نحوه عملی رسیدگی به درخواست تعیین قیم و امین ، ابراهیم مشعوفنفقه در نظم حقوق کنونی با تکیه بر تحولات مقررات جدید ، امید محمدی
 
نحوه پرداخت و وصول مالیات‌ها  در ایران ،مسلم قزل بیگلو - ابراهیم مشعوف
مشاهده تصوير سايز كامل
قيمت هر واحد (عدد): 240,000 ریال
نام کالا: نحوه پرداخت و وصول مالیات‌ها در ایران ،مسلم قزل بیگلو - ابراهیم مشعوف
کد کالا: 12
پرسش در مورد محصول: پرسيدن يك سوال درباره اين كالا
 
توضيحات بيشتر:

نام کتاب         :    نحوه پرداخت و وصول مالیات­ها در ایران

مؤلف             :    مسلم قزل بیگلو ابراهیم مشعوف

|صفحه آرا        :    مریم رحیمی

| ناشر              :    اندیشه سبز نوین.66463518-66973277

| ناشرهمکار     :   اندیشه عصر

|شابک            :    6-58-8106-600-978

مرکز پخش: اندیشه سبز نوین

تهران- میدان انقلاب- خیابان منیری جاوید (اردیبهشت)
ساختمان اردیبهشت- پلاک 71- طبقه اوّل (مشعوف)

صندوق پستی 1715-  13145

تلفن: 66463518       دورنویس: 66973278

www.bookeshop.ir

 

فهرست عناوین صفحه

مبحث اول: معیار¬های موثردرتقسیم مسئولیت مدنی درحقوق ایران                         5

1- تقسیم مسئولیت به نحو مساوی                                                             9

2- دیدگاه تقسیم مسئولیت به نسبت                                                           15

مبحث دوم: امکان مطالبه هزینه معالجه مازاد بر دیه به عنوان قاعده‌ای کلی                  29

امکان مطالبه هزینه معالجه مازاد بر دیه در قوانین داخلی                                               30

مبحث سوم: امکان ایجاد رابطه سببیت میان ضرر و ترک فعل در نظم حقوق کنونی ایران             39

مبحث چهارم: ردیه‌ای بر نظریه‎ی تاثیر اجل قانونی بر زیان دیر کرد                          53

1- مخالفین خسارت دیر‌کرد در موارد اجل قانونی                                           55

2- موافقین خسارت دیر‌کرد در موارد اجل قانونی                                            55

مبحث پنجم: تقلیل و تخفیف خسارت در نظم حقوق کنونی ایران                             63

1-تقلیل خسارت ناشی از احراز رابطه سببیت خود زیان دیده در زمان                 66

2- تقلیل خسارت ناشی از اقدامات ترمیمی یا شرایط زیان‎زننده(تخفیف خسارت      70

مبحث ششم: قانون مجازات اسلامی قاعده‎ساز یا استثناء در مبانی مسئولیت مدنی           75

1- دیدگاه استثناء بودن قانون مجازات اسلامیو حاکمیت آن در جنایات وارده بر انسان      76

2- دیدگاه قاعده‎ساز بودن قانون مجازات اسلامی در باب مسئولیت مدنی             78

مبحث هفتم: مبانی مسئولیت مدنی در نظم حقوقی کنونی ایران با تکیه بر (ق. م. ا ) سال1392   83

1-لزوم شرطیت تقصیر در تسبیب                                                              84

2- عدم لزوم شرطیت در اتلاف با‎لمباشره                                                    86

3- استثنائات ( مبانی تضمین حق)                                                                        90

مبحث هشتم: دفاع پیشگیرانه                                                                         93

مبحث نهم: خسارت تنبیهی یا جریمه نقدی در قانون بیمه اشخاص ثالث سال 1395                     97

1- تعریف خسارت تنبیهی                          

 

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                       صفحه

 

 

مقدمه.................................................................................................................................................... 13

مفهوم کلى مالیات و تاریخچه آن........................................................................................................... 13

انواع مالیات ........................................................................................................................................... 15

مالیات مستقیم و غیرمستقیم .............................................................................................................. 15

تقسیمى دیگر از مالیات .......................................................................................................................... 16

مالیات براملاک و مستغلات ................................................................................................................... 18

مالیات و تامین عدالت اجتماعى .............................................................................................................. 18

 

فصل اول - مالیات‌ها

مالیات بر درآمد املاک اجاری.............................................................................................................. 21

معافیت‌ها ........................................................................................................................................ 21

وظایف مؤدیان ...................................................................................................................................... 22

1- تسلیم اظهارنامه مالیاتی (‌موضوع مواد 57 و 80 قانون مالیاتهای مستقیم‌) .......................................... 22

2- ارائه مدارک جهت تشکیل پرونده .............................................................................................. 22

نحوه محاسبه مالیات بر درآمد املاک اجاری .......................................................................................... 23

مراجع حل اختلاف مالیاتی ..................................................................................................................... 24

جرائم مالیاتی ........................................................................................................................................ 25

نرخ ماده 131 قانون مالیاتهای مستقیم ..................................................................................................... 25

مالیات بر ارث ....................................................................................................................................... 25

طبقه‌بندی وراث .................................................................................................................................... 25

اموال مشمول مالیات بر ارث ................................................................................................................... 26

نرخ مالیات بر ارث نسبت به سهم‌الارث .................................................................................................. 26

اموال خارج از شمول مالیات بر ارث ....................................................................................................... 27

وظایف وراث ....................................................................................................................................... 27

گواهینامه مالیات بر ارث ........................................................................................................................ 28

الف‌) گواهینامه تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارث ................................................................................. 28

ب‌) گواهی‌نامه واریز مالیات بر ارث ................................................................................................. 28

محاسبه مالیات بر ارث ........................................................................................................................... 29

مراجع حل اختلاف ................................................................................................................................ 29

جرائم مالیاتی ........................................................................................................................................ 30

مراحل صدور گواهی مالیات بر ارث ...................................................................................................... 30

مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی ............................................................................................................ 31

تکالیف اشخاص حقوقی ........................................................................................................................ 31

تشخیص درآمد مشمول مالیات اشخاص حقوقی ....................................................................................... 32

1‌- تشخیص درآمد مشمول مالیات بر مبنای رسیدگی به دفاتر قانونی .................................................... 32

2‌- تشخیص درآمد مشمول مالیات از طریق علی‌الرأس ....................................................................... 33

هزینه‌های قابل قبول (‌در صورت قبولی دفاتر‌) ........................................................................................... 34

محاسبه استهلاک دارایی‌ها .................................................................................................................... 34

محاسبه استهلاکات ................................................................................................................................ 35

معافیت‌های مالیاتی ................................................................................................................................. 35

تشویقات مالیاتی .................................................................................................................................... 35

جرایم مالیاتی ........................................................................................................................................ 36

مراجع حل اختلاف ................................................................................................................................ 36

مدارک مورد نیاز برای ثبت نام و تشکیل پرونده ................................................................................ 37

مالیات بر درآمد مشاغل ......................................................................................................................... 38

تکالیف مؤدیان ...................................................................................................................................... 38

الف‌– مشاغل موضوع بند الف ماده 96 قانون مالیاتهای مستقیم ............................................................ 39

ب – مشاغل موضوع ماده 96 قانون مالیاتهای مستقیم ......................................................................... 39

ج – مشاغل موضوع بند ج ماده 96 قانون مالیاتهای مستقیم ................................................................. 40

رسیدگی و نحوه تعیین درآمد مشمول مالیات مشاغل ................................................................................. 41

نحوه تعیین درآمد مشمول مالیات ...................................................................................................... 41

الف – با قبولی دفاتر و یا قبولی درآمد مشمول مندرج در اظهارنامه‌. 41

ب – از طریق علی الرأس ................................................................................................................. 41

معافیت‌های مالیاتی و هزینه‌های قابل قبول ................................................................................................ 42

معافیت‌های مالیاتی .......................................................................................................................... 42

هزینه‌های قابل قبول (‌در صورت قبولی دفاتر‌) ........................................................................................... 42

مراجع حل اختلاف مالیاتی ..................................................................................................................... 43

تشویقات مالیاتی .................................................................................................................................... 44

جرایم مالیاتی ........................................................................................................................................ 44

فصل دوم - راهنماي تحرير و تنظيم دفتر مشاغل (درآمد و هزينه)

صاحبان مشاغل موضوع بند ب ماده 95 قانون مالياتهاي مستقيم ................................................................. 47

مشخصات و مراحل تهيه، امضاء و ثبت دفتر مشاغل (درآمد و هزينه‌) ........................................................ 47

پيوست‌ها ............................................................................................................................................... 52

 

فصل سوم - دادرسی مالیاتی

دستورالعمل دادرسی مالیاتی ................................................................................................................... 63

فصل اول‌: اعتراض به برگ تشخیص ....................................................................................................... 63

بند 1‌- شرایط و نحوه اعتراض به برگ تشخیص ................................................................................. 63

بند‌2‌– تکلیف واحد مالیاتی در موارد ابلاغ قانونی برگ تشخیص مالیات ............................................. 63

بند 3‌– رسیدگی به اعتراضات مؤدی نسبت به برگ تشخیص مالیات ................................................... 64

بند 4‌- مشخصات برگ اعتراض ....................................................................................................... 65

بند 5 – نحوه تسلیم اعتراض ............................................................................................................. 65

بند 6 – شرایط ارائه اسناد و مدارک همراه اعتراض .......................................................................... 66

فصل دوم : وکیل و سایر اشخاص در حکم مؤدی ................................................................................... 66

بند‌7‌- تسلیم مدارک ‌دال  بر ‌سمت‌ وکیل ‌یا ‌نماینده ‌قانونی ‌مؤدی‌ به هیات ............................................ 66

بند 8 – انتخاب وکیل و حدود اختیارات وی و تعلق حق تمبر ............................................................ 66

بند 9‌- اشخاص مجاز به حضور در هیات .......................................................................................... 67

بند‌10‌– منع وکالت اعضاء هیات‌های حل اختلاف مالیاتی و کارمندان وزارت امور ‌اقتصادی و دارایی و سازمان امور‌مالیاتی کشور            67

بند 11‌- موارد خودداری از رسیدگی توسط اعضای هیات‌های حل اختلاف مالیاتی ........................... 67

فصل سوم : برگ دعوت هیأ (تعیین‌، تغییر و ابلاغ وقت رسیدگی‌، ارسال پرونده)                                          68

بند 12 – تنظیم برگ دعوت در سه نسخه ......................................................................................... 68

بند 13 – تعیین وقت هیأت ............................................................................................................... 68

بند‌14‌– ابلاغ وقت رسیدگی به‌مؤدی با رعایت حداقل فاصله زمانی .................................................... 68

بند 15‌– اطلاع تاریخ تشکیل جلسه به اعضاء هیأت ............................................................................ 69

بند 16 – ابلاغ وقت رسیدگی به وراث در صورت فوت مؤدی .......................................................... 69

بند 17 – تجدید وقت جلسات .......................................................................................................... 69

بند 18- تغییر زمان رسیدگی ............................................................................................................. 69

بند 19‌– مهلت ارسال پرونده به هیأت حل اختلاف ............................................................................ 70

بند 20 – نقص پرونده ...................................................................................................................... 70

بند 21 – تشکیل جلسه خارج از وقت اداری .................................................................................... 70

فصل چهارم‌: قرار (رسیدگی‌، تجدید‌، دعوت‌، تأمین و‌...) ......................................................................... 70

بند22- صدور قرار رسیدگی و مهات اجرای آن ............................................................................... 70

بند 23‌– لزوم پاراف ظهر گزارش مجریان قرار توسط هیأت صادر‌کننده ............................................. 71

بند‌24‌–  شرایط درخواست کارشناس رسمی دادگستری توسط مؤدی ................................................ 71

بند‌25- تسلیم رونوشت گزارش رسیدگی و اجرای قرار به مؤدی ....................................................... 71

بند 26‌- شرایط صدور قرار تأمین مالیاتی قبل از قطعیت ...................................................................... 72

بند 27‌- مسئولیت متقاضی قرار تأمین ................................................................................................. 72

فصل پنجم: رأی هیأت ‌(کیفیت‌، مشخصات‌، شرایط صدور‌، اصلاح‌) ......................................................... 72

بند 28- رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی ............................................................................................ 72

بند 29 – مشخصات آرای صادره ..................................................................................................... 72

بند 30 – خودداری از صدور آراء عام وکلی ................................................................................... 73

بند31 – شرایط صدور رأی یا قرار رسیدگی ..................................................................................... 73

بند 32 – نحوه اصلاح اشتیاه در مأخذ مالیات رأی صادره ................................................................... 73

بند 33 – مهلت ارسال رأی صادره به ادره امور مالیاتی ...................................................................... 73

بند 34‌– لزوم صدور رأی در موارد استرداد اعتراض ......................................................................... 74

بند 35– شرایط موکول نمودن صدور رأی به اثبات ادعایی دیگر توسط مؤدی .................................... 74

فصل ششم‌: در مقررات مختلفه ............................................................................................................... 75

بند 36‌– صدور اوراق مالیاتی جداگانه ............................................................................................. 75

بند 37 – شرط رسمیت جلسات هیأت .............................................................................................. 75

بند 38- شرط انتخاب اعضای هیأت ................................................................................................. 75

بند39- تکلیف ادرات مالیاتی که هیأت مستقل ندارند ....................................................................... 75

بند40- طرح دو پرونده مرتبط با هم در یک هیأت ............................................................................ 75

بند 41 – مرجع رسیدگی به اقدامات اجرایی ..................................................................................... 75

بند 42‌- مطالبه مالیات از غیر مؤدی .................................................................................................. 76

بند 43‌– این دستور‌العمل در‌43 بند و 13 تبصره توسط معاونت فنی و حقوقی سازمان امور مالیاتی تنظیم و پیشنهاد شده. 76

پیوست‌ها 76

 

فصل چهارم - فرم‌های مالیاتی

اظهارنامه مالیات بردرآمد‌صاحبان مشاغل موضوع بند (ج)  ماده 95 قانون مالیات‌های مستقیم                93

برگ تشخیص مالیات مشاغل............................................................................................................ 95

برگ تشخیص مالیات..................................................................................................................... 100

فرم رأی شورای عالی مالیاتی.......................................................................................................... 105

برگ تشخیص مالیات بر ارث......................................................................................................... 106

برگ تشخیص مالیات بر حقوق....................................................................................................... 110

برگ مطالبه مالیات‌های تکلیفی...................................................................................................... 112

قبض پرداخت عوارض (تجمیع عوارض)......................................................................................... 114

برگ اجرایی (به استناد ماده 210 قانون مالیات‌های مستقیم‌)............................................................ 115

قبض پرداخت مالیات نقل و انتقال وسائط نقلیه موتوری................................................................... 116

اظهارنامه مالیات بر درآمد املاک.................................................................................................. 117

تمبر مصرفی وکلا.......................................................................................................................... 130

گواهی‌نامه واریز مالیات بر ارث..................................................................................................... 135

فهرست مؤدیان موضوع بند (ه‌) ماده 3 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی            136

فرم اطلاع‌رسانی‌موضوع بند 3 قسمت ط دستورالعمل اجرایی ماده 21 آیین نامه اجرایی قانون تجمیع عوارض 137

گزارش رسیدگی به مالیات و عوارض کالا و خدمات..................................................................... 138

برگ مطالبه مالیات و عوارض کالا و خدمات................................................................................. 146

گواهی پرداخت مالیات و عوارض شماره‌گذاری خودرو................................................................. 147

برگ تشخیص مالیات اشخاص حقوقی............................................................................................ 148

دستور بازداشت اموال.................................................................................................................... 150

برگ رسیدگی در اجرای تبصره ماده 34 آیین نامه اجرایی ماده 219 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم 152

برگ درخواست ارائه اسناد و مدارک........................................................................................... 155

گزارش نهایی رسیدگی پرونده مالیات برارث.................................................................................. 156

صورت مجلس در اجرای ماده 24 آیین نامه اجرایی قانون تجمیع عوارض........................................ 160

پیشنهاد ممنوع الخروجی................................................................................................................. 161

گزارش رسیدگی مالیاتی مشمولین بند الف ماده 95 قانون مالیات‌های مستقیم                                     162

گزارش رسیدگی مالیاتی مشمولین بند ب ماده 95 قانون مالیات‌های مستقیم....................................... 173

گزارش رسیدگی مالیاتی مشمولین بند ج ماده 95 قانون مالیات‌های مستقیم........................................ 178

ادعانامه......................................................................................................................................... 182

درخواست پرونده مالیاتی............................................................................................................... 183

گواهی موضوع تبصره 2 ماده 143 قانون مالیات‌های مستقیم............................................................ 184

آگهی ابلاغ اوراق مالیاتی.............................................................................................................. 186

برگ مطالبه مالیات نقل و انتقال املاک........................................................................................... 188

فرم درخواست نقل و انتقال سهام................................................................................................... 190

قبض پرداخت عوارض (‌تجمیع عوارض‌)......................................................................................... 192

فرم درخواست ثبت صندوق در سیستم مالیاتی کشور....................................................................... 193

قبض پرداخت عوارض (‌تجمیع عوارض‌)......................................................................................... 194

فرم اطلاع‌رسانی موضوع بند 3 قسمت ط دستورالعمل اجرایی ماده 21 آیین نامه قانون تجمیع عوارض 195

برگ درخواست ارئه اسناد و مدارک در اجرای ماده 239 و بند 2 ماده 97 قانون مالیات‌های مستقیم 196

گزارش رسیدگی مبنی بر تعیین درآمد مشمول مالیات به طریق علی الراس در مورد اشخاصی که مکلف به نگهداری دفاتر قانونی می باشند       197

گزارش رسیدگی مالیاتی مشمولین بند الف ماده 95 قانون مالیات‌های مستقیم                                     205

گزارش رسیدگی مالیاتی مشمولین بند اب ماده 95 قانون مالیات‌های مستقیم...................................... 214

گزارش رسیدگی مالیاتی مشمولین بند ج ماده 95 قانون مالیات‌های مستقیم........................................ 220

گزارش بازدید از محل فعالیت مؤدی.............................................................................................. 227

درخواست بخشودگی جرایم مالیاتی توسط مؤدی............................................................................ 242

گواهی موضوع ماده 187 قانون مالیات‌های مستقیم.......................................................................... 243

گواهی موضوع ماده 186 قانون مالیات‌های مستقیم.......................................................................... 245

گواهی پرداخت مالیات بردرآمد مشاغل وسایط نقلیه عمومی............................................................ 246

برگ اعتراض برمالیات خودرو....................................................................................................... 247

 

 

 

 

مقدمه

واژه­ها نیز همچون پدیده­هاى رشد­یابنده هستى داراى دگرگون­پذیرى و رشد و تحول بوده و در راستاى زمان مفاهیم گوناگونى بخود مى­گیرد و در جهت تعبیر از پنداشت‌ها، آهنگ‌ها، باورها آرمانهاى متفاوت بکار گرفته شده و در معانى ویژه­اى رایج مى­شوند.

مالیات نیزاز جمله واژه­هائى است که داراى چنین سرنوشتى مى­باشد. مفاهیم گوناگون مالیات در تاریخ با همه تفاوتهاى آن داراى عناصر مشترک و در نهایت معناى مشترکى خواهد بود. بنابراین مالیات کلمه­اى است گنگ و داراى مفاهیم مختلف و انواع و ابعاد گوناگون ازاین رو نیاز به بررسى و باز کاوى دارد.

 

مفهوم کلى مالیات و تاریخچه آن

واژه مالیات که از مال گرفته شده از نظر فرهنگ شناسان در معانى زیر بکار برده شده است: (اجرو پاداش)‌، (‌زکات مال) (‌سرپرستى و چراندن گله‌هاى گوسفندان‌) (در جریمه­اى که حکومت به‌مناسبت ارتکاب جرائم ویژه از مرتکبین مى­گیرد)، (باج)، (خراج) و بالاخره مالى که دولت‌ها بطور سالانه از شهروندان خود مى­گیرند.۱ اما دراصطلاح اقتصاددانان جدید مالیات اینگونه تعریف شده است: مالیات مقدار پول و یا مالى است که شهروندان یک کشور طبق قانون به دولت خود مى­پردازند تا در جهت اداره امور کشور تامین کالاها و خدمات عمومى و ضرورى تضمین امنیت و دفاع همگانى و عمران و آبادانى توسط دولت مورد بهره‌بردارى قرار بگیرد.

مالیات ریشه تاریخى طولانى و عمیقى دارد و عمر آن با پیدایش نخستین حکومت‌ها و سازمانهاى مدیریت اجتماعى همراه مى­باشد. تنها نوع و مقدار مالیات و نحوه وصول آن متفاوت بوده است اصل آن هیچگاه متروک نمى‌شده است. در برخى از کشورهاى جهان باستان از قبیل کلده و آشور در(بین النهرین)، (آتن) در فرنگ وصول مالیات از مردم تابع قوانین مدون بوده ولى در بسیارى از نقاط جهان مسئله مالیات از نظر چگونگى وصول واندازه آن تابع اراده دولت مرکزى و یا پادشاه بوده است که در برابر دریافت مقدارى پول و یا کالا در سال حکومت و فرماندارى مناطق گوناگون را به افراد واگذار مى­کرده است. حاکم منطقه نیز که به یک طایفه و قبیله بلوک و منطقه و یا شهر و ایالتى منصوب مى‌شد آن اندازه از پول و کالا جهت دولت مرکئز با افزودن مبالغ هنگفتى براى اداره امور منطقه و خود و ذخیره شخصى بطور سرانه و یا خانوارى از مردمان زیر سلطه خود وصول مى­کرد. و در نپرداختن آن براى پادشاه و حاکم منطقه هیچ عذرى پذیرفته نبود وشعار یا سر بده یا مالیات وخراج براى همگان مفهوم رعب­انگیز خود را داشت. عجیب است که این روش منحوس حتى در میان سلاطین و حاکمان ستمگر پس ازاسلام در کشورهاى اسلامى مانند بنى­امیه و بنى‌عباس تا نادرشاه افشار و پس ازاو نیز رایج بوده است و نادرشاه گنجینه­هاى افسانه­اى خود موسوم به کلات نادرى را بیشتر از این طریق گردآورده بود. از دیگر تفاوتهاى عمده مسئله مالیات در گذشته و حاضر این است که سلاطین و رژیم‌هاى گذشته مالیات را براى ایجاد عمران و آبادانى در کشور نمى‌گرفتند بلکه خراج‌ها باج‌ها و مالیات‌هاى وصول شده را جزو دارائى و گنجینه­هاى شخصى خود قرار داده و براى گردش امور دربار حرمسرا و تامین زندگى شاهزادگان وامیرزادگان عیاش و خوشگذران مورد بهره‌بردارى قرار مى­دادند. حتى در بسیارى موارد حقوق سربازان از طریق صدور و فرمان: غارت همگانى شهرهاى فتح شده و مغلوب] تامین مى‌شده است و نه از خزانه دولت. این‌گونه برخورد زشت زمامداران خود سر با مسئله مالیات و جایگزینى چپاولگرانه آن در ذهنیت مردم شرق موجب گشته تا اگر در مواردى هم مالیات در جهت مصلحت مردم بطور قانونى تنظیم گردد مردم سرباز زنند و به‌گونه­اى از پرداخت آن گریز کنند و همچون مردم کشورهائى که نظام قانونى بر آنان حاکم است مالیات را امرى طبیعى و در برابر فعالیت‌هاى عمرانى و خدماتى وادارى دولت ندانند.

غافل ازاینکه مسئله تحریم عشر واکنشى مناسب در برابر اسراف کاری‌هاى حکام غاصب و ستمگر آن عصر بوده است و نمى­تواند گوناگون مفهوم مالیات در شرایط متفاوت تاریخى دلیل بر مطلب باشد. این واژه به‌ویژه در نظام جمهورى اسلامى دقیقا در نقطه مقابل آن مفاهیم نادرست تاریخى قرار دارد. و مالیات طبق قوانین و ضوابط معین خواهد شد و براى عمران و آبادى کشور و صیانت ازبیضته اسلام مصرف مى­شود. ازاین‌رو در عصر حاضر یکى از پایه‌هاى استوار کشوردارى ترقى و پیشرفت وارائه خدمات به مردم و در نتیجه دریافت مالیات مى­باشد دریافت مالیات از جامعه در کشورهاى جهان امرى طبیعى و براساس سیاست مالى مى‌باشد و در برخى از کشورهاى صنعتى جهان ۹۰ تا ۹۸ درصد بودجه عمومى از طریق مالیات‌ها تامین مى­شود و مردم نیز هیچ‌گونه واکنش منفى در برابر آن بروز نمى‌دهند.

تصاوير محصول :
 

 
نمايش سبد خريد
سبد خريد شما در حال حاضر خالی می باشد.

جستجوی پیشرفته

نماد اعتماد الکترونیکی