حقوق بشر

    نمایش #  

نتایج 1 - 100 از 146
آزادی‌های عمومی و حقوق بشر،یوسف مولایی ـ رشید برناک‌
آزادی‌های عمومی و حقوق بشر ، دکتر یوسف مولایی ـ رشید برناک‌
قيمت اين محصول: 0 ریال
آموزش حقوق بشر ،باقر انصاری و همکاران
آموزش حقوق بشر ، باقر انصاری و همکاران
قيمت اين محصول: 115,000 ریال

آموزش حقوق بشر اسلامی
آموزش حقوق بشر اسلامی
قيمت اين محصول: 270,000 ریال
آیین رسیدگی به درخواست تقسیم ترکه و مطالبه سهم الارث قربانیان
آیین رسیدگی به درخواست تقسیم ترکه و مطالبه سهم الارث قربانیان
قيمت اين محصول: 180,000 ریال

ابعاد حقوقی بین المللی مخاصمه مسلحانه غیربین المللی هنجی- شفیعی بافتی
ابعاد حقوقی بین المللی مخاصمه مسلحانه غیربین المللی هنجی- شفیعی بافتی
قيمت اين محصول: 90,000 ریال
اخذ اقرار با شکنجه و تطبیق آن با حقوق بشر و حقوق داخلی صادقی
اخذ اقرار با شکنجه و تطبیق آن با حقوق بشر و حقوق داخلی صادقی
قيمت اين محصول: 60,000 ریال

اخلاق زیستی (بیواتیک): از منظر حقوقی، فلسفی و علمی جمعی از نویسن
اخلاق زیستی (بیواتیک): از منظر حقوقی، فلسفی و علمی جمعی از نویسندگان
قيمت اين محصول: 28,500 ریال
اداب و تشریفات دیپلماتیک ذوالعین
اداب و تشریفات دیپلماتیک ذوالعین
قيمت اين محصول: 150,000 ریال

اسلام و حقوق بین الملل بشردوستانه جمعی از نویسندگان
اسلام و حقوق بین الملل بشردوستانه جمعی از نویسندگان
قيمت اين محصول: 450,000 ریال
اسناد حقوق بشر و اخلاق زیستی یونسکو ،محمد جعفر ساعد
اسناد حقوق بشر و اخلاق زیستی یونسکو ،محمد جعفر ساعد
قيمت اين محصول: 28,000 ریال

اسناد قانونی ایران و حقوق بشر دوستانه ،ساعد
اسناد قانونی ایران و حقوق بشر دوستانه ،ساعد
قيمت اين محصول: 75,000 ریال
اعلامیه حقوق بشر ناصر زاده
اعلامیه حقوق بشر ناصر زاده
قيمت اين محصول: 55,000 ریال

اقتصاد سیاسی حقوق بشر هکی
اقتصاد سیاسی حقوق بشر هکی
قيمت اين محصول: 10,000 ریال
امنیت حقوقی کرسی حقوق بشر
امنیت حقوقی کرسی حقوق بشر
قيمت اين محصول: 30,000 ریال

انتقال فناوری هسته ای در حقوق بین الملل ،مجید بخشی گنجه
انتقال فناوری هسته ای در حقوق بین الملل ،مجید بخشی گنجه
قيمت اين محصول: 95,000 ریال
بانک جهاني و حقوق بشر فراز فيروزمندي
بانک جهاني و حقوق بشر فراز فيروزمندي
قيمت اين محصول: 55,000 ریال

بانک جهانی و حقوق بشر زمانی
بانک جهانی و حقوق بشر زمانی
قيمت اين محصول: 55,000 ریال
بررسی قطعنامه هادرمورد فعالیتهای هسته ای ایران وجدی
بررسی قطعنامه هادرمورد فعالیتهای هسته ای ایران وجدی
قيمت اين محصول: استعلام بهاء

برنامه های ملی اقدام برای پیشبرد حقوق بشر محیا صفاری نیا
برنامه های ملی اقدام برای پیشبرد حقوق بشر محیا صفاری نیا
قيمت اين محصول: 25,000 ریال
بشریت و حاکمیتها کلانتریان
بشریت و حاکمیتها کلانتریان
قيمت اين محصول: 35,000 ریال

تاثیر جهانی شدن حقوق بشر بر سیاست خارجی کشورها زهره ای
تاثیر جهانی شدن حقوق بشر بر سیاست خارجی کشورها زهره ای
قيمت اين محصول: 20,000 ریال
تبیین موضوعی ممنوعیت شکنجه ،محمد ابراهیمی
تبیین موضوعی ممنوعیت شکنجه و رفتارهای غیر انسانی در نظام بین المللی حقوق بشر ، محمد ابراهیمی
قيمت اين محصول: 50,000 ریال

تحریم های اقتصادی و حقوق بنیادین بشر عنابستانی
تحریم های اقتصادی و حقوق بنیادین بشر عنابستانی
قيمت اين محصول: 100,000 ریال
تروریسم (رویکرد سیاست جنایی تقنینی) خضارتی
تروریسم (رویکرد سیاست جنایی تقنینی) خضارتی
قيمت اين محصول: 80,000 ریال
68,000 ریال
تخفيف: 15.00%

تروریسم حقوق بشر و حقوق بشردوستانه ،محسن عبدالهی
تروریسم حقوق بشر و حقوق بشردوستانه ، دکتر محسن عبدالهی
قيمت اين محصول: 220,000 ریال
تروریسم شناسی (مجموعه مقالات) دکتر محمد آشوری- دکتر شهلا معظمی- دکتر نسرین مهرآ و...
تروریسم شناسی (مجموعه مقالات) دکتر محمد آشوری- دکتر شهلا معظمی- دکتر نسرین مهرآ و...
قيمت اين محصول: 200,000 ریال

تروریسم هسته ای
تروریسم هسته ای
قيمت اين محصول: 95,000 ریال
تروریسم و حقوق بشر ،گروه صلح کرسی حقوق بشر
تروریسم و حقوق بشر ،گروه صلح کرسی حقوق بشر
قيمت اين محصول: 46,000 ریال

تروریسم و حقوق بین الملل موسسه اندیشه سازان نور
تروریسم و حقوق بین الملل موسسه اندیشه سازان نور
قيمت اين محصول: 85,000 ریال
تروریسم و دفاع مشروع از منظر اسلام هاشمی شاهرودی 10
تروریسم و دفاع مشروع از منظر اسلام هاشمی شاهرودی 10
قيمت اين محصول: 2,000 ریال

تروریسم و دفاع مشروع از منظر اسلام و حقوق بین الملل
تروریسم و دفاع مشروع از منظر اسلام و حقوق بین الملل
قيمت اين محصول: استعلام بهاء
جايگاه حقوق بشر در نظامک بين الملل دکتر اسدالله افشار
جايگاه حقوق بشر در نظامک بين الملل دکتر اسدالله افشار
قيمت اين محصول: 270,000 ریال

جایگاه حقوق بشر در قانون اساسی افغانستان غلام حیدر علامه
جایگاه حقوق بشر در قانون اساسی افغانستان غلام حیدر علامه
قيمت اين محصول: 50,000 ریال
جرم انگاری تروریسم نبوی
جرم انگاری تروریسم نبوی
قيمت اين محصول: 130,000 ریال

جرم کودک آزاری در مقررات داخلی و اسناد بين المللی طاهره خلق احمدی
جرم کودک آزاری در مقررات داخلی و اسناد بين المللی طاهره خلق احمدی
قيمت اين محصول: 160,000 ریال
جنایات علیه بشریت ، محمد صادقی
جنایات علیه بشریت ، محمد صادقی
قيمت اين محصول: 200,000 ریال

جنایات علیه بشریت علامه
جنایات علیه بشریت علامه
قيمت اين محصول: 45,000 ریال
جهانی شدن، قوانين و هنجارهای حقوق بشر سياوش روئين تن
جهانی شدن، قوانين و هنجارهای حقوق بشر سياوش روئين تن
قيمت اين محصول: 78,000 ریال

حق آموزش- حق کودک به آموزش در نظام بین المللی حقوق بشر باقر انصاری
حق آموزش- حق کودک به آموزش در نظام بین المللی حقوق بشر باقر انصاری
قيمت اين محصول: 200,000 ریال
حق شرط بر معاهدات حقوق بشری ،عسگری
حق شرط بر معاهدات حقوق بشری ، عسگری
قيمت اين محصول: 130,000 ریال

حقوق اقتصادی - اجتماعی بشر در ایران ،فرشید هکی
حقوق اقتصادی - اجتماعی بشر در ایران ، فرشید هکی
قيمت اين محصول: 120,000 ریال
حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بشر طجرلو
حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بشر طجرلو
قيمت اين محصول: 210,000 ریال

حقوق امنیت هسته ای بررسی رویکرد نظام عدم اشاعه هسته ای سرتیپی- حجت زاده
حقوق امنیت هسته ای بررسی رویکرد نظام عدم اشاعه هسته ای سرتیپی- حجت زاده
قيمت اين محصول: 280,000 ریال
حقوق انرژی ،دکتر الهام امین زاده
متفرقه حقوقی ، حقوق انرژی، دکتر الهام امین زاده
قيمت اين محصول: 125,000 ریال

حقوق بازداشت شدگان در اسناد بین المللی حقوق بشر محمدی قوهکی
حقوق بازداشت شدگان در اسناد بین المللی حقوق بشر محمدی قوهکی
قيمت اين محصول: 70,000 ریال
حقوق بشر (تاموشات) ترجمه شریفی طرازکوهی
حقوق بشر (تاموشات) ترجمه شریفی طرازکوهی
قيمت اين محصول: 190,000 ریال

حقوق بشر ،دکتر حسین شریفی طراز کوهی
حقوق بشر ،دکتر حسین شریفی طراز کوهی
قيمت اين محصول: 90,000 ریال
حقوق بشر بهرامی
حقوق بشر بهرامی
قيمت اين محصول: 7,000 ریال

حقوق بشر در اسناد بین المللی و مو ضع جمهوری اسلامی ایران مهرپور
حقوق بشر در اسناد بین المللی و مو ضع جمهوری اسلامی ایران مهرپور
قيمت اين محصول: 27,000 ریال
حقوق بشر در جهان امروز طالقانی
حقوق بشر در جهان امروز طالقانی
قيمت اين محصول: 65,000 ریال

حقوق بشر در جهان معاصر جلد اول و دوم ،سید محمد قاری سید فاطمی
حقوق بشر در جهان معاصر جلد اول ، سید محمد قاری سید فاطمی
قيمت اين محصول: 510,000 ریال
حقوق بشر در محاکمات کیفری بین المللی آقایی جنت مکان
حقوق بشر در محاکمات کیفری بین المللی آقایی جنت مکان
قيمت اين محصول: 100,000 ریال

حقوق بشر دوستانه بین المللی (شریفی طرازکوهی)
حقوق بشر دوستانه بین المللی (شریفی طرازکوهی)
قيمت اين محصول: 85,000 ریال
حقوق بشر دوستانه بین المللی ،دکتر سیدمصطفی محقق داماد
حقوق بشر دوستانه بین المللی ، دکتر سیدمصطفی محقق داماد
قيمت اين محصول: 16,000 ریال

حقوق بشر دوستانه در مخاصمات مسلحانه ،قاسم زمانی و نادر ساعد
حقوق بشر دوستانه در مخاصمات مسلحانه ، دکتر سید قاسم زمانی، دکتر نادر ساعد
قيمت اين محصول: 400,000 ریال
حقوق بشر دوستانه و سلاحهای هسته ای ساعد
حقوق بشر دوستانه و سلاحهای هسته ای ساعد
قيمت اين محصول: 60,000 ریال

حقوق بشر رضایی
حقوق بشر رضایی
قيمت اين محصول: 39,000 ریال
حقوق بشر و آزادی های اساسی ،دکتر سید محمد هاشمی‌
حقوق بشر و آزادی های اساسی ، دکتر سید محمد هاشمی‌
قيمت اين محصول: 320,000 ریال

حقوق بشر و آزادیهای بنیادین ،عباسی
حقوق بشر و آزادیهای بنیادین ، عباسی
قيمت اين محصول: 330,000 ریال
حقوق بشر و اینترنت ،دکتر سید قاسم زمانی و مهناز بهراملو
حقوق بشر و اینترنت ، استیون هیک ، ادوارد.اف هلپین و اریک هوسکینز ، دکتر سید قاسم زمانی و مهناز بهراملو
قيمت اين محصول: 200,000 ریال

حقوق بشر و بشر دوستانه طبسی
حقوق بشر و بشر دوستانه طبسی
قيمت اين محصول: 10,000 ریال
حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه ،ناصر قربان نیا
حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه ،قربان نیا
قيمت اين محصول: 90,000 ریال

حقوق بشر و دموکراسی در جوامع فرهنگی عبدالهی
حقوق بشر و دموکراسی در جوامع فرهنگی عبدالهی
قيمت اين محصول: 190,000 ریال
حقوق بشر و دموکراسی در سازمان ملل نوش آبادی
حقوق بشر و دموکراسی در سازمان ملل نوش آبادی
قيمت اين محصول: 170,000 ریال

حقوق بشر و راهکارهای اجرای ان مهر پور
حقوق بشر و راهکارهای اجرای ان مهر پور
قيمت اين محصول: 18,000 ریال
حقوق بشر و سازمان جهانی تجارت ،اکبر نژاد
حقوق بشر و سازمان جهانی تجارت ، اکبر نژاد
قيمت اين محصول: 120,000 ریال

حقوق بشر و سازمان جهانی تجارت حسینی
حقوق بشر و سازمان جهانی تجارت حسینی
قيمت اين محصول: 220,000 ریال
حقوق بشر و سازمانهای بین المللی ابراهیمی
حقوق بشر و سازمانهای بین المللی ابراهیمی
قيمت اين محصول: 140,000 ریال

حقوق بشر، صلح و امنیت بین المللی ساعد وکیل
حقوق بشر، صلح و امنیت بین المللی ساعد وکیل
قيمت اين محصول: 140,000 ریال
حقوق بشردوستانه بین المللی از منظر اسلام عمید زنجانی
حقوق بشردوستانه بین المللی از منظر اسلام عمید زنجانی
قيمت اين محصول: استعلام بهاء

حقوق بشردوستانه در اسلام و حقوق بين الملل دکتر سيد فضل الله موسوی
حقوق بشردوستانه در اسلام و حقوق بين الملل دکتر سيد فضل الله موسوی
قيمت اين محصول: 190,000 ریال
حقوق بین الملل بشر دوستانه ،کتایون حسین نژاد، پوریا عسکری
حقوق بین الملل بشر دوستانه ، کتایون حسین نژاد، پوریا عسکری
قيمت اين محصول: 270,000 ریال

حقوق بین الملل بشر دوستانه ضیایی بیگدلی
حقوق بین الملل بشر دوستانه ضیایی بیگدلی
قيمت اين محصول: 240,000 ریال
حقوق بین الملل بشردوستانه در برابر چالشهای مخاصمات مسلحانه عصر حاضر ممتاز- شایگان
حقوق بین الملل بشردوستانه در برابر چالشهای مخاصمات مسلحانه عصر حاضر ممتاز- شایگان
قيمت اين محصول: 150,000 ریال

حقوق بین الملل رویه های قضائی حقوق بشر اروپایی فراهانی
حقوق بین الملل رویه های قضائی حقوق بشر اروپایی فراهانی
قيمت اين محصول: 16,000 ریال
حقوق بین الملل و نظام عدم گسترش سلاح های هسته ای ساعد
حقوق بین الملل و نظام عدم گسترش سلاح های هسته ای ساعد
قيمت اين محصول: 35,000 ریال

حقوق بین المللی بشردوستانه عرفی صلیب سرخ جهانی
حقوق بین المللی بشردوستانه عرفی صلیب سرخ جهانی
قيمت اين محصول: 440,000 ریال
حقوق بین‌الملل بشر دوستانه ،جمشید ممتاز ـ امیر حسین رنجبریا
حقوق بین‌الملل بشر دوستانه مخاصمات مسلحانه داخلی ، دکتر جمشید ممتاز ـ دکتر امیر حسین رنجبریان‌
قيمت اين محصول: 130,000 ریال

حقوق جنگ و صلح در اسلام علوی- گلخیلی
حقوق جنگ و صلح در اسلام علوی- گلخیلی
قيمت اين محصول: 100,000 ریال
حقوق جهانی بشر جعفری
حقوق جهانی بشر جعفری
قيمت اين محصول: 70,000 ریال

حقوق دیپلماتیک ،دکتر مصطفی میر محمدی
حقوق دیپلماتیک ،دکتر مصطفی میر محمدی
قيمت اين محصول: 100,000 ریال
حقوق زیست محیطی بشر ،گروه صلح کرسی حقوق بشر
حقوق زیست محیطی بشر ،گروه صلح کرسی حقوق بشر
قيمت اين محصول: 66,000 ریال

حقوق مخاصمات مسلحانه در اسلام ،محمد احمدی میانجی
حقوق مخاصمات مسلحانه در اسلام ،محمد احمدی میانجی
قيمت اين محصول: 80,000 ریال
حقوق مخاصمات مسلحانه هنجنی
حقوق مخاصمات مسلحانه هنجنی
قيمت اين محصول: 22,000 ریال

حقوق هسته ای اصلی عباسی
حقوق هسته ای اصلی عباسی
قيمت اين محصول: 100,000 ریال
حقوق و کرامت انسانی رسول جريده- شعله رزاقی
حقوق و کرامت انسانی رسول جريده- شعله رزاقی
قيمت اين محصول: 120,000 ریال
102,000 ریال
تخفيف: 15.00%

حقوق کار (تحلیل اقتصادی و رویکرد حقوق بشری) هکی
حقوق کار (تحلیل اقتصادی و رویکرد حقوق بشری) هکی
قيمت اين محصول: 95,000 ریال
حقوق کیفری و اخلاق زیستی محمدجعفر ساعد
حقوق کیفری و اخلاق زیستی محمدجعفر ساعد
قيمت اين محصول: 210,000 ریال

حمايت بين المللي از حقوق بشر در مخاصمات مسلحانه طلعت
حمايت بين المللي از حقوق بشر در مخاصمات مسلحانه طلعت
قيمت اين محصول: 100,000 ریال
حمایت از اشخاص دارای معلولیت در نظام بین المللی حقوق بشر ،خانم ن
حمایت از اشخاص دارای معلولیت در نظام بین المللی حقوق بشر ، خانم نگار نباتی
قيمت اين محصول: 130,000 ریال

حمایت از محیط زیست در مخاصمات مسلحانه از منظر حقوق بین الملل محمدی- آزاد
حمایت از محیط زیست در مخاصمات مسلحانه از منظر حقوق بین الملل محمدی- آزاد
قيمت اين محصول: 100,000 ریال
حمایت های قانونی از انرژی الکتریسیته ،جواد مقیمی
حمایت های قانونی از انرژی الکتریسیته ، جواد مقیمی
قيمت اين محصول: 35,000 ریال

حمایت کیفری از حقوق بشر (جرم انگاری و ضمانت اجرا) ساکی
حمایت کیفری از حقوق بشر (جرم انگاری و ضمانت اجرا) ساکی
قيمت اين محصول: 210,000 ریال
حمکرانی مطلوب در پرتو جهانی شدن حقوق بشر ،حسام نقیبی مفرد
حمکرانی مطلوب در پرتو جهانی شدن حقوق بشر ، حسام نقیبی مفرد
قيمت اين محصول: 100,000 ریال

خانواده و جامعه و بررسی اعلامیه جهانی حقوق کودک ،سید اكبر شكیبا
خانواده و جامعه و بررسی اعلامیه جهانی حقوق کودک ، شکیبا
قيمت اين محصول: 20,000 ریال
خصوصی سازی و توسعه حقوق بشر (اسلامی- فرومند)
خصوصی سازی و توسعه حقوق بشر (اسلامی- فرومند)
قيمت اين محصول: 110,000 ریال

دادرسی منصفانه در رویه دادگاه اروپایی حقوق بشر ،قربانی
دادرسی منصفانه در رویه دادگاه اروپایی حقوق بشر ،قربانی
قيمت اين محصول: استعلام بهاء
دادستان در ترازوی حقوق بشر و شهروندی ،محمد صالح نقره کار
دادستان در ترازوی حقوق بشر و شهروندی ،محمد صالح نقره کار
قيمت اين محصول: 200,000 ریال

در آمدی بر اخلاق زیستی ،دكتر سید مصطفی محقق داماد
در آمدی بر اخلاق زیستی ، دكتر سید مصطفی محقق داماد
قيمت اين محصول: 80,000 ریال
درون مایه های تروریسم کارگری
درون مایه های تروریسم کارگری
قيمت اين محصول: 140,000 ریال
نمایش #  
نتایج 1 - 100 از 146

 
نمايش سبد خريد
سبد خريد شما در حال حاضر خالی می باشد.

جستجوی پیشرفته

نماد اعتماد الکترونیکی