قوانین و مقررات

    نمایش #  

نتایج 501 - 600 از 914
مجموعه تنقیح شده قوانین و مقررات حقوقی 2 جلدی قوه قضائیه
مجموعه تنقیح شده قوانین و مقررات حقوقی 2 جلدی قوه قضائیه
قيمت اين محصول: 900,000 ریال
مجموعه جرایم نیروهای مسلح
مجموعه جرایم نیروهای مسلح
قيمت اين محصول: 28,000 ریال

مجموعه جرایم و مجازاتها 1 ریاست جمهوری
مجموعه جرایم و مجازاتها 1 ریاست جمهوری
قيمت اين محصول: 300,000 ریال
مجموعه دفاتر اسناد رسمی و دفاتر رسمی ازدواج و طلاق ریاست جمهوری
مجموعه دفاتر اسناد رسمی و دفاتر رسمی ازدواج و طلاق ریاست جمهوری
قيمت اين محصول: 30,000 ریال

مجموعه شهرداری ها میرزایی
مجموعه شهرداری ها میرزایی
قيمت اين محصول: استعلام بهاء
مجموعه فهرست عناوین قوانین و مقررات6 جلدی نخست وزیری
مجموعه فهرست عناوین قوانین و مقررات6 جلدی نخست وزیری
قيمت اين محصول: 700,000 ریال

مجموعه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ریاست جمهوری
مجموعه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ریاست جمهوری
قيمت اين محصول: 30,000 ریال
مجموعه قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی انقلاب در امور مدنی ری
مجموعه قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی انقلاب در امور مدنی ریاست (جیبی)
قيمت اين محصول: 50,000 ریال

مجموعه قانون برگزاری مناقصات ریاست جمهوری
مجموعه قانون برگزاری مناقصات ریاست جمهوری
قيمت اين محصول: 45,000 ریال
مجموعه قانون بودجه 84 ریاست جمهوری
مجموعه قانون بودجه 84 ریاست جمهوری
قيمت اين محصول: 19,000 ریال

مجموعه قانون بودجه 91 (ریاست جمهوری)
مجموعه قانون بودجه 91 (ریاست جمهوری)
قيمت اين محصول: 50,000 ریال
مجموعه قانون بودجه سال 1385 کل کشور ریاست جمهوری
مجموعه قانون بودجه سال 1385 کل کشور ریاست جمهوری
قيمت اين محصول: 30,000 ریال

مجموعه قانون تجارت ریاست جمهوری
مجموعه قانون تجارت ریاست جمهوری
قيمت اين محصول: 42,000 ریال
مجموعه قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب و ایین نامه اصلاحی ا
مجموعه قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب و ایین نامه اصلاحی ان ریاست جمهوری
قيمت اين محصول: 14,000 ریال

مجموعه قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراها و مقررات مرتبط ریاس
مجموعه قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراها و مقررات مرتبط ریاست جمهوری
قيمت اين محصول: 60,000 ریال
مجموعه قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور 5 منتظ
مجموعه قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور 5 منتظری
قيمت اين محصول: 40,000 ریال

مجموعه قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ریاست جمهوری
مجموعه قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ریاست جمهوری
قيمت اين محصول: 55,000 ریال
مجموعه قانون حفاظت و بهره برداری از چنگلها و مراتع ریاست جمهوری
مجموعه قانون حفاظت و بهره برداری از چنگلها و مراتع ریاست جمهوری
قيمت اين محصول: 10,000 ریال

مجموعه قانون مالیات های مستقیم ریاست جمهوری
مجموعه قانون مالیات های مستقیم ریاست جمهوری
قيمت اين محصول: 26,000 ریال
مجموعه قانون مالیاتهای مستقیم الهیاری مهر
مجموعه قانون مالیاتهای مستقیم الهیاری مهر
قيمت اين محصول: استعلام بهاء

مجموعه قانون مجازات اسلامی ریاست جمهوری
مجموعه قانون مجازات اسلامی ریاست جمهوری
قيمت اين محصول: 130,000 ریال
مجموعه قانون مدنی ریاست جمهوری
مجموعه قانون مدنی ریاست جمهوری
قيمت اين محصول: 55,000 ریال

مجموعه قانون و مقررات مبارزه با پولشویی میردهقان
مجموعه قانون و مقررات مبارزه با پولشویی میردهقان
قيمت اين محصول: 230,000 ریال
مجموعه قواعد و مقررات بین المللی رحیمی مقدم
مجموعه قواعد و مقررات بین المللی رحیمی مقدم
قيمت اين محصول: 85,000 ریال

مجموعه قوانين حقوقي خاص توحيد زينالي
قيمت اين محصول: 140,000 ریال
مجموعه قوانين مالياتی مهدی غريب
مجموعه قوانين مالياتی مهدی غريب
قيمت اين محصول: 250,000 ریال

مجموعه قوانين و مقررات ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد حسين فتوحی اردکانی- حميدرضا عابدين زاده فراشاه
مجموعه قوانين و مقررات ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد حسين فتوحی اردکانی- حميدرضا عابدين زاده فراشاه
قيمت اين محصول: 170,000 ریال
مجموعه قوانين ورشکستگی و تصفيه امور ورشکسته ايمانی
مجموعه قوانين ورشکستگی و تصفيه امور ورشکسته ايمانی
قيمت اين محصول: 230,000 ریال

مجموعه قوانين کاربردي محمد جواد خیری- محسن خیری- احسان خیری
مجموعه قوانين کاربردي محمد جواد خیری- محسن خیری- احسان خیری
قيمت اين محصول: 250,000 ریال
مجموعه قوانين کيفری خاص توحيد زينالی
مجموعه قوانين کيفری خاص توحيد زينالی
قيمت اين محصول: 120,000 ریال

مجموعه قوانیم معانلات املاک 2 جلدی ، یوسفی
مجموعه قوانیم معانلات املاک 2 جلدی ، یوسفی
قيمت اين محصول: 250,000 ریال
مجموعه قوانین آیین دادرسی سنا کیفری- مدنی زینالی
مجموعه قوانین آیین دادرسی سنا کیفری- مدنی زینالی
قيمت اين محصول: 75,000 ریال

مجموعه قوانین اجرایی سنا زینالی
مجموعه قوانین اجرایی سنا زینالی
قيمت اين محصول: 65,000 ریال
مجموعه قوانین اراضی و زمین شهری ، منصور اباذری فومشی
مجموعه قوانین اراضی و زمین شهری ، منصور اباذری فومشی
قيمت اين محصول: 160,000 ریال

مجموعه قوانین اساسی مدنی ، زاهدی
مجموعه قوانین اساسی مدنی ، زاهدی
قيمت اين محصول: 65,000 ریال
مجموعه قوانین امور گمرکی همراه با واژه نامه تفصیلی ریاست جمهوری
مجموعه قوانین امور گمرکی همراه با واژه نامه تفصیلی ریاست جمهوری
قيمت اين محصول: 20,000 ریال

مجموعه قوانین ایثارگران (جیبی) ،فروزش
مجموعه قوانین ایثارگران (جیبی) ،فروزش
قيمت اين محصول: 100,000 ریال
مجموعه قوانین با رویکرد آزمون حسابدار رسمی فریدونی
مجموعه قوانین با رویکرد آزمون حسابدار رسمی فریدونی
قيمت اين محصول: 105,000 ریال

مجموعه قوانین بانکها دولتی و خصوصی برای مشتریان کوثری
مجموعه قوانین بانکها دولتی و خصوصی برای مشتریان کوثری
قيمت اين محصول: استعلام بهاء
مجموعه قوانین بهداشتی درمانی دارویی مواد غذایی و ارایشی کاظمی
مجموعه قوانین بهداشتی درمانی دارویی مواد غذایی و ارایشی کاظمی
قيمت اين محصول: 100,000 ریال

مجموعه قوانین بهداشتی-درمانی-دارویی مواد غذایی و آرایشی
مجموعه قوانین بهداشتی-درمانی-دارویی مواد غذایی و آرایشی
قيمت اين محصول: 180,000 ریال
مجموعه قوانین بورس و اوراق بهادار ،تیلا
مجموعه قوانین بورس و اوراق بهادار ،تیلا
قيمت اين محصول: 42,000 ریال

مجموعه قوانین تجاری بازرگانی 91منصور
مجموعه قوانین تجاری بازرگانی 91منصور
قيمت اين محصول: 390,000 ریال
مجموعه قوانین تجاری دوانی
مجموعه قوانین تجاری دوانی
قيمت اين محصول: 120,000 ریال

مجموعه قوانین ثبتی سنا زینالی
مجموعه قوانین ثبتی سنا زینالی
قيمت اين محصول: 100,000 ریال
مجموعه قوانین جزایی سنا زینالی
مجموعه قوانین جزایی سنا زینالی
قيمت اين محصول: 85,000 ریال

مجموعه قوانین حفاظت از محیط زیست ایران ، نادر ساعد و پروانه تیلا
مجموعه قوانین حفاظت از محیط زیست ایران،نادر ساعد و پروانه تیلا
قيمت اين محصول: 120,000 ریال
مجموعه قوانین حقوق ایثارگران ، محمد جواد الهیان
مجموعه قوانین حقوق ایثارگران ، محمد جواد الهیان
قيمت اين محصول: استعلام بهاء

مجموعه قوانین حقوق بین الملل ،سید عباس پور هاشمی
مجموعه قوانین و مقررات حقوق بین الملل ، سید عباس پور هاشمی
قيمت اين محصول: استعلام بهاء
مجموعه قوانین حقوق بین الملل مافی
مجموعه قوانین حقوق بین الملل مافی
قيمت اين محصول: 330,000 ریال

مجموعه قوانین حقوق جزا و جرم شناسی تقی زاده باقی
مجموعه قوانین حقوق جزا و جرم شناسی تقی زاده باقی
قيمت اين محصول: 400,000 ریال
مجموعه قوانین حقوق خصوصی رفیعی
مجموعه قوانین حقوق خصوصی رفیعی
قيمت اين محصول: 400,000 ریال

مجموعه قوانین حقوق عمومی عیسی زاده
مجموعه قوانین حقوق عمومی عیسی زاده
قيمت اين محصول: 40,000 ریال
مجموعه قوانین حقوقی دفتر اول شهری
مجموعه قوانین حقوقی دفتر اول شهری
قيمت اين محصول: 25,000 ریال

مجموعه قوانین حقوقی دفتر دوم شهری
مجموعه قوانین حقوقی دفتر دوم شهری
قيمت اين محصول: 25,000 ریال
مجموعه قوانین حقوقی دفتر سوم شهری
مجموعه قوانین حقوقی دفتر سوم شهری
قيمت اين محصول: 25,000 ریال

مجموعه قوانین حقوقی و کیفری همراه رضانیامعلم
مجموعه قوانین حقوقی و کیفری همراه رضانیامعلم
قيمت اين محصول: 105,000 ریال
مجموعه قوانین حمایت از حقوق مصرف کنندگان عباسی
مجموعه قوانین حمایت از حقوق مصرف کنندگان عباسی
قيمت اين محصول: 30,000 ریال

مجموعه قوانین داوری ،غلامرضا اخلاقی
مجموعه قوانین داوری اسناد داخلی و بین المللی و نمونه فرم های داوری ، غلامرضا اخلاقی
قيمت اين محصول: 100,000 ریال
مجموعه قوانین راهنمایی و رانندگی ،محمد بلغاری
مجموعه قوانین ومقررات راهنمایی ورانندگی ، محمد بلغاری
قيمت اين محصول: 400,000 ریال

مجموعه قوانین سال 90 روزنامه رسمی
مجموعه قوانین سال 90 روزنامه رسمی
قيمت اين محصول: 850,000 ریال
مجموعه قوانین شهر و شهرداری زاهدی
مجموعه قوانین شهر و شهرداری زاهدی
قيمت اين محصول: 30,000 ریال

مجموعه قوانین شهرداری و شوراهای اسلامی ،حجتی اشرفی
مجموعه قوانین و مقررات شهرداری و شوراهای اسلامی ، غلامرضا حجتی اشرفی
قيمت اين محصول: 550,000 ریال
مجموعه قوانین صبا ،اصفر بیگ زاده
مجموعه قوانین ، مجموعه قوانین صبا ، اصفر بیگ زاده
قيمت اين محصول: 370,000 ریال

مجموعه قوانین فرهنگ و گردشکری
مجموعه قوانین فرهنگ و گردشکری
قيمت اين محصول: 400,000 ریال
مجموعه قوانین فرودگاهی و هواپیمایی ،احمد مظفری
مجموعه قوانین فرودگاهی و هواپیمایی ،احمد مظفری
قيمت اين محصول: 130,000 ریال

مجموعه قوانین مالکیت معنوی ،حمید فاتح نیا
مجموعه قوانین مالکیت معنوی ، حمید فاتح نیا
قيمت اين محصول: 30,000 ریال
مجموعه قوانین مالکیت های فکری ،شیرزاد اسلامی
مجموعه قوانین مالکیت های فکری (مالکیت صنعتی, مالکیت ادبی و هنری) ، شیرزاد اسلامی
قيمت اين محصول: 240,000 ریال

مجموعه قوانین مالیاتهای مستقیم دوانی (جیبی)
مجموعه قوانین مالیاتهای مستقیم دوانی (جیبی)
قيمت اين محصول: 35,000 ریال
مجموعه قوانین مالیاتهای مستقیم‌ ،غلامحسین دوانی‌
مجموعه قوانین مالیاتهای مستقیم‌ ، غلامحسین دوانی‌
قيمت اين محصول: 150,000 ریال

مجموعه قوانین مالیاتی 82 کرمی
مجموعه قوانین مالیاتی 82 کرمی
قيمت اين محصول: 165,000 ریال
مجموعه قوانین مالیاتی 89 کرمی
مجموعه قوانین مالیاتی 89 کرمی
قيمت اين محصول: استعلام بهاء

مجموعه قوانین مالیاتی بر ارزش افزوده فریدونی
مجموعه قوانین مالیاتی بر ارزش افزوده فریدونی
قيمت اين محصول: 120,000 ریال
مجموعه قوانین مالیاتی خداپرست
مجموعه قوانین مالیاتی خداپرست
قيمت اين محصول: 180,000 ریال

مجموعه قوانین مالیاتی سمیعی
مجموعه قوانین مالیاتی سمیعی
قيمت اين محصول: 90,000 ریال
مجموعه قوانین مالیاتی کشور وفادار
مجموعه قوانین مالیاتی کشور وفادار
قيمت اين محصول: 240,000 ریال

مجموعه قوانین مدنی سنا زینالی
مجموعه قوانین مدنی سنا زینالی
قيمت اين محصول: 120,000 ریال
مجموعه قوانین مذاکره قانون کار قشقایی
مجموعه قوانین مذاکره قانون کار قشقایی
قيمت اين محصول: 6,500 ریال

مجموعه قوانین مربوط به آیین دادرسی مدنی، بهرام تاجانی
مجموعه قوانین مربوط به آیین دادرسی مدنی، بهرام تاجانی
قيمت اين محصول: 35,000 ریال
مجموعه قوانین مربوط به کارشناسان و مترجمین رسمی دادگستری، ایمانی
مجموعه قوانین مربوط به کارشناسان و مترجمین رسمی دادگستری ، عباس ایمانی
قيمت اين محصول: 18,000 ریال

مجموعه قوانین مرتبط با سالمندان ،علی غلامی پاچی _ خدیجه یزدی
مجموعه قوانین و مقررات مرتبط با سالمندان ، علی غلامی پاچی _ خدیجه یزدی
قيمت اين محصول: 55,000 ریال
مجموعه قوانین مقررات اجرای اصل 44 قانون اساسی منصور
مجموعه قوانین مقررات اجرای اصل 44 قانون اساسی منصور
قيمت اين محصول: 42,000 ریال

مجموعه قوانین مواد مخدر ،حمید عسکری پور
مجموعه کامل قوانین داخلی و قواعد بین‌المللی مواد مخدر ، حمید عسکری پور
قيمت اين محصول: 150,000 ریال
مجموعه قوانین نیروهای مسلح ،جهانگیر منصور
مجموعه قوانین نیروهای مسلح ، جهانگیر منصور
قيمت اين محصول: 200,000 ریال

مجموعه قوانین همراه حقوقدان زمانی
مجموعه قوانین همراه حقوقدان زمانی
قيمت اين محصول: 100,000 ریال
85,000 ریال
تخفيف: 15.00%
مجموعه قوانین و ضوابط ویژه مؤسسات قرآنی مردمی
مجموعه قوانین و ضوابط ویژه مؤسسات قرآنی مردمی
قيمت اين محصول: 70,000 ریال

مجموعه قوانین و مقرارت بیمه های بازرگانی پژوهشکده بیمه
مجموعه قوانین و مقرارت بیمه های بازرگانی پژوهشکده بیمه
قيمت اين محصول: 10,000 ریال
مجموعه قوانین و مقرارت شرکت های ساختمانی پیمانکاران و مهندیسن مش
مجموعه قوانین و مقرارت شرکت های ساختمانی پیمانکاران و مهندیسن مشاور ساسان نژاد
قيمت اين محصول: 70,000 ریال

مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی کیفری حیدری
مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی کیفری حیدری
قيمت اين محصول: 90,000 ریال
مجموعه قوانین و مقررات اجرای احکام ، رضایی پور
مجموعه قوانین و مقررات اجرای احکام ، رضایی پور
قيمت اين محصول: 120,000 ریال
102,000 ریال
تخفيف: 15.00%

مجموعه قوانین و مقررات اجرای احکام مدنی - کیفری پورقهرمانی
مجموعه قوانین و مقررات اجرای احکام مدنی - کیفری پورقهرمانی
قيمت اين محصول: 50,000 ریال
مجموعه قوانین و مقررات اجرای احکام مدنی در رویه قضایی فرج وند
مجموعه قوانین و مقررات اجرای احکام مدنی در رویه قضایی فرج وند
قيمت اين محصول: 65,000 ریال

مجموعه قوانین و مقررات احزاب جمعیت ها انجمن های سیاسی و مذهبی و
مجموعه قوانین و مقررات احزاب جمعیت ها انجمن های سیاسی و مذهبی و صنفی ریاست جمهوری
قيمت اين محصول: 120,000 ریال
مجموعه قوانین و مقررات ادله اثبات دعوا امیدی- عظیمی
مجموعه قوانین و مقررات ادله اثبات دعوا امیدی- عظیمی
قيمت اين محصول: 150,000 ریال

مجموعه قوانین و مقررات اراضی رحمانی
مجموعه قوانین و مقررات اراضی رحمانی
قيمت اين محصول: 75,000 ریال
مجموعه قوانین و مقررات اراضی فاقد سند خورشیدی
مجموعه قوانین و مقررات اراضی فاقد سند خورشیدی
قيمت اين محصول: 90,000 ریال

مجموعه قوانین و مقررات اراضی و زمین شهری جیبی فومشی
مجموعه قوانین و مقررات اراضی و زمین شهری جیبی فومشی
قيمت اين محصول: 120,000 ریال
مجموعه قوانین و مقررات استخدام قضات ،منصور اباذری فومشی
مجموعه قوانین و مقررات استخدام قضات ، منصور اباذری فومشی
قيمت اين محصول: 48,000 ریال

مجموعه قوانین و مقررات استخدامی ابن علی
مجموعه قوانین و مقررات استخدامی ابن علی
قيمت اين محصول: 185,000 ریال
مجموعه قوانین و مقررات استخدامی نیروهای مسلح معاونت پژوهشی
مجموعه قوانین و مقررات استخدامی نیروهای مسلح معاونت پژوهشی
قيمت اين محصول: 35,000 ریال
نمایش #  
نتایج 501 - 600 از 914

 
نمايش سبد خريد
سبد خريد شما در حال حاضر خالی می باشد.

جستجوی پیشرفته

نماد اعتماد الکترونیکی