آزمون های حقوقی

    نمایش #  

نتایج 101 - 200 از 617
ازمونهای استخدامی تخصصی حقوق واحدی
ازمونهای استخدامی تخصصی حقوق واحدی
قيمت اين محصول: 55,000 ریال
ازمونهای کارشناسی ارشد الهیات فقه و مبانی حقوق اسلامی کریمی
ازمونهای کارشناسی ارشد الهیات فقه و مبانی حقوق اسلامی کریمی
قيمت اين محصول: 90,000 ریال

ازمونهای کارشناسی ارشد حقوق (جزا و جرم شناسی) شیما قوشه
ازمونهای کارشناسی ارشد حقوق (جزا و جرم شناسی) شیما قوشه
قيمت اين محصول: 80,000 ریال
ازمونهای کارشناسی ارشد حقوق (متون حقوقی و متون فقه) رضا رنگرز
ازمونهای کارشناسی ارشد حقوق (متون حقوقی و متون فقه) رضا رنگرز
قيمت اين محصول: 80,000 ریال

ازمونهای کارشناسی ارشد حقوق بین الملل و عمومی اکبری
ازمونهای کارشناسی ارشد حقوق بین الملل و عمومی اکبری
قيمت اين محصول: 105,000 ریال
ازمونهای کارشناسی ارشد حقوق(خصوصی) فرهاد نژاد رفیعی
ازمونهای کارشناسی ارشد حقوق(خصوصی) فرهاد نژاد رفیعی
قيمت اين محصول: 60,000 ریال

ازمونهای کارشناسی ارشد علوم سیاسی جلد 2 عسگریان
ازمونهای کارشناسی ارشد علوم سیاسی جلد 2 عسگریان
قيمت اين محصول: 60,000 ریال
اسان ساز ایین دادرسی کیفری مهابادی (دوراندیشان)
اسان ساز ایین دادرسی کیفری مهابادی (دوراندیشان)
قيمت اين محصول: 90,000 ریال

اسان ساز حقوق جزای اختصاصی دوراندیشان
اسان ساز حقوق جزای اختصاصی دوراندیشان
قيمت اين محصول: 90,000 ریال
اسان ساز وکالت 86 دوراندیشان باقری نژاد
اسان ساز وکالت 86 دوراندیشان باقری نژاد
قيمت اين محصول: 25,000 ریال

اسان ساز کارشناسی ارشد 86 دوراندیشان
اسان ساز کارشناسی ارشد 86 دوراندیشان
قيمت اين محصول: 35,000 ریال
اصول فقه 500 سوال چهار گزینه ای فرجی
اصول فقه 500 سوال چهار گزینه ای فرجی
قيمت اين محصول: استعلام بهاء

اصول فقه ، دکتر روشنعلی شکاری
اصول فقه ، دکتر روشنعلی شکاری
قيمت اين محصول: 40,000 ریال
اصول فقه عمومی ، حمید فرجی
آزمونهای حقوقی ، اصول فقه عمومی، مید فرجی ، حمید فرجی
قيمت اين محصول: 170,000 ریال

اصول و قواعد ترجمه متون حقوقی ،دکتر حسن خسروی
اصول و قواعد ترجمه متون حقوقی ، دکتر حسن خسروی
قيمت اين محصول: 120,000 ریال
امور حسبی در آئینه اختبار ،سید احمد باختر
امور حسبی در آئینه اختبار ،سید احمد باختر
قيمت اين محصول: 60,000 ریال

انک سوالات امتحانی قواعد فقه بخش جزایی قواعد فقه 2 رفیعی نهضت (ف
انک سوالات امتحانی قواعد فقه بخش جزایی قواعد فقه 2 رفیعی نهضت (فراگیر هگمتانه)
قيمت اين محصول: 50,000 ریال
ایین دادرسی مدنی در ایینه اختبار باختر
ایین دادرسی مدنی در ایینه اختبار باختر
قيمت اين محصول: 70,000 ریال

بانک آزمون آشنایی با قانون اساسی ویژه کلیه رشته ها صالحی (سیمیا)
بانک آزمون آشنایی با قانون اساسی ویژه کلیه رشته ها صالحی (سیمیا)
قيمت اين محصول: 55,000 ریال
بانک آزمون آیات الاحکام شهبازی راد (سیمیا)
بانک آزمون آیات الاحکام شهبازی راد (سیمیا)
قيمت اين محصول: 30,000 ریال

بانک آزمون آیین دادرسی کیفری 1 عبدی ابیانه (سیمیا)
بانک آزمون آیین دادرسی کیفری 1 عبدی ابیانه (سیمیا)
قيمت اين محصول: 50,000 ریال
بانک آزمون آیین دادرسی کیفری 2 عبدی ابیانه (سیمیا)
بانک آزمون آیین دادرسی کیفری 2 عبدی ابیانه (سیمیا)
قيمت اين محصول: 50,000 ریال

بانک آزمون حقوق اساسی 2 شهبازی راد سیمیا
بانک آزمون حقوق اساسی 2 شهبازی راد سیمیا
قيمت اين محصول: 55,000 ریال
بانک آزمون حقوق بازرگانی (سیمیا)
بانک آزمون حقوق بازرگانی (سیمیا)
قيمت اين محصول: 22,000 ریال

بانک آزمون حقوق بازرگانی حسینی مجد (سیمیا)بانک آزمون حقوق بازرگا
بانک آزمون حقوق بازرگانی حسینی مجد (سیمیا)
قيمت اين محصول: 50,000 ریال
بانک آزمون حقوق تطبیقی شهبازی راد (سیمیا)
بانک آزمون حقوق تطبیقی شهبازی راد (سیمیا)
قيمت اين محصول: 50,000 ریال

بانک آزمون حقوق ثبت (سیمیا)
بانک آزمون حقوق ثبت (سیمیا)
قيمت اين محصول: 22,000 ریال
بانک آزمون حقوق مدنی 8 حمزه زاده (سیمیا)
بانک آزمون حقوق مدنی 8 حمزه زاده (سیمیا)
قيمت اين محصول: 50,000 ریال

بانک آزمون مالیه عمومی خوانی (سیمیا)
بانک آزمون مالیه عمومی خوانی (سیمیا)
قيمت اين محصول: 50,000 ریال
بانک آزمون مبانی جامعه شناسی (سیمیا)
بانک آزمون مبانی جامعه شناسی (سیمیا)
قيمت اين محصول: 22,000 ریال

بانک آزمون متون حقوقی 1 اطبایی سیمیا
بانک آزمون متون حقوقی 1 اطبایی سیمیا
قيمت اين محصول: 40,000 ریال
بانک آزمون متون حقوقی 2 اطیابی (سیمیا)
بانک آزمون متون حقوقی 2 اطیابی (سیمیا)
قيمت اين محصول: 45,000 ریال

بانک آزمون پزشکی قانونی شهبازی راد (سیمیا)
بانک آزمون پزشکی قانونی شهبازی راد (سیمیا)
قيمت اين محصول: 40,000 ریال
بانک آزمون کیفرشناسی (سیمیا)
بانک آزمون کیفرشناسی (سیمیا)
قيمت اين محصول: 40,000 ریال

بانک تست جامع ارشد حقوق خصوصی گروه مولفین
بانک تست جامع ارشد حقوق خصوصی گروه مولفین
قيمت اين محصول: 400,000 ریال
بانک سوالات امتحانی حقوق بین الملل عمومی 1 رفیعی نهضت (فراگیر هگ
بانک سوالات امتحانی حقوق بین الملل عمومی 1 رفیعی نهضت (فراگیر هگمتانه)
قيمت اين محصول: 50,000 ریال

بانک سوالات امتحانی حقوق بین الملل عمومی 2 رفیعی نهضت
بانک سوالات امتحانی حقوق بین الملل عمومی 2 رفیعی نهضت
قيمت اين محصول: 50,000 ریال
بانک سوالات امتحانی قواعد فقه بخش مدنی قواعد فقه 1رفیعی نهضت (فر
بانک سوالات امتحانی قواعد فقه بخش مدنی قواعد فقه 1رفیعی نهضت (فراگیر هگمتانه)
قيمت اين محصول: 50,000 ریال

بانک سوالات تجارت قربان پور
بانک سوالات تجارت قربان پور
قيمت اين محصول: 15,000 ریال
بانک سوالات حقوق جزای عمومی اسلام شیرازی مقدم (استاد)
بانک سوالات حقوق جزای عمومی اسلام شیرازی مقدم (استاد)
قيمت اين محصول: 55,000 ریال

بانک سوالات چهار گزینه ای حقوق اداری علیزاده (ماهان)بانک سوالات
بانک سوالات چهار گزینه ای حقوق اداری علیزاده (ماهان)
قيمت اين محصول: 130,000 ریال
بانک سوالات چهارگزینه ای حقوق مدنی (تعهدات ) یداله زاده
بانک سوالات چهارگزینه ای حقوق مدنی (تعهدات ) یداله زاده
قيمت اين محصول: 90,000 ریال

بانک سوالات گزیده ی حقوق جزای خصوصی اسلام شیرازی مقدم (استاد)
بانک سوالات گزیده ی حقوق جزای خصوصی اسلام شیرازی مقدم (استاد)
قيمت اين محصول: 79,000 ریال
بانک نمونه سوالات حقوق اساسی 1 قربان پور (پیام نور)
بانک نمونه سوالات حقوق اساسی 1 قربان پور (پیام نور)
قيمت اين محصول: 27,000 ریال

بانک نمونه سوالات مقدمه علم حقوق رفیعی نهضت (فراگیر هگمتانه)
بانک نمونه سوالات مقدمه علم حقوق رفیعی نهضت (فراگیر هگمتانه)
قيمت اين محصول: 40,000 ریال
بایسته های مقدم علم حقوق ،سید محمد زمان دریاباری
بایسته های مقدم علم حقوق ، سید محمد زمان دریاباری
قيمت اين محصول: 15,000 ریال

برای آزمون آیین دادرسی مدنی حاجی بنده- زینل زاده
برای آزمون آیین دادرسی مدنی حاجی بنده- زینل زاده
قيمت اين محصول: 280,000 ریال
برنامه ریزی (جمع بندی) ویژه ازمون وکالت (حسین ابادی)
برنامه ریزی (جمع بندی) ویژه ازمون وکالت (حسین ابادی)
قيمت اين محصول: 350,000 ریال

برنامه ریزی «جمع بندی» حسین آبادی
برنامه ریزی «جمع بندی» حسین آبادی
قيمت اين محصول: 350,000 ریال
بسته جامع وکالت همدانی طرح نوین اندیشه
بسته جامع وکالت همدانی طرح نوین اندیشه
قيمت اين محصول: 750,000 ریال

بسته طلای وکالت 1 (طرح نوین ) الهه شریف همدانی
بسته طلای وکالت 1 (طرح نوین )الهه شریف همدانی
قيمت اين محصول: 800,000 ریال
بسته طلایی وکالت (طرح نوین اندیشه)ضرابی-توکلی-فرهی-بخشی
بسته طلایی وکالت (طرح نوین اندیشه)ضرابی-توکلی-فرهی-بخشی
قيمت اين محصول: 750,000 ریال

بسته طلایی وکالت 1 همدانی طرح نوین اندیشه
بسته طلایی وکالت 1 همدانی طرح نوین اندیشه
قيمت اين محصول: 800,000 ریال
بسته طلایی وکالت ضرابی طرح نوین اندیشه
بسته طلایی وکالت ضرابی طرح نوین اندیشه
قيمت اين محصول: 750,000 ریال

تحليل تشريحی آزمون سردفتری چراغ دانش
تحليل تشريحی آزمون سردفتری چراغ دانش
قيمت اين محصول: 230,000 ریال
تحليل تشريحی آزمونهای وکالت گروه پژوهشی انتشارات چراغ دانش
تحليل تشريحی آزمونهای وکالت گروه پژوهشی انتشارات چراغ دانش
قيمت اين محصول: 320,000 ریال

تست متون حقوقی براری
تست متون حقوقی براری
قيمت اين محصول: 70,000 ریال
تست آیین دادرسی مدنی 1و2و3 ،ابراهیم پور بافرانی
تست آیین دادرسی مدنی 1و2و3 ،ابراهیم پور بافرانی
قيمت اين محصول: 55,000 ریال

تست اصول فقه شهبازی
تست اصول فقه شهبازی
قيمت اين محصول: 130,000 ریال
تست بنیاد استدلال در حقوق اسلامی (اصول فقه 1)صدری
تست بنیاد استدلال در حقوق اسلامی (اصول فقه 1)صدری
قيمت اين محصول: 100,000 ریال

تست بین الملل عمومی موسی زاده
تست بین الملل عمومی موسی زاده
قيمت اين محصول: 75,000 ریال
تست جزا و جرم شناسی (سراسری-ازاد)براری کمالان
تست جزا و جرم شناسی (سراسری-ازاد)براری کمالان
قيمت اين محصول: 150,000 ریال

تست جزای عمومی (ماهان)
تست جزای عمومی (ماهان)
قيمت اين محصول: 230,000 ریال
تست حقوق بین الملل کیفری پولادی (فولادوند)
تست حقوق بین الملل کیفری پولادی (فولادوند)
قيمت اين محصول: 20,000 ریال

تست حقوق خصوصی براری کمالان
تست حقوق خصوصی براری کمالان
قيمت اين محصول: 150,000 ریال
تست مدنی 4جلدی درودیان
تست مدنی 4جلدی درودیان
قيمت اين محصول: 120,000 ریال

تست های تالیفی و اموزشی مقدمه علم حقوق اکبری
تست های تالیفی و اموزشی مقدمه علم حقوق اکبری
قيمت اين محصول: 24,000 ریال
تست های طبقه بندی شده اندیشه اسلامی 1 پدیده
تست های طبقه بندی شده اندیشه اسلامی 1 پدیده
قيمت اين محصول: استعلام بهاء

تست کارت حقوق مدنی- جلد 1 ،میترا ضرابی
تست کارت های حقوقی (اشخاص، اموال و مالکیت) ، میترا ضرابی
قيمت اين محصول: استعلام بهاء
تست کارت حقوق مدنی- جلد 2 ،میترا ضرابی
تست کارت های حقوقی (حقوق مدنی _ تعهدات) ، میترا ضرابی
قيمت اين محصول: 0 ریال

تست کارت حقوق مدنی- جلد 3 ،میترا ضرابی
تست کارت حقوق مدنی (حقوق تعهدات ، مسئولیت خارج از قرارداد) ، میترا ضرابی
قيمت اين محصول: 0 ریال
تست کارت حقوق مدنی- جلد 4 ،میترا ضرابی
تست کارت حقوق مدنی (حقوق خانواده ، شفعه، وصیت و ارث) ، میترا ضرابی
قيمت اين محصول: 0 ریال

تست کارت حقوق مدنی- جلد 6 ،میترا ضرابی
تست کارت حقوق مدنی (عقود معین ۲) ، میترا ضرابی
قيمت اين محصول: استعلام بهاء
تست کارت مدنی 5 ضرابی
تست کارت مدنی 5 ضرابی
قيمت اين محصول: استعلام بهاء

تستهای آزمونی آیین دادرسی و اجرای احکام مدنی مهاجری
تستهای آزمونی آیین دادرسی و اجرای احکام مدنی مهاجری
قيمت اين محصول: 90,000 ریال
جدیدترین و کاملترین ازمونهای حقوق جزای عمومی رضایی
جدیدترین و کاملترین ازمونهای حقوق جزای عمومی رضایی
قيمت اين محصول: استعلام بهاء

جموعه سوالات حقوق کارشناسی ارشد بخش چهارم (مدرسان شریف)
جموعه سوالات حقوق کارشناسی ارشد بخش چهارم (مدرسان شریف)
قيمت اين محصول: 134,000 ریال
حقوق اداری دکترا نامداری سنجش و دانش
حقوق اداری دکترا نامداری سنجش و دانش
قيمت اين محصول: 100,000 ریال

حقوق اداری ویژه کلیه دانشجویان حقوق و داوطلبان آزمون ارشد پژواک محمدعلی نژاد
حقوق اداری ویژه کلیه دانشجویان حقوق و داوطلبان آزمون ارشد پژواک محمدعلی نژاد
قيمت اين محصول: 140,000 ریال
حقوق اساسی ارشد مسلم یعقوبی
حقوق اساسی ارشد مسلم یعقوبی
قيمت اين محصول: 275,000 ریال

حقوق اساسی دکتری نامداری موسی آبادی سنجش و دانش
حقوق اساسی دکتری نامداری موسی آبادی سنجش و دانش
قيمت اين محصول: 100,000 ریال
حقوق اساسی سنجش ارشد دولتی
حقوق اساسی سنجش ارشد دولتی
قيمت اين محصول: 43,000 ریال

حقوق اساسی سنجش و دانش کارشناسی ارشد
حقوق اساسی سنجش و دانش کارشناسی ارشد
قيمت اين محصول: 100,000 ریال
حقوق بین الملل خصوصی سنجش و دانش کارشناسی ارشد
حقوق بین الملل خصوصی سنجش و دانش کارشناسی ارشد
قيمت اين محصول: 100,000 ریال

حقوق بین الملل سنجش ارشد رحیمی
حقوق بین الملل سنجش ارشد رحیمی
قيمت اين محصول: 48,000 ریال
حقوق بین الملل عمومی ارشد مریم سالاری
حقوق بین الملل عمومی ارشد مریم سالاری
قيمت اين محصول: 170,000 ریال

حقوق بین الملل عمومی سنجش و دانش کارشناسی ارشدحقوق بین الملل عمو
حقوق بین الملل عمومی سنجش و دانش کارشناسی ارشد
قيمت اين محصول: 100,000 ریال
حقوق بین المللی در حقوق بین الملل دکتری مدرسان برتر
حقوق بین المللی در حقوق بین الملل دکتری مدرسان برتر
قيمت اين محصول: 123,000 ریال

حقوق تجارت 1 اشخاص شامل 9 دوره آزمونهای پایان ترم پیام نور
حقوق تجارت 1 اشخاص شامل 9 دوره آزمونهای پایان ترم پیام نور
قيمت اين محصول: 75,000 ریال
حقوق تجارت 2 شرکتهای تجاری شامل 9 دوره آزمونهای پایان ترم پیام نور
حقوق تجارت 2 شرکتهای تجاری شامل 9 دوره آزمونهای پایان ترم پیام نور
قيمت اين محصول: 100,000 ریال

حقوق تجارت ارشد یداله زاده ماهان
حقوق تجارت ارشد یداله زاده ماهان
قيمت اين محصول: 320,000 ریال
حقوق تجارت در آئینه اختبار ،باختر
حقوق تجارت در آئینه اختبار ،باختر
قيمت اين محصول: 40,000 ریال

حقوق تجارت سنجش و دانش کارشناسی ارشد
حقوق تجارت سنجش و دانش کارشناسی ارشد
قيمت اين محصول: 100,000 ریال
حقوق تجارت سوالات چهار گزینه ای ،محمود عرفانی
حقوق تجارت سوالات چهار گزینه ای ، دکتر محمود عرفانی
قيمت اين محصول: 45,000 ریال

حقوق تجارت همراه تست عرفانی
حقوق تجارت همراه تست عرفانی
قيمت اين محصول: 75,000 ریال
حقوق تعهدات سنجش و دانش کارشناسی ارشد
حقوق تعهدات سنجش و دانش کارشناسی ارشد
قيمت اين محصول: 100,000 ریال

حقوق ثبت در آئینه اختبار ،دکتر سید احمد باختر
حقوق ثبت در آئینه اختبار ، دکتر سید احمد باختر
قيمت اين محصول: 90,000 ریال
حقوق جزای اختصاصی ارشد حقوق یوسفی ماهان
حقوق جزای اختصاصی ارشد حقوق یوسفی ماهان
قيمت اين محصول: 180,000 ریال

حقوق مدنی 2 دکتری نامداری موسی آبادی سنجش و دانش
حقوق مدنی 2 دکتری نامداری موسی آبادی سنجش و دانش
قيمت اين محصول: 100,000 ریال
حقوق مدنی 3 طرح نوین
حقوق مدنی 3 طرح نوین
قيمت اين محصول: استعلام بهاء
نمایش #  
نتایج 101 - 200 از 617

 
نمايش سبد خريد
سبد خريد شما در حال حاضر خالی می باشد.

جستجوی پیشرفته

نماد اعتماد الکترونیکی