتار دوم: شرکت‎های مختلط... 613

بند اول: انواع شرکتهای مختلط و ویژگی های آنها 615

بند دوم: اداره شرکتهای مختلط... 617

بند سوم: نظارت بر شرکتهای مختلط... 618

مبحث ششم: شرکت‎های تعاونی.. 620

گفتار اول: روش ها و مراحل ثبت شرکت تعاونی... 620

بند 1: تعریف شرکت تعاونی... 620

بند 2: اقدامات هیات مؤسّس..... 621

مبحث اول: کلیات.. 624

بند اول: تعاریف.... 624

بند دوم: وظایف مؤدی... 626

بند سوم: وظایف حوزه های مالیاتی... 627

بند چهارم: وظایف ادارات اطلاعات و خدمات مالیاتی (نظارت و پیگیری) 627

بند پنجم: وظایف ادارات کل دارأیی... 628

مبحث دوم دوم: دستور العمل اجرأیی موضوع ماده 85 قانون وصول برخی از ردآمدهای دولت.... 628

مبحث سوم سوم: مدارک مربوط به ردخواست شماره (کد)اقتصادی شخص حقوقی.. 634

مبحث چهارم چهارم: مدارک مربوط به ردخواست شماره (کد)اقتصادی شخص حقیقی.. 635

بخش اول: راهنمای عملی ثبت شرکت‎ها 638

گفتار اول: مدارک و مراحل تأسیس شرکت با مسئولیت محدود. 638

گفتار دوم: مدارک جهت ثبت شرکتهای تضامنی.... 640

گفتار سوم : مدارک جهت ثبت شرکتهای نسبی... 640

گفتار چهارم: مدارک جهت ثبت شرکتهای سهامی عام. 641

گفتارپنجم: مراحل و مدارک لازم جهت ثبت شرکت سهامی خاص..... 642

بند اول: مدارک ثبت شرکت سهامی خاص..... 642

بند دوم: مراحل و چگونگي ثبت شرکت با سهامی خاص..... 643

گفتارششم: مدارک  و مراحل لازم جهت پذیرش مؤسّسات غیر تجاری... 646

گفتار هفتم: مدارک جهت ثبت شرکتهای تعاونی... 653

بخش دوم: نحوه  تغییرات در شرکت‎ها 654

بخش  سوم: انحلال شرکت‎ها 841

گفتار اول: شرکت‎های اشخاص...... 841

بند اول: بطلان شرکت..... 841

مبحث اول: آثار بطلان شرکت... 841

مبحث دوم: مسئولیت مدنی شرکاء رد صورت بطلان شرکت... 843

مبحث سوم: موارد بطلان شرکت... 844

بند دوم: انحلال شرکت..... 844

مبحث اول: تصفیه اموال شرکت... 845

مبحث سوم: تقسیم دارأیی شرکت... 852

مبحث سوم: دعاوی طلبکاران شرکت علیه شرکاء. 853

گفتار دوم : انحلال شرکت تضامنی.... 854

مبحث اول: موارد انحلال شرکت... 854

مبحث دوم: نتایج انحلال شرکت... 856

گفتار سوم: انحلال شرکت مختلط غیر سهامی.... 857

مبحث اول: موارد انحلال شرکت... 857

گفتار چهارم: انحلال شرکت با مسئولیت محدود.. 859

گفتار پنجم: انحلال شرکت سهامی.... 862

بند اول: علل انحلال شرکت سهامی.... 862

مبحث اول: انحلال قهری... 862

مبحث سوم: انحلال به حکم دادگاه. 864

مبحث سوم: نتایج انحلال شرکت سهامی... 865

گفتار اول: تصفیه.. 866

گفتار دوم: طرق تصفی.... 868

گفتار سوم: ختم تصفیه.. 874

مبحث دوم: تقسیم دارأیی شرکت... 875

بند سوم: مدارک مورد نیاز انحلال شرکت با مسئولیت محدود.. 877

بند چهارم: مدارک مورد نیاز انحلال شرکت سهامی خاص...... 877

گفتار ششم: پایان حیات شرکت سهامی.... 878

گفتار اول: شیوه های انحلال شرکت سهامی.... 879

مبحث اول: موضوع شرکت انجام شده یا انجام آن غیر ممکن شده باشد. 879

مبحث دوم: شرکت برأی مدت معین تشکیل گردیده و آن مدت منقضی شده باشد.. 881

مبحث سوم: ورشکستگی... 882

مبحث چهارم: انحلال با تصمیم مجمع عمومی فوق‎العاده. 882

مبحث پنجم: انحلال به حکم دادگاه. 884

بند اول... 884

بند دوم.. 885

بند سوم.. 885

بند چهارم: مفاد بندهای یک و دو ماده199... 886

بند پنجم: از میان رفتن سرمایه شرکت..... 886

بند ششم: انحلال به علت بطلان شرک..... 887

گفتار دوم: آثار انحلال شرکت..... 888

مبحث اول: واگذاری مدیریت به مدیران تصفه. 888

مبحث دوم: حفظ شخصیت حقوقی شرکت تا پایان عملیات تصفیه. 889

مبحث  سوم: تصفیه شرکت... 889

مبحث چهارم: ثبت و آگهی انحلال.. 890

گفتار سوم: شیوه و تشریفات تصفیه شرکت (ارکان شرکت رد حال تصفیه) . 891

مبحث اول: مجامع عمومی... 891

مبحث دوم: اداره تصفیه. 892

بند اول: شیوه انتخاب و پایان ماموریت مدیرات تصفیه.. 892

بند دوم: اختیارات و وظایف مدیران تصفیه.. 894

بند سوم: مسئولیت مدیران تصفیه.. 897

مبحث سوم: نظارت بر تصفی... 898

گفتار چهارم: پایان کار تصفیه.. 900

گفتار هفتم: انحلال شرکت تضامنی – نسبی.... 900

گفتار اول: جهات انحلال شرکتهای تضامنی و نسبی.... 900

مبحث اول: در مورد فقرات 1و2و3 ماده 199. 901

مبحث دوم: رد صورت تراضی تمام شرکاء. 901

مبحث چهارم: رد صورت فسخ یکی از شرکاء مطابق ماده 137. 901

مبحث پنجم: رد صورت ورشکستگی یکی از شرکاء مطابق ماده 138. 902

مبحث ششم: رد صورت فوت یا محجوریت یکی از شرکاء مطابق ماده 139و140. 902

مبحث هفتم: انحلال به رد خواست بستانکاران شخص شرکاء. 903

گفتار دوم: آثار انحلال... 904

گفتار سوم: اداره امر تصفیه.. 904

بند دوم: مدارک مورد نیاز انحلال شرکت تضامنی.... 905

گفتار هشتم: انحلال و تصفیه شرکت تعاونی.... 905

گفتار نهم: انحلال مؤسّسه.. 104

تصاوير محصول :
 

 
نمايش سبد خريد
سبد خريد شما در حال حاضر خالی می باشد.

جستجوی پیشرفته

نماد اعتماد الکترونیکی