آزمون های حقوقی

    نمایش #  

نتایج 1 - 100 از 617
1000 سوال حقوق جزای عمومی باقری
1000 سوال حقوق جزای عمومی باقری
قيمت اين محصول: 180,000 ریال
154 مساله حقوقی و کیفری اختبار کانون وکلا ،وحید زرینی و زارعی
154 مساله حقوقی و کیفری اختبار کانون وکلا ، وحید زرینی _ فاطمه تسلیم زارعی
قيمت اين محصول: 120,000 ریال

20 گام آزمون وکالت صحرایی
20 گام آزمون وکالت صحرایی
قيمت اين محصول: 320,000 ریال
2000 نکته در 2000 ازمون حقوق بین الملل عمومی ملکان
2000 نکته در 2000 ازمون حقوق بین الملل عمومی ملکان
قيمت اين محصول: 90,000 ریال

2000 نکته در 2000 ازمون حقوق خصوصی ملکان
2000 نکته در 2000 ازمون حقوق خصوصی ملکان
قيمت اين محصول: 85,000 ریال
500 تست اصول فقه بنی صدر
500 تست اصول فقه بنی صدر
قيمت اين محصول: 125,000 ریال

626 گزینه حقوق تجارت صبری
گزینه حقوق تجارت صبری
قيمت اين محصول: استعلام بهاء
636 گزینه حقوق جزا عمومی اختصاصی صبری
636 گزینه حقوق جزا عمومی اختصاصی صبری
قيمت اين محصول: استعلام بهاء

745 سئوال حقوق تجارت 1 پاشایی
745 سئوال حقوق تجارت 1 پاشایی
قيمت اين محصول: 100,000 ریال
745 سوال حقوق مدنی پاشایی
745 سوال حقوق مدنی پاشایی
قيمت اين محصول: 45,000 ریال

Essential Contract Law
Essential Contract Law
قيمت اين محصول: 120,000 ریال
آزمون اصول فقه همراه با 764 سوال 4 گزینه ای ، فرجی
آزمون اصول فقه همراه با 764 سوال 4 گزینه ای ، فرجی
قيمت اين محصول: 120,000 ریال

آزمون تاریخ تحولات سیاسی و اجتماعی ایران نیکنام
آزمون تاریخ تحولات سیاسی و اجتماعی ایران نیکنام
قيمت اين محصول: 12,000 ریال
آزمون تاریخ روابط بین الملل نیکنام
آزمون تاریخ روابط بین الملل نیکنام
قيمت اين محصول: 7,000 ریال

آزمون تحلیلی آیین دادرسی کیفری 2 باقری(راه)
آزمون تحلیلی آیین دادرسی کیفری 2 باقری(راه)
قيمت اين محصول: 70,000 ریال
آزمون تحلیلی جزای عمومی 2 جعفری (راه)
آزمون تحلیلی جزای عمومی 2 جعفری (راه)
قيمت اين محصول: 55,000 ریال

آزمون تحلیلی حقوق اداری 2 ادیب فر (راه)
آزمون تحلیلی حقوق اداری 2 ادیب فر (راه)
قيمت اين محصول: 50,000 ریال
آزمون تحلیلی حقوق بیمه مؤدب راه
آزمون تحلیلی حقوق بیمه مؤدب راه
قيمت اين محصول: 50,000 ریال

آزمون تحلیلی حقوق بین الملل خصوصی 1 کوه کن- ناقچی
آزمون تحلیلی حقوق بین الملل خصوصی 1 کوه کن- ناقچی
قيمت اين محصول: 40,000 ریال
آزمون تحلیلی حقوق بین الملل خصوصی 2 خسرونژاد- ناقچی
آزمون تحلیلی حقوق بین الملل خصوصی 2 خسرونژاد- ناقچی
قيمت اين محصول: 40,000 ریال

آزمون تحلیلی حقوق تجارت 2 قویدل- کوشانی
آزمون تحلیلی حقوق تجارت 2 قویدل- کوشانی
قيمت اين محصول: 40,000 ریال
آزمون تحلیلی حقوق جزای اختصاصی 2 رضازاده- خادمی ممان
آزمون تحلیلی حقوق جزای اختصاصی 2 رضازاده- خادمی ممان
قيمت اين محصول: استعلام بهاء

آزمون تحلیلی حقوق جزای اختصاصی 3 رضازاده- خادمی ممان
آزمون تحلیلی حقوق جزای اختصاصی 3 رضازاده- خادمی ممان
قيمت اين محصول: استعلام بهاء
آزمون تحلیلی حقوق جزای بین الملل رضازاده- خادمی ممان
آزمون تحلیلی حقوق جزای بین الملل رضازاده- خادمی ممان
قيمت اين محصول: 30,000 ریال

آزمون تحلیلی حقوق جزای عموممی 1 (راه)
آزمون تحلیلی حقوق جزای عموممی 1 (راه)
قيمت اين محصول: 60,000 ریال
آزمون تحلیلی حقوق جزای عمومی 3 ذاکر فرد (راه)
آزمون تحلیلی حقوق جزای عمومی 3 ذاکر فرد (راه)
قيمت اين محصول: 50,000 ریال

آزمون تحلیلی حقوق مدنی 1 (راه) فاطمی
آزمون تحلیلی حقوق مدنی 1 (راه) فاطمی
قيمت اين محصول: 50,000 ریال
آزمون تحلیلی حقوق مدنی 1 فاضلی راه
آزمون تحلیلی حقوق مدنی 1 فاضلی راه
قيمت اين محصول: 50,000 ریال

آزمون تحلیلی حقوق مدنی 5 باقری (راه)
آزمون تحلیلی حقوق مدنی 5 باقری (راه)
قيمت اين محصول: 60,000 ریال
آزمون تحلیلی حقوق مدنی 6 مومنی (راه)
آزمون تحلیلی حقوق مدنی 6 مومنی (راه)
قيمت اين محصول: 70,000 ریال

آزمون تحلیلی حقوق مدنی 7 بادکوبه (راه)
آزمون تحلیلی حقوق مدنی 7 بادکوبه (راه)
قيمت اين محصول: 40,000 ریال
آزمون تحلیلی حقوق مدنی 8 اکبریان راد (راه)
آزمون تحلیلی حقوق مدنی 8 اکبریان راد (راه)
قيمت اين محصول: 70,000 ریال

آزمون تحلیلی قواعد 2فقه اکبریان راد (راه)
آزمون تحلیلی قواعد 2فقه اکبریان راد (راه)
قيمت اين محصول: 60,000 ریال
آزمون تحلیلی متون فقه 1 فرج زاده
آزمون تحلیلی متون فقه 1 فرج زاده
قيمت اين محصول: 55,000 ریال

آزمون تحلیلی متون فقه 4 آقائی (راه)
آزمون تحلیلی متون فقه 4 آقائی (راه)
قيمت اين محصول: 90,000 ریال
آزمون تحلیلی کلیات علم حقوق اکبری
آزمون تحلیلی کلیات علم حقوق اکبری
قيمت اين محصول: 55,000 ریال

آزمون تحلیلی کیفر شناسی موسوی گوگدرقی راه
آزمون تحلیلی کیفر شناسی موسوی گوگدرقی راه
قيمت اين محصول: 60,000 ریال
آزمون جامعه شناسی سیاسی نیکنام
آزمون جامعه شناسی سیاسی نیکنام
قيمت اين محصول: 10,000 ریال

آزمون حقوق بین الملل عمومی ،دکتر رضا موسی زاده
آزمون حقوق بین الملل عمومی همراه با پاسخ های تحلیلی ، دکتر رضا موسی زاده
قيمت اين محصول: 150,000 ریال
آزمون حقوق ثبت حامد دانشجو- سعید جمالی
آزمون حقوق ثبت حامد دانشجو- سعید جمالی
قيمت اين محصول: 250,000 ریال

آزمون حقوق مسئولیت مدنی و جبرانها ، امین میرزمانی- مرتضی بهرامی
آزمون حقوق مسئولیت مدنی و جبرانها ، امین میرزمانی- مرتضی بهرامی
قيمت اين محصول: استعلام بهاء
آزمون سازمان بین المللی نیکنام
آزمون سازمان بین المللی نیکنام
قيمت اين محصول: 12,000 ریال

آزمون مبانی علم سیاست نیکنام
آزمون مبانی علم سیاست نیکنام
قيمت اين محصول: 15,000 ریال
آزمون متون فقه ،نورمحمد صبری
آزمون متون فقه ، صبری
قيمت اين محصول: 130,000 ریال

آزمون وکالت مدرسان شریف
آزمون وکالت مدرسان شریف
قيمت اين محصول: 100,000 ریال
آزمون کارآموزی تخصصی مشاوران املاک (معاملات غیر منقول) ،یوسفی
آزمون کارآموزی تخصصی مشاوران املاک (معاملات غیر منقول) ،یوسفی
قيمت اين محصول: 35,000 ریال

آزمون کارآموزی وکالت ،نورمحمد صبری
آزمون کارآموزی وکالت همراه باپاسخهای تحلیلی ، نورمحمد صبری
قيمت اين محصول: 300,000 ریال
آزمون کاربردی گام 2 آیین دادرسی مدنی 1
آزمون کاربردی گام 2 آیین دادرسی مدنی 1
قيمت اين محصول: 25,000 ریال

آزمون کاربردی گام 2 حقوق مدنی 5
آزمون کاربردی گام 2 حقوق مدنی 5
قيمت اين محصول: 25,000 ریال
آزمون کارشناسی ارشد حقوق تجارت (اکسین)
آزمون کارشناسی ارشد حقوق تجارت (اکسین)
قيمت اين محصول: 83,000 ریال

آزمون کارشناسی ارشد مجموعه علوم سیاسی 82 ، جواد نیکنام
آزمون کارشناسی ارشد مجموعه علوم سیاسی 82 ، جواد نیکنام
قيمت اين محصول: 20,000 ریال
آزمون گام 2 (آشنایی با قانون اساسی) ،رضا زمانزاده
آزمون گام 2 (آشنایی با قانون اساسی) ،زمانزاده
قيمت اين محصول: 25,000 ریال

آزمون گام 2 (حقوق اساسی)، رضا زمانزاده
آزمون گام 2 (حقوق اساسی)، رضا زمانزاده
قيمت اين محصول: 25,000 ریال
آزمون گام 2 حقوق تجارت 3 ، زمانزاده
آزمون گام 2 حقوق تجارت 3 ، زمانزاده
قيمت اين محصول: 20,000 ریال

آزمون گام 2 حقوق تطبیقی ، مجید حجاری
آزمون گام 2 حقوق تطبیقی ، مجید حجاری
قيمت اين محصول: 25,000 ریال
آزمون گام 2 حقوق جزای اختصاصی 1
آزمون گام 2 حقوق جزای اختصاصی 1
قيمت اين محصول: 25,000 ریال

آزمون گام 2 حقوق جزای عمومی 3 ،حمید عیوضی كهنمویی
آزمون گام 2 حقوق جزای عمومی 3 ،حمید عیوضی كهنمویی
قيمت اين محصول: 25,000 ریال
آزمون گام 2 مبادی فقه ، لیلا صحی اسكویی
آزمون گام 2 مبادی فقه ، لیلا صحی اسكویی
قيمت اين محصول: 20,000 ریال

آزمون یار آیین دادرسی کیفری صبری
آزمون یار آیین دادرسی کیفری صبری
قيمت اين محصول: 300,000 ریال
آزمونهای آزمایشی وکالت چتر دانش
آزمونهای آزمایشی وکالت چتر دانش
قيمت اين محصول: 320,000 ریال

آزمونهای کاربردی گام 2 آیین دادرسی کیفری 2 محسنی
آزمونهای کاربردی گام 2 آیین دادرسی کیفری 2 محسنی
قيمت اين محصول: 35,000 ریال
آزمونهای کاربردی گام 2 ادله اثبات و دعوا محسنی
آزمونهای کاربردی گام 2 ادله اثبات و دعوا محسنی
قيمت اين محصول: 45,000 ریال

آزمونهای کاربردی گام 2 جرم شناسی محسنی
آزمونهای کاربردی گام 2 جرم شناسی محسنی
قيمت اين محصول: 40,000 ریال
آزمونهای کاربردی گام 2 حقوق تجارت (برات- سفته...) پرسا- معتمدی
آزمونهای کاربردی گام 2 حقوق تجارت (برات- سفته...) پرسا- معتمدی
قيمت اين محصول: 30,000 ریال

آزمونهای کاربردی گام 2 مبانی حقوق بشر از دیدگاه اسلام و دیگر مکا
آزمونهای کاربردی گام 2 مبانی حقوق بشر از دیدگاه اسلام و دیگر مکاتب محسنی
قيمت اين محصول: 35,000 ریال
آزمونهای کاربردی گام 2 مقدمه علم حقوق محسنی
آزمونهای کاربردی گام 2 مقدمه علم حقوق محسنی
قيمت اين محصول: 35,000 ریال

آمادگی آزمون دکتری و کارشناسی ارشد آیین دادرسی کیفری سنجش امیرکب
آمادگی آزمون دکتری و کارشناسی ارشد آیین دادرسی کیفری سنجش امیرکبیر
قيمت اين محصول: 750,000 ریال
آموزش متون و اسناد حقوقی رمضانی
آموزش متون و اسناد حقوقی رمضانی
قيمت اين محصول: 40,000 ریال

آموزش نحو عربی 1 اعراب بناء و مرفوعات ،دکتر عبدالهادی فقهی زاده
آموزش نحو عربی 1 اعراب بناء و مرفوعات ، دکتر عبدالهادی فقهی زاده
قيمت اين محصول: 160,000 ریال
آژمون تحلیلی آیین دادرسی کیفری 1 محمدی
آژمون تحلیلی آیین دادرسی کیفری 1 محمدی
قيمت اين محصول: 55,000 ریال

آیین دادرس کیفری در آئینه اختبار ،دکتر سید احمد باختر
آیین دادرس کیفری در آئینه اختبار ، دکتر سید احمد باختر
قيمت اين محصول: 70,000 ریال
آیین دادرسی کیفری دکترا نامداری موسی آبادی سنجش و دانش
آیین دادرسی کیفری دکترا نامداری موسی آبادی سنجش و دانش
قيمت اين محصول: 100,000 ریال

اختبار سر دفتری اسناد رسمی اسماعیلی
اختبار سر دفتری اسناد رسمی اسماعیلی
قيمت اين محصول: 27,500 ریال
اختبار عرب
اختبار عرب
قيمت اين محصول: استعلام بهاء

اختبار کانو وکلای دادگستری مرکز ،اباذر حنیف زادگان
اختبار کانو وکلای دادگستری مرکز (آیین دادرسی کیفری) ،اباذر حنیف زادگان
قيمت اين محصول: 40,000 ریال
اختبار کانون وکلای دادگستری شبرنگ
اختبار کانون وکلای دادگستری شبرنگ
قيمت اين محصول: 70,000 ریال

ارشد حقوق بین الملل خصوصی خوشگواری مدرسان شریف
ارشد حقوق بین الملل خصوصی خوشگواری مدرسان شریف
قيمت اين محصول: استعلام بهاء
ارشد حقوق بین الملل عمومی شریفی پناه مدرسان شریف
ارشد حقوق بین الملل عمومی شریفی پناه مدرسان شریف
قيمت اين محصول: 125,000 ریال

ارشد حقوق تجارت قنبری مدرسان شریف
ارشد حقوق تجارت قنبری مدرسان شریف
قيمت اين محصول: 280,000 ریال
ارشد حقوق مدنی اشرف الکتابی
ارشد حقوق مدنی اشرف الکتابی
قيمت اين محصول: 160,000 ریال

ارشد حقوق مدنی تعهدات توسلی- بنادگی مدرسان شریف
ارشد حقوق مدنی تعهدات توسلی- بنادگی مدرسان شریف
قيمت اين محصول: 145,000 ریال
ارشد متون فقه رشته فقه و مبانی حقوق سنجش و دانش
ارشد متون فقه رشته فقه و مبانی حقوق سنجش و دانش
قيمت اين محصول: 150,000 ریال

ازمون تحلیلی ایین دادرسی مدنی 3 باقری
ازمون تحلیلی ایین دادرسی مدنی 3 باقری
قيمت اين محصول: 40,000 ریال
ازمون تحلیلی حقوق اداری 1دیب فرراه (نشر راه)
ازمون تحلیلی حقوق اداری 1دیب فرراه (نشر راه)
قيمت اين محصول: 35,000 ریال

ازمون تحلیلی حقوق بین الملل عمومی (2) رمضانی
ازمون تحلیلی حقوق بین الملل عمومی (2) رمضانی
قيمت اين محصول: 35,000 ریال
ازمون تحلیلی مقدمه علم حقوق میرزمانی(راه)
ازمون تحلیلی مقدمه علم حقوق میرزمانی(راه)
قيمت اين محصول: 40,000 ریال

ازمون حقوق اداری موسی زاده
ازمون حقوق اداری موسی زاده
قيمت اين محصول: 11,000 ریال
ازمون حقوق اساسی نیکویی
ازمون حقوق اساسی نیکویی
قيمت اين محصول: 50,000 ریال

ازمون حقوق بین الملل عمومی نیکنام
ازمون حقوق بین الملل عمومی نیکنام
قيمت اين محصول: 12,000 ریال
ازمون حقوق جزای عمومی (عسکری)
ازمون حقوق جزای عمومی (عسکری)
قيمت اين محصول: استعلام بهاء

ازمون سردفتری اسناد رسمی صبری
ازمون سردفتری اسناد رسمی صبری
قيمت اين محصول: 200,000 ریال
ازمون کارشتاسی ارشد حقوق خصوصی بشیری
ازمون کارشتاسی ارشد حقوق خصوصی بشیری
قيمت اين محصول: 70,000 ریال

ازمون کارشناسی ارشد انگلیسی (زبان عمومی) رمضانی
ازمون کارشناسی ارشد انگلیسی (زبان عمومی) رمضانی
قيمت اين محصول: 120,000 ریال
ازمون کارشناسی ارشد ایین دادرسی مدنی (اکسین)
ازمون کارشناسی ارشد ایین دادرسی مدنی (اکسین)
قيمت اين محصول: 68,000 ریال

ازمون کارشناسی ارشد حقوق صبری 91
ازمون کارشناسی ارشد حقوق صبری 91
قيمت اين محصول: 65,000 ریال
ازمون کارشناسی ارشد حقوق 90
ازمون کارشناسی ارشد حقوق 90
قيمت اين محصول: 55,000 ریال

ازمون کارشناسی ارشد حقوق اساسی (اکسین)
ازمون کارشناسی ارشد حقوق اساسی (اکسین)
قيمت اين محصول: 75,000 ریال
ازمون کارشناسی ارشد علوم سیاسی جلد 1 عسگریان
ازمون کارشناسی ارشد علوم سیاسی جلد 1 عسگریان
قيمت اين محصول: 80,000 ریال

ازمون یار متون فقه 3و4 هوشیاران منتشران
ازمون یار متون فقه 3و4 هوشیاران منتشران
قيمت اين محصول: 35,000 ریال
ازمونهای استخدامی اطلاعات عمومی جلالی
ازمونهای استخدامی اطلاعات عمومی جلالی
قيمت اين محصول: 42,000 ریال
نمایش #  
نتایج 1 - 100 از 617

 
نمايش سبد خريد
سبد خريد شما در حال حاضر خالی می باشد.

جستجوی پیشرفته

نماد اعتماد الکترونیکی