تعرفه حق‌الوکاله ، ابراهیم مشعوفجرایم علیه حقوق و تکالیف خانوادگی ، امید محمدی
 
جرایم سایبری و خانواده ، سوریان شیوا
مشاهده تصوير سايز كامل
قيمت هر واحد (عدد): 130,000 ریال
نام کالا: جرایم سایبری و خانواده ، سوریان شیوا
کد کالا: 21
پرسش در مورد محصول: پرسيدن يك سوال درباره اين كالا
 
توضيحات بيشتر:

نام کتاب           : جرایم سایبری و خانواده

?مؤلف            :     سوریان شیوا

| صفحه آرا    :      مریم رحیمی

|ناشر                :      اندیشه سبز نوین.66463518-66973277

| ناشرهمکار   :     اندیشه عصر

|شابک             :       7-70-8106-600-978

 

مرکز پخش: اندیشه سبز نوین

تهران- میدان انقلاب- خیابان منیری جاوید (اردیبهشت)
ساختمان اردیبهشت- پلاک 71- طبقه اوّل (مشعوف)

صندوق پستی   131145-1715    تلفن: 66463518       دورنویس: 66973278

www.bookeshop.ir

 

 

فهرست مطالب

 

 

پیشگفتار. 9

فصل اول جرایم کامپیوتری و اینترنتی  و مخابراتی    13

تاریخچه و تعریف جرایم سایبری... 13

بررسی و شناخت جرایم مخابراتی... 16

شرایط ارائه شده از سوی سازمان های بین المللی و منطقه ای در این رابطه. 19

فصل دوم کلیات جرایم سایبری.. 23

.نگاهی به ویژگی های جرائم سایبری... 23

خصوصیات مرتکبین جرایم سایبری... 23

.عدم تخمین میزان دقیق جرائم ارتکابی در فضای مجازی... 24

.نحوه تعقیب و رسیدگی به جرائم کامپیوتری و اینترنتی... 27

قابلیت کامپیوتر و اینترنت به عنوان بستری مناسب در راستای ارتکاب جرائم رایانه ای  ومخابراتی... 28

.قابلیت تراکم اطلاعات و فرآیندها در زمینه ارتکاب جرایم سایبری... 28

.قابلیت دستیابی به سیستم های کامپیوتری... 29

آسیب پذیری سیستم های الکترونیکی... 29

تکنولوژی کامپیوتر و اینترنت به عنوان بستر شروع جرم. 30

فصل سوم آسیبهای اخلاقی و اجتماعی جرایم رایانه ای   33

بررسی و شناخت جرائم سایبری و رایانه ای غیر اخلاقی وارده به جامعه و اخلاق خانواده. 33

شناخت جرائم رایانه ای و مخابراتی علیه عفت و اخلاق عمومی و ارکان تشکیل دهنده جرم. 34

بررسی جرائم مخابراتی علیه عفت و اخلاق خانواده اخلاق... 34

تزلزل نظام خانواده به عنوان یکی از مهمترین آثار مخرب جرایم رایانه ای... 36

شناخت و بررسی پورنوگرافی از جمله مهمترین جرم علیه اخلاق خانواده و ارتکاب آن توسط کودکان.. 39

بررسی آثار منفی ملاحظات اخلاقی و آسیبهای وارده به مجنی علیه و جانی... 41

آسیبهای وارده به خانواده و جامعه در راستای ارتکاب جرم پرنوگرافی... 42

بررسی تبعات منفی گردشگری جنسی در فضای مجازی بر کودکان در خانواده. 43

بررسی آسیب های وارده بر جرم قوادی در فضای مجازی بر خانواده و جامعه. 45

قوادی وقاچاق زنان.. 46

روشهای تحقق جرم قوادی ازطریق رایانه. 47

بررسی تبعات منفی ملاحظات اخلاقی در این راستا و آسیب های وارده قوادی  بر مجنی­علیه و جانی  48

شناخت آسیب های وارده قوادی برجامعه. 50

فصل چهارم جرم رابطه نامشروع.. 53

بررسی جرم رابطه نامشروع وعمل منافی عفت در فضای مجازی به عنوان یکی از جرایم سنتی علیه اخلاق وعفت عمومی در خانواده 53

.تبعات منفی،آثار،ملاحظات اخلاقی و آسیبهای روابط نامشروع برمجنی­علیه وجانی... 56

آسیبهای روابط نامشروع فضای مجازی بر جامعه. 58

بررسی تبعات منفی تدلیس در نگاه جرایم علیه حقوق وتکالیف خانوادگی... 59

ملاحظات اخلاقی و  آسیبهای تدلیس وفریبکاری در فضای سایبر بر مجنی علیه ، خانواده و جامعه  61

فصل پنجم  راهکارهای مبارزه و پیشگیری از جرایم رایانه ای   63

لزوم تحول و تدوین قوانین و مقررات ضروری... 63

تحولات تقنینی حقوق کیفری در جهان.. 64

تحولات تقنینی حقوق کیفری در ایران.. 68

گسترش تدابیر امنیتی و ضرورت برخورد کارشناسانه عوامل اجرایی... 71

تعریف تدابیر امنیتی... 71

.تبیین امنیت سیستم های کامپیوتری و شبکه ای... 72

نگاهی به مسائل پیشگیرانه در راستای موضوع ارتکاب جرائم سایبری... 77

تدابیر امنیتی اختیاری برای کاربران کامپیوتر. 78

. اجرای تدابیر امنیتی... 79

آموزش و ارعاب مرتکبین بالقوه. 79

راهکارهای اسلامی مثبت پیشگیری از جرایم مخابراتی و رایانه ای و جفظ نظام اخلاق و کیان خانواده. 80

.بررسی و شناخت شیوه آموزش مدار در این راستا 80

بررسی و شناخت شیوه عاطفی مدار در این راستا 81

بررسی و شناخت شیوه کنترل مدار در این راستا 82

.بررسی و شناخت شیوه قدرت مدار در این راستا 84

سخن آخر. 87

ضمیمه..................................................................................................................................................................................88

منابع و مآخذ: 105


پیشگفتار

پیدایش رایانه و پس از آن دنیای مجازی اینترنت، همواره  در پی خود آثار مثبت و منفی بسیاری داشته و دارد. از جمله پیامد‌های سوء آن، پیدایش جرایم نوظهور رایانه‌ای و اینترنتی است‌.یکی از عوامل اصلی تحریک جنسی که در پی آن وقوع جرم زنا، افشای فحشاء، پورنوگرافی ، قوادی و .... را به همراه داشته است در اثر ترویج مطالب و تصاویر مستهجن ازطریق رایانه ودر فضای اینترنت می باشد . یکی از ارزش های مترقی در جوامع اسلامی، حفظ عفت عمومی واخلاق حسنه در خانواده در قالب های مختلف اطلاعاتی است. 

نهاد خانواده اولین، مهم ترین و بادوام ترین نهاد غیر دولتی اعمال سیاست جنایی است . سیاست جنایی به عنوان علمی کاربردی، در یکی از معانی خود مجموعه ای منظم از اصول تعریف شده است که دولت و جامعه به وسیله آن پیشگیری از جرم ودر برخی نظام ها انحراف اجتماعی را، سامان بخشیده و راهبردی     می کند .[1] 0ظام حقوقی حاکم بر نهاد خانواده که عمدتاً در نظام حق و تکلیف زن و شوهر تبلور یافته است در تبعیت از مجموعه ای سیاستهای کلان تدوین و نظم یافته که بر آیند آن کمینه، پیشگیری از جرم و بیشینه ، زمینه مساعد جهت نیل به هدف خلقت- تعالی و تکامل بشریت و حیات طیبه است.

نظر به اینکه نظام سیاست جنایی اسلام ، ماهیتی ایدئولوژیک و سیستماتیک داشته و ماهیتاً ارزشی و هدایت گر  است؛ در همین راستا تمامی فرآیندها وکیفیت روابط میان اجزا وعناصر نظام باید با این دو ویژگی، همسو و هماهنگ باشند.

اگرچه به نظر می رسد قوانین در جامعه اسلامی بر اساس متون دینی و این ایدئولوژی که تشریع در انحصار شارع مقدس است تدوین می شود و با وجود نهاد ناظر(شورای نگهبان) مواد قانونی فاقد مبنای شرعی، به نظام حقوقی راه نمی یابند؛ اما افسوس که تغییر مبانی معرفت شناختی و فلسفی جامعه علمی در دو سده ی نوزدهم و بیستم[2] دامن همه نظام های حقوقی را گرفته است. همین مسئله موجب ابهام و گسست ساختاری  برخی سیاست ها شده است؛ چرا که سیاست های خرد بایستی بازتاب سیاست های کلان و اصولی باشند که جهت نیل به اهداف مشخصی طراحی شده اند.

سیاستهای کلان ، جهت گیری سیاست های خرد را مشخص می سازد وهمان طور که برخی از نویسندگان اشاره کرده اند، قاعدتاً هر سیاست جنایی در یک نظام سیاست جنایی قرارمی گیرد[3]ابهام در سیاستهای کلی موجب ابهام در سیاستهای خرد می شود. اگر سیاستها هماهنگی کامل با یکدیگر نداشته باشند، نظام سیاست جنایی دچار گسست شده و کارآمدی خود را از دست می دهد. این امر یک قاعده در یک نظام سیاست جنایی کارآمد صرف نظر از ماهیت ایدئولوژیک آن است. کشف وتبیین سیاست های مزبور موضوع کتابپیش رو اند.

بی تردیدیکی ازمسائلی که حقوق خانواده رامورد تهدید قرارمی دهدجرائم رایانه ای می باشددرواقع،جرایم رایانه ای، جرائمی است وارداتی که با ورود کامپیوتر و استفاده از اینترنت در سطح گسترده در کشور رواج پیدا کرده است. از ورود اینترنت به کشور از سال 1370 آغاز شد و در سال 1372 به تکامل رسید. اما در این چند سال نبود قانونی مدون باعث گردید که  بسیاری از مجرمین رایانه ای از زیر مجازات فرار کنند وبه جرایم خود ادامه دهند و استناد آنها نیز به اصل برائت و اصل قانونی بودن جرم و مجازات بود که استناد درستی هم بود. با تصويب قانون جرايم رايانه‌اي (1388)، مفاهيم وجرايم تازه‌اي در حقوق كيفري ايران خلق شد كه هريك نيازمند بررسي‌هاي دقيق وكارشناسانه مي‌باشد. وقتي درخصوص فناوري بحث مي‌شود، نمي‌توان رايانه را ناديده گرفت. رايانه هم خود بزرگ ترين فناوري عصر حاضر است و هم ساير فناوري‌هاي نوين يا به وسيله آن و يا بر بستر آن شكل مي‌گيرند . حقوق كيفري نوين، امروزه با جرايم و مجرمان ‌رايانه‌اي طرف است . ماهيت و ويژگي اين دسته از جرايم به نحوي اساسي با جرايم سنتي تفاوت دارد. امروزه، مجرمان ‌رايانه‌اي در مكان‌هايي به غير از نقاطي‌كه آثار و نتايج اعمال آنها ظاهر مي‌شود، قرار دارند. در صورتي‌كه كارايي قوانين جزايي موجود و متداول، منحصر به قلمرو خاصي است و به دليل آنكه اجزاي عنصر مادي كاملاً يا بعضاً تغيير يافته و برخي عناوين مجرمانه تازه هم به وجود آمده است، نمي‌توان مجرمان را با قوانين قبلي محاكمه كرد.[4]

امروز صحبت از فضايي است كه از آن با عنوان فضاي تبادل اطلاعات ( فتا) ياد مي كنيم ؛ هر چند صرفا" بستري براي فعاليتهاي بشري با استفاده از داده ها و اطلاعات است و از اين منظر قرابت ها و تشابهات بسياري با فضاي فيزيكي كلاسيك دارد ؛ ليكن مقتضيات ؛ اوصاف و شرايط خاص خود را نيز دارا مي باشد ؛ از بعد امنيت كه از مهم ترين نيازها و دغدغه هاي بشري است نيز اين دو فضا تفاوت هايي با يكديگر دارد ؛ اگر چنانچه گفتيم امنيت را در ساده ترين مفهوم آن يعني دوري از ترس ( بي بيمي ) و آسودگي خاطر در نظر بگيريم نياز بشر به امنيت همچون نياز او به خوراك و تنفس خواهد بود ؛ زيرا فقدان امنيت و فقدان هوا يا خوراك هر دو در اين وصف اشتراك دارند كه حيات و بقاي او را به مخاطره مي اندازند . ويژگي هايي كه براي فضاي تبادل اطلاعات بر شمرديم مويد آن است كه امنيت در اين فضا بيشتر از فضاي واقعي و كلاسيك دستخوش آسيب و تهديد است . چنين وضعيتي موجب مي شود كه هر گونه برنامه ريزي براي توسعه كاربردي ابزارهاي ارتباطي و اطلاعاتي تحت الشعاع امنيت فضاي تبادل اطلاعات قرار گيرد.[5]

با شيوع استفاده از رايانه در زندگي شخصي و روابط اداري،  بزهكاري و تخلف در استفاده از رايانه نيز  واقعه اي اجتناب ناپذير است آنچه امروز تحت عنوان جرايم رايانه اي نام برده مي شود مجموعه اي از همين تخلفات و بزهكاري هاست كه از طريق رايانه يا موثر ترين رايانه اتفاق مي افتد و مصاديق متعدي از آن نيز در ذهن ما نقش بسته است. چه بسا ساده ترين مصاديقي كه به جهت كثرت اتفاق در ذهن داريم مواردي مانند هك پايگاهي در اينترنتي يا انتشار داده هاي محرمانه از طريق وب سايت هاست كه اغلب با تصور تخلف در خلا قانون ؛ عدم امكان تعقيب افتاده است . اين خلاء قانوني يا عدم شناخت قوانين مرتبط در حدي است كه قربانيان اين تخلفات همواره در يافتن پناهي براي تظلم خواهي عاجز مي مانند.[6]

با گسترش مکاتب فکری مختلف درفرآیند جهانی شدن[7] که توسط رسانه ها با بالاترین کیفیت و بیش ترین کمیت بستر سازی شده و در نشست های علمی ، گردهمایی ها ارائه می شود؛ سپس در اسناد بین المللی بازتاب یافته و به حقوق داخلی کشورها راه می یابد ، موضع ما به عنوان طراح برنامه ی دنیوی جامع با قابلیت اجرا در همه زمان ها و مکان ها در حقوق خانواده چیست؟ با توجه به بافت نظام مند و سیستماتیک نظام سیاست جنایی اسلام موضع ما در خصوص پیوستن به کنوانسیون ها ، بدون تدوین و ارائه سیاست ها در حوزه خانواده، چگونه تبیین می شود ؟

 


[1] - میری دلماس مارتی، ترجمه علي حسين نجفي ابرند آبادي، نظام هاي بزرگ سیاست جنایی، جلد نخست، تهران، نشر ميزان ،‌پائيز1381، چاپ اول، ص17

[2] -در خصوص بررسی تحلیلی تغییر مزبور ر.ک: حمید پارسانیا،"بازسازی علم مدرن و بازخوانی علم دینی" ، ارائه شده در کنفرانس بین‌المللی آینده گفت و گوی دین و علم، جاکارتا،2006

[3] -میری دلماس مارتی، همان

[4] -دزیانی، محمد حسن- مسئولیت کیفری برای انتقال داده­ها در شبکه­های کامپیوتری و چالش­های جدید اینترنت- خبرنامه انفورماتیک شورای عالی انفورماتیک کشور،ص55

5- همان، ص 24

6-شاه بند زاده ، سعيد ، يوسفي ده بيدي ، شهلا  ؛ مقاله تعيين درجه اهميت جرايم رايانه اي از ديدگاه صاحب نظران انتظامي بوشهر فصلنامه نظم و امنيت انتظامي ؛ سال پنچم؛ شماره اول ؛ بهار 91 ،ص11

.[7] « جهانی شدن به فشردگی، در هم تنیدگی و وابستگی جهان تعریف شده است. در فرآیند جهانی شدن، فشردگی زمان و مکان به حدی فزاینده است که به واسطه ی آن مردم دنیا کم و بیش و نسبتاً آگاهانه در جامعه جهانی واحد ادغام می شوند. فرآیند جهانی شدن  مرزهای میان کشورها را کم رنگ می کند و انسان ها و دیگر دیگر صرفاً شهروند جامعه و کشور خویش نیستند. بلکه شهروندی جهانی هستند... جهانی شدن حاصل موج عظیمی از تغییر و تحولات است که ساختار سنتی، بومی و ملی و بنیان های هویتی تمام جوامع بشری را با چالشی بزرگ مواجه ساخته است جهانی شدن فرآیندی اجتماعی است که با تحولات شگرفی در عرصه فرهنگ، سیاست و اقتصاد همراه است. جهانی شدن یعنی داشتن مفاهیم، اعتقادات، اصول،ارزش ها،قوانین جهان شمول. جهانی شدن، به عنوان پدیده ای فراگیر حاصل تغییر و تحولاتی است که همه جوامع بشری را با چالشی بزرگ مواجهه ساخته است».(خدامراد مومنی، «تاثیر جهانی شدن بر ساختار و کارکرد خانواده از طریق توسعه فردگرایی»، ارائه شده در کنگره بین المللی خانواده و جهانی شدن،تهران، دانشگاه شهید بهشتی،پژوهشکده خانواده،1391)

تصاوير محصول :
 

 
نمايش سبد خريد
سبد خريد شما در حال حاضر خالی می باشد.

جستجوی پیشرفته

نماد اعتماد الکترونیکی